Descarrega't l'Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030

El 4 d’octubre de 2021 el Consell de Govern va aprovar el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030, previst en l’article 5.1 del Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (actual article 5.1 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència)(BOIB núm.137, de 7 d’octubre de 2021). 

L'Estratègia és un full de ruta per respondre als reptes de les Illes Balears, i va comptar amb la implicació de totes les administracions i dels agents econòmics i socials de les Illes Balears en la seva definició, per tal que sigui un projecte consensuat i àmpliament compartit.

En el marc del que preveu el Decret llei 3/2021 (actual Llei 4/2021) es va constituir una Comissió interinsular, amb representació de tots els consells insulars i de la FELIB, que es va reunir en dues ocasions per consensuar el contingut del Pla. La proposta de projectes estratègics amb incidència en el territori de cada illa també es va sotmetre a una comissió mixta bilateral amb cadascun dels consells insulars.

Per altra banda, la proposta de l'Estratègia va ser aprovada per la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Reactivació i la Diversificació Econòmica i Social de les Illes Balears.

L'Estratègia és un document programàtic, de planificació per avançar en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears per fer-lo més resilient, més competitiu, més sostenible i més inclusiu i consta de quatre eixos: diversificació econòmica, sostenibilitat, competitivitat i cohesió social, que es despleguen en dotze estratègies que serveixen per acotar i donar concreció als objectius generals i que es desenvolupen en diverses línies d’actuació.

D’acord amb la Llei 4/2021 esmentada, el Pla Estratègic Autonòmic s’ha d’executar per mitjà dels projectes, tant d’iniciativa pública com privada o publicoprivada que siguin declarats estratègics pel Consell de Govern, també a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i que passaran a formar part del Pla Estratègic Autonòmic. El mateix acord va declarar estratègics una primera relació de projectes que, o bé ja s’havien iniciat o bé tenien un notable grau de determinació pel que fa a les actuacions de què es componen, l’import i el seu finançament.

El Consell de Govern ha acordat en diferents ocasions modificar la relació de projectes declarats estratègics, en el sentit d'actualitzar l'import estimat i/o les actuacions que s'hi contenen d'alguns d'ells i de declarar-ne de nous, a mesura que s'ha concretat actuacions i perspectives de finançament en el marc del PRTR. En concret s'ha modificat mitjançant els acords del Consell de Govern següents: 23 de maig de 2022, 10 d'octubre de 2022 i 6 de març de 2023. A dia d'avui hi ha 72 projectes declarats com a estratègics.

Documents:

Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen(pdf)Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen(pdf)

Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 (pdf)Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 (pdf)

Relació de projectes declarats estratègics (pdf)Relació de projectes declarats estratègics Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022

Relació de projectes declarats estratègics Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2022 pel qual es modifica la relació de projectes declarats estratègics per Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen

PDF Acord del Consell de Govern de 6 de març de 2023 pel qual es modifica la relació de projectes declarats estratègics per Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen

Relació de projectes declarats estratègics - versió consolidada


DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA


Diagnòstic de situació

Conclusions dels principals documents diagnòstics i programàtics

Alineament amb els diferents documents diagnòstics i programàtics

Avaluació de l'estratègia