Comissió Interdepartamental d’Inversions Estratègiques

És un òrgan col·legiat de governança, creat per Acord del Consell de Govern de 10 de maig de 2021, que té per objecte la coordinació, l’assessorament, el seguiment i la informació dels projectes d’inversions estratègiques que dugui a terme el Govern de les Illes Balears i que actualment s’adscriu a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, a través de la Direcció General de Fons Europeus (Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2023).


Les principals funcions d'aquesta comissió són:

  • Proposar i debatre els termes i criteris pel que fa a la selecció de propostes d’inversions estratègiques.
  • Afavorir la coordinació i la difusió de la informació per impulsar els projectes i dur-los a terme.
  • Realitzar el seguiment de l’estat d’execució dels projectes i identificar els obstacles i les incidències que hagin pogut sorgir i promoure’n la resolució.
  • Compartir la informació resultant de la interlocució amb altres administracions públiques, institucions i agents econòmics o socials que han d’intervenir en el procés.
  • Qualsevol altra funció d’interès interdepartamental per a la consecució del seu objecte.

La presideix la directora general de Fons Europeus i en formen part com a vocals el director general de Pressuposts i Finançament, l’interventor general, un advocat o advocada de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma i un secretari o secretària general de cada conselleria.

Exercirà la Secretaria d'aquesta Comissió el funcionari o funcionària del cos superior de la conselleria competent en matèria de fons europeus que designi la Presidència de la Comissió. El secretari o secretària no forma part de la Comissió però hi participa amb veu i sense vot.

En cas de vacant, absència, malatia o una altra causa legal, el president o la presidenta serà substituït pel director o directora general competent en matèria de pressuposts i, si no hi és, pel secretari o secretària general de la conselleria competent en matèria de fons europeus.

Els vocals poden ser suplerts, en cas de vacant, absència, malatia o una altra causa legal, per un funcionari o funcionària amb rang mínim de cap de servei que designi el titular de la vocalia corresponent, amb la comunicació prèvia al secretari o secretària de la Comissió.

La presidenta, per iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol dels membres, pot convocar, en qualitat d’assistents, amb veu però sense vot, el personal de la direcció general competent en matèria de fons europeus que consideri; els directors dels projectes per a la gestió dels fons, alts càrrecs o directius sota la responsabilitat dels quals es desenvolupin i que siguin objecte de discussió a la sessió corresponent; així com els experts o altres persones que, pel seu rang orgànic o representatiu, es consideri necessari o convenient que hi participin, d’acord amb les matèries que s’hi han de tractar.