Pressupost

Per tal de desenvolupar les diferents estratègies, s’han estimat els recursos econòmics necessaris a partir del cost aproximat de les diferents línies d’actuació o projectes identificats fins ara. Es tracta, per tant, d’un escenari orientatiu, ja que, forma part d’una Estratègia oberta a la inclusió d’altres projectes, com també pot donar-se el cas que alguns dels projectes identificats no s’acabin concretant tenint en compte que les opcions de finançament no estan tancades a hores d’ara. 


El global de la inversió estimada que permetrà dur a terme les estratègies plantejades és de 4.640 milions d’euros. L’Eix 2_Sostenibilitat és el que concentra una part significativa dels recursos estimats com a necessaris (2.322 milions d’euros), en concret el 50 % del total, cosa que posa de manifest la prioritat que representa la transició ecològica i les polítiques mediambientals en l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030.

EIX ESTRATÈGIA NÚM. LÍNIES D'ACTUACIÓ O PROJECTES IDENTIFICATS

IMPORT  (milions d'euros)

EIX 1 Diversificació econòmica

16

674
E01 Creixement intel·ligent i ecosistemes d’innovació 10 492
E08 Economia blava per a la Mediterrània 6 182
Eix 2 Sostenibilitat 28 2.322
E02 Hidrogen verd, energia de futur 6 164
E05 Mobilitat sostenible i descarbonitzada 7 1.220
E07 Energies renovables i canvi climàtic 11 253
E10 Cicle de l’aigua 4 685
Eix 3 Competitivitat 25 761
E03 Balears MedTech 6 139
E11 Marketplace IB i digitalització del teixit productiu 9 162
E12 Model turístic i circularitat 10 460
Eix 4 Cohesió social 21 883
E04 Resiliència sistema sociosanitari i nou model d’atenció a la cronicitat i la dependència 9 440
E06 Educació, formació per a noves competències i polítiques d’ocupació 8 285
E09 Habitatge i regeneració urbana 4 158
Total general 90 4.640

Aquest protagonisme de l’Eix 2_Sostenibilitat té a veure també amb la categorització que s’ha fet de les estratègies per eixos transversals en funció de la seva major contribució a un dels objectius estratègics i amb el fet que sota aquest eix s’inclouen dues de les estratègies que preveuen mobilitzar un major volum de recursos, com són l’estratègia E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada, amb inversions de gran envergadura com la del projecte del Tramvia de la Badia de Palma, i l’estratègia E10_Cicle de l’aigua, que requereix d’importants inversions tant en matèria d’abastiment com de sanejament, entre d’altres.

L’Eix 4_Cohesió social és el segon en volum d’inversió prevista (883 milions d’euros), ja que aglutina les inversions en infraestructures de caràcter social: sanitat, educació, serveis socials i habitatge. Per la seva part, els eixos E01_Diversificació econòmica i E03_Competitivitat concentren, entre els dos, aproximadament una tercera part dels recursos, però no per això són menys importants: el seu menor pes relatiu té a veure amb el fet que, en alguns casos, es tracta d’estratègies associades a inversions de caràcter més intangible o que no requereixen de grans infraestructures. 

El quadre següent recull les possibles opcions de finançament que podrien contribuir a l’engegada i desenvolupament de les estratègies identificades.

Distribució del pressupost