Comissió Interdepartamental d’Inversions Estratègiques

És un òrgan col·legiat de governança, creat per Acord del Consell de Govern de 10 de maig de 2021, que té per objecte la coordinació, l’assessorament, el seguiment i la informació dels projectes d’inversions estratègiques que dugui a terme el Govern de les Illes Balears i s’adscriu a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.


Les principals funcions d'aquesta comissió són:

  • Proposar i debatre els termes i criteris pel que fa a la selecció de propostes d’inversions estratègiques.
  • Afavorir la coordinació i la difusió de la informació per impulsar els projectes i dur-los a terme.
  • Realitzar el seguiment de l’estat d’execució dels projectes i identificar els obstacles i les incidències que hagin pogut sorgir i promoure’n la resolució.
  • Compartir la informació resultant de la interlocució amb altres administracions públiques, institucions i agents econòmics o socials que han d’intervenir en el procés.
  • Qualsevol altra funció d’interès interdepartamental per a la consecució del seu objecte.


La presideix el director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques; el director general de Fons Europeus n’és el vicepresident i en formen part com a vocals el director general de Pressuposts, l’interventor general, un advocat o advocada de la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma i un representant de cada conselleria. Els vocals designats actualment són:

- Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, el director general d’Energia i Canvi Climàtic

- Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, el director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local

- Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors, el director general de Finançament

- Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, el gerent de l’AETIB

- Conselleria d'Afers Socials i Esports, el secretari general

- Conselleria d'Educació i Formació Professional, el secretari general

- Conselleria de Salut i Consum, la directora general de Recerca en Salut, Formació i Avaluació

- Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, la secretària general

- Conselleria de Medi Ambient i Territori, la secretària general

- Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, el secretari general

- Conselleria de Mobilitat i Habitatge, el director general de Mobilitat i Transport Terrestre

Hi poden ser convocats, en qualitat d’assistents, amb veu però sense vot, els responsables de les diferents unitats de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques; els directors dels projectes per a la gestió dels fons, alts càrrecs o directius sota la responsabilitat dels quals es desenvolupin i que siguin objecte de discussió a la sessió corresponent, així com els experts o altres persones que, pel seu rang orgànic o representatiu, es consideri necessari o convenient que hi participin, d’acord amb les matèries que s’hi han de tractar.