Els objectius estratègics que deriven de la missió i la visió són també prou clars i ajuden a definir els quatre eixos transversals que orienten l’Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030:

  • Assolir una economia més resilient i un model productiu més diversificat i innovador.
  • Dur a terme una transició ecològica cap a un model de creixement més sostenible i equilibrat territorialment.
  • Promoure una economia més digital, més productiva i generadora de valor afegit.
  • Garantir una transició justa i un creixement inclusiu que no deixi ningú enrere.

A partir d’aquests objectius generals, l’Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 s’estructura en base quatre eixos transversals:

  • Eix 1 - Diversificació econòmica
  • Eix 2 - Sostenibilitat
  • Eix 3 - Competitivitat
  • Eix 4 - Cohesió social

Eix 1 - Diversificació econòmica Eix 2 - Sostenibilitat Eix 3 - Competitivitat Eix 4 - Cohesió social

Aquests són, per tant, els objectius estratègics amb els quals s’ha d’alinear l’actuació de les administracions públiques i de la resta d’agents per tal de respondre als reptes que tenim al davant com a societat. Uns objectius que encaixen perfectament amb les prioritats del Pla de recuperació per a Europa i que estan en consonància amb el Pla de recuperació, transformació i resiliència del Govern d’Espanya. Aquest alineament d’objectius amb els plans europeu i espanyol suposa una oportunitat per avançar més ràpidament en el full de ruta establert.

Els quatre eixos transversals s’expliquen a partir de diferents àmbits d’actuació que representen les principals possibilitats d’intervenció per tal d’assolir els objectius fixats. Encara que alguns dels àmbits d’actuació plantejats podrien respondre també a algun altre dels objectius i trobar encaix, per tant, en un altre dels eixos transversals, a continuació s'esbossa a nivell esquemàtic la distribució per eixos dels 25 àmbits d’actuació identificats.