Torna

Mou-te per Europa

desc_Proyectos_solidarios twitter.jpg

Què són?

Com funcionen?

A qui s'adrecen?             

Com participar-hi?

Què es finança?

Com redactar un projecte?

Quins objectius han de tenir?

q

Què són?

Són un seguit d'activitats solidàries duites a terme per joves a la seva localitat. Les activitats han de tenir una temàtica clara, han de ser concretes i han de suposar un canvi positiu per al lloc on es fa.


Realitzar aquest projecte és una experiència d'aprenentatge a l'àmbit de l'educació no formal durant la qual es milloren o s'adquireixen competències per al desenvolupament personal, educatiu i professional.

q


A qui s'adrecen?

A joves de 18 a 30 anys inscrits al Portal del Cos Europeu de Solidaritat. Ha de ser com a mínim un grup de 5 joves.

q


Què es finança?

Estan cobertes les despeses de gestió mitjançant un import fix mensual durant un període d'entre 2 i 12 mesos. A més, també es poden finançar les despeses d'un orientador i les despeses excepcionals, si n'hi ha.

q

Quins objectius han de tenir?

Els Projectes solidaris, que han de ser pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient, poden abordar algun d'aquests objectius:

- Prendre la iniciativa per donar resposta als problemes i desafiaments que envolten els joves.

- Promoure un impacte en la comunitat local encarant problemes locals.

- Ha de ser una experiència d'aprenentatge no formal d'importància. Ha d'ajudar a aprendre el concepte d'empreniment social. Ha de potenciar l'autoestima, l'autonomia i la motivació per aprendre.

q


Com funcionen?

Un grup de mínim 5 joves dissenya un projecte (les activitats que volen realitzar), el presenta a una de les 2 rondes que hi ha a l'any i si és aprovat, rebrà el 80% del pressupost per a implementar-se. Quan el projecte ha acabat, s'ha de justificar i es rep el 20% restant.


Durant tot el procés (preparació, implementació, avaluació i justificació) s'obtenen dos beneficis importants: un per a la comunitat local i l'altre d'aprenentatge no formal per als joves que el duen a terme.

Consultau amb el Servei per desenvolupar més les passes a fer.

q

Com participar-hi?


El grup promotor ha d'estar inscrit al Portal del CES.

Aquest grup o una entitat en nom d'aquest, ha de presentar el projecte a una de les 2 rondes anuals.

La durada del projecte pot ser de 2 a 12 mesos.

Ha de tenir dimensió europea, és a dir, ha d'abordar les prioritats identificades a escala europea en el marc del Cos. Ha de reflectir una preocupació per temes com la integració de nacionals de tercers països, el canvi climàtic o la participació democràtica activa.

q

Com redactar un projecte?

Tinc un projecte?

El primer que heu de fer és pensar què voleu fer.

Heu de tenir una idea inicial sobre què consistirà el vostre projecte solidari, la durada i amb qui voleu realitzar-lo. Heu de ser almenys 5 joves.

Després heu d’anar donant-li forma i concretant. Emplenar el formulari us ajudarà a saber les preguntes que us heu de fer per poder realitzar el projecte amb èxit.

 

El Formulari: Què hem de posar a cada camp?

El formulari consta de diverses preguntes que us ajuden a confeccionar el projecte. Només heu de respondre cada pregunta amb el que demana.

1- Heu de posar títol al projecte.

2- Perquè el voleu dur a terme? Heu d’explicar el context i la necessitat que heu detectat.

3- Què voleu aconseguir? Quins canvis voleu aconseguir amb les vostres activitats.

4- Com beneficia el vostre projecte a la comunitat? Heu d’explicar els objectius que perseguiu.

5- Quin és l’impacte que esperau que tingui el vostre projecte? Quines coses hauran canviat després de les activitats que fareu.

6- Quines activitats fareu? Heu d’explicar en què consistirà la vostra acció solidària.

7- Quin es el nombre i perfil els participants? Quants joves hi participareu, el vostre perfil i les activitats que realitzarà cada un.

8- Què fareu per gestionar correctament el projecte, la coordinació entre els participants, la distribució de tasques i responsabilitats, comunicació, gestió de despeses...

9- Quines competències i aprenentatges pensau que adquirireu

10- ¿Utilitzareu el Youthpass per certificar els vostres aprenentatges? Pensau que realitzar aquest tipus de projecte és un gran aprenentatge per tots vosaltres. Demanau més informació al Servei de Joventut.

11- Segons la temàtica podeu disposar d'un assessor (coach). Heu d’explicar-ne la necessitat.


Altres preguntes que haureu de respondre:

- Com avaluareu l’èxit del vostre projecte solidari.

- Quines activitats fareu per difondre els resultats d’aquest projecte.

 

Segur que quan heu fet altres activitats heu hagut de respondre totes aquestes preguntes per tal de fer l’activitat amb èxit. Aquí estan totes plantejades al formulari i son un guió per poder dissenyar el vostre projecte solidari.

 

Exemples de projectes

Aquestes activitats solidàries poden ser de qualsevol temàtica en la que els joves esteu interessats a implementar per millorar el vostre barri, ciutat...

Exemples de temàtiques de projectes que ja s’han realitzat:

- Neteja de rius /torrents.

- Drogues

- Medi ambient + audiovisuals

- Oportunitats que ofereix la UE per empoderar els joves

- Diàleg interreligiós

- Aliments km0, contaminació, hort urbà

- Ús i reciclatge de plàstic

- Acompanyament de persones grans

- Recuperació de l'apicultura

- Oci per a joves amb discapacitats físiques

- Construcció d'un hort urbà

- Hàbits saludables (menjar...)

- Seguretat viària

- Economia circular

- Joc educatiu sobre patrimoni cultural

...

Tenir en compte que:

- És una activitat local, sense socis d’altres països.

- Ha d’estar relacionada amb prioritats i valors europeus.

- Els joves heu de tenir entre 18 i 30 anys.

- Heu de ser, com a mínim, 5 participants.

- Ho sol·licita un grup informal de joves.

- Durada del projecte (des de la primera despesa fins la justificació )és entre 2 i 12 mesos.

- Subvenció de 500€/mes.

- Si necessitau un coach també rep subvenció.

- Hi ha 2 convocatòries cada any.