Torna

Mou-te per Europa

PREGUNTES FREQÜENTS

PER A TOTS

JOVES

TREBALLADORS JUVENILS

ENTITATS

I

PER A TOTS

1. Què és Erasmus +?

És el programa de la Unió europea dins l’àmbit de l’educació, la formació, la joventut i l’esport.

2.Què ofereix a l'àmbit de la joventut?

Erasmus + Joventut dona suport als joves dins el camp de l’educació no formal i informal perquè puguin adquirir habilitats essencials per al desenvolupament personal i professional, millorar el seu nivell de competències i promoure la participació activa a la societat.

3. Quines accions desenvolupa per arribar als seus objectius?

- Promou els intercanvis juvenils i la mobilitat de treballadors juvenils, per a millorar habilitats i competències personals i professionals.

- Dona suport a projectes de cooperació internacional, per al desenvolupament del treball dins l’àmbit de la joventut.

- Afavoreix la implicació dels joves i organitzacions juvenils a la vida democràtica d'Europa a l'àmbit local, regional, nacional i europeu a través de les activitats de participació juvenil.

4. Qui pot participar a Erasmus + Joventut?

Joves d’entre 13 i 30 anys.

Treballadors dins l’àmbit de la joventut, sense límit d’edat.

Personal i membres de les organitzacions actives dins l’àmbit de la joventut. Sense límit d’edat.

Organitzacions, associacions, ONG, institucions, empreses socials, organismes públics locals i grups de joves.

Tècnics, experts de joventut, polítics i representants de les autoritats públiques responsables de temes de joventut de les administracions locals i nacionals.

Tots han de ser residents o estar establerts a un país del Programa o països associats.

5. Com es calcula l'edat mínima i la màxima?

Edat mínima: s’ha d’haver complert els 13 anys abans del començament de l’activitat.

Edat màxima: no han de superar l’edat màxima (30 anys) a la data del termini de sol·licitud.

6. Què és l'Agència Nacional?

És el màxim òrgan que gestiona el Programa Erasmus + al país.

Cada país té una Agència Nacional, que resolt dubtes i atén consultes de les entitats i administracions.

L’Agència Nacional està en contacte amb la Comissió Europea, que és l'òrgan superior del Programa a l'àmbit europeu.

7.  Què és un país del Programa?

Són els països de la Unió europea i poden participar a totes les accions:

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre.

Aquests altres països també són considerats del Programa, malgrat que no formen part de la UE:

Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia.

8. I quins són els països associats?

Agrupats en regions, poden participar en determinades accions del Programa sempre que compleixin condicions i criteris específics.

Països associats veïns de la UE:

Països balcànics: Albània, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo i Montenegro.

Països de l’associació Oriental: Armènia, Azerbaidjan, Bielorússia, Geòrgia, Moldàvia i Territori d’Ucraïna reconegut pel Dret Internacional.

Països del Mediterrani Meridional: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Líbia, Marroc, Palestina, Síria i Tunísia.

Federació de Rússia: Territori de Rússia reconegut pel dret internacional.

Països associats d’altres parts del món:

Països d’Àsia, Llatinoamèrica, Àfrica i països industrialitzats.

9. Quina diferència hi ha entre projecte i activitat?

Projecte:

Són totes les accions necessàries per a realitzar una activitat.

Comprèn la preparació, la execució i l’avaluació. Té una durada més àmplia que l’activitat.

El temps de duració del projecte, es poden realitzar les despeses i justificar-les.

Per exemple, en un intercanvi, el projecte pot tenir una durada de 8 mesos.

Activitat:

És una acció concreta que es du a terme dins un projecte.

Té una durada inferior a aquest.

Per exemple, en un intercanvi, l’activitat pot durar entre 5 i 21 dies.

10. Què és l'OID i com puc obtenir-lo?

És un identificador únic (Organisation ID o OID per les sigles en anglès) que haurà d’utilitzar-se als formularis de sol·licitud de totes les convocatòries d’Erasmus + i CES.

Substitueix al PIC (codi d’identificació personal).

Si és nou usuari del programa, s’ha de crear prèviament un compte EU Login.

11. És necessari obtenir l'OID?

Sí. Totes les organitzacions, institucions, associacions, ONG, joves,etc que vulguin participar en els programes Erasmus + i CES han d'obtenir l'OID.

Tant si actuen com a entitat sol·licitant/beneficiària, com si ho fan com a socis d’un projecte.

També els grups informals de joves.

12. Quina és l'entitat sol·licitant?

És l'organització, associació, institució, ONG o grup informal de joves que presenta una sol·licitud de subvenció.

La sol·licitud pot presentar-se individualment o en nom d’altres organitzacions (socis) que intervenen al projecte. En aquest darrer cas, a l'organització sol·licitant se l'anomena també coordinadora del projecte.

13. Quant ens costarà participar?

La majoria dels casos no costa res, atès que el Programa finança cada projecte d’acord amb un pressupost tipificat a la Guia.

Atès que són quantitats fixades a la Guia, hi ha ocasions que la subvenció no cobreix tota la despesa i l'han de cofinançar els participants.

14. Com es presenten les sol·licituds de subvenció?

Les sol·licituds es presenten en línia a través d’una plataforma de la Comissió Europea

15. Quan es presenten?

Hi ha tres terminis a l’any que s’anomenen Rondes:

Ronda 1: 5 de febrer

Ronda 2: 30 d’abril

Ronda 3: 1 d’octubre

La data de presentació ve determinada per la data de començament del vostre projecte.

A la Guia del Programa podràs consultar els terminis per a cada Acció Clau.

16. Seguretat dels participants

Les entitats beneficiàries de les subvencions han de vetllar per la seguretat dels participants a les activitats.

Atès això, és obligatòria la contractació d’una assegurança davant qualsevol risc derivat de la participació al projecte.

Aquesta assegurança ha de cobrir les despeses de viatge, responsabilitat civil, accidents i malaltia o defunció.

Sempre que sigui possible es recomana que els participants a activitats transnacionals siguin titulars de la Targeta Sanitària Europea.

Si als projectes participen menors de 18 anys, les organitzacions participants hauran d'obtenir prèviament l'autorització dels seu pares o tutors legals.

II

JOVES

1. No estudiï a la universitat, puc participar a Erasmus + Joventut?

Sí.

Els únics requisits per a participar-hi són tenir entre 13 i 30 anys i residir en un país de la  Unió  Europea o països associats.

2. Què m'ofereix aquest Programa?

Experiències d’aprenentatge no formal i informal que t’ajudaran a desenvolupar competències i habilitats socials, personals i professionals, mitjançant activitats de mobilitat transnacionals subvencionades per la Comissió Europea.

3. Quines activitats podré fer?

- Intercanvis juvenils

- Activitats de Participació Juvenil

4. Quant costarà participar-hi?

La majoria dels casos no costa res, ja que el Programa finança cada projecte d’acord amb un pressupost tipificat a la Guia.

Atès que són quantitats fixades a la Guia, hi ha ocasions que la subvenció no cobreix tota la despesa i l'han de confinançar els participants.

5. Què és un intercanvi juvenil ?

És una trobada de joves de diferents països, que pot durar entre 5 i 21 dies, per treballar un tema que han preparat prèviament.

Conviuen junts, desenvolupen habilitats, coneixen altres països i noves cultures dins un aprenentatge no formal o informal.

6. Què no és un intercanvi juvenil?

- No és un viatge d’estudis o de caire acadèmic.

- No és una activitat d’intercanvi individual.

- Ni una activitat turística, un viatge de vacances o una gira d’espectacles.

- El seu objectiu principal no és aprendre un idioma. Si bé la millora de les competències en llengües estrangeres dels participants és un dels pilars del Programa Erasmus + 

7. Qui pot participar en un intercanvi juvenil?

Joves, siguin associats o no.

Residents en un país del programa.

Amb edats compreses entre els 13 i els 30 anys.

8. Quantes persones poden participar en un intercanvi?

Un mínim de 16 i un màxim de 60, sense comptar els líders del grup.

Cada grup de país participant ha de tenir mínim com a mínim 4 joves.

9. Quantes organitzacions/grups poden participar en un intercanvi?

Els intercanvis són mobilitats transnacionals i requereixen un mínim de dues organitzacions participants (una d’enviament i una altra d’acollida) de dos països.

10.  Hem d'estar associats?

No necessàriament.

Un grup de joves (mínim 4) poden participar com a sol·licitants i participants d’algunes accions del Programa.

Aquesta figura s’anomena grup informal de joves.

11. Què és un grup informal de joves?

És un grup de joves (mínim 4), que no té personalitat jurídica legalment reconeguda, és a dir que no són una associació, però que tenen un representant legal amb capacitat per actuar en nom del grup.

12. Com puc participar en un intercanvi?

Pots proposar fer un projecte d’intercanvi a la teva entitat juvenil de referència, ja sigui un club d’esplai, casal de joves, club esportiu, ajuntament, etc.

Si sou un grup informal de joves podeu presentar vosaltres mateixos el projecte.

13. Ho puc fer des del meu IES?

Un grup informal de joves pot ser un grup d'alumnes d'un IES.

I poden tenir l'ajuda d'un adult que faci feina a l'IES.

Però l'intercanvi no es pot realitzar com una activitat educativa més del centre.

14. Què són les activitats de participació juvenil?

Les activitats de participació juvenil poden tenir la forma de tallers, debats, jocs de rol, simulacions, campanyes de conscienciació, formacions, consultes, etc.

Aquestes activitats promouran i facilitaran la participació dels joves en la vida democràtica d'Europa.

El joves poden tenir l’ajuda d’un orientador.

15. Qui pot participar en una activitat de participació juvenil?

Un grup de joves, ja siguin associats o no. Una ONG...

Són projectes locals amb dimensió europea o internacionals.

16. Quines activitats es poden fer en una activitat de participació juvenil?

Conferències, seminaris, tallers, debats, jocs de rol, simulacions, campanyes de concienciació, formacions, consultes, etc.

17. Què és un orientador?

És una persona amb experiència en l’acompanyament a grups de joves.

Pot tenir funcions diferents segons les necessitats del grup.

Ha de vetllar per la qualitat del procés d’aprenentatge i els ajudarà a obtenir resultats satisfactoris per als seus projectes.

18. Què no és un orientador?

No és un cap del projecte, ni un membre del grup o el representant d'aquest.

Tampoc és un consultor, ni un assessor, ni un expert, ni un formador professional.

19. És necessari tenir un orientador?

No en tot els casos.

Però sí pot resultar particularment pertinent i útil per ajudar els joves amb menys oportunitats.

III

TREBALLADORS JUVENILS

1. Què s'entén per treballador juvenil?

- Persones que fan feina a organitzacions i associacions que desenvolupen projectes adreçats a joves.

- Professionals de l'administració autonòmica o local que desenvolupen la seva feina a departaments de joventut.

- Persones que fan feina dins l'àmbit de l'educació no formal.

2. Què m'ofereix aquest programa?

- Millorar el desenvolupament personal.

A través de l'Acció Clau 1 podràs participar a projectes de mobilitat de treballadors juvenils (entre 2 dies i 2 mesos), com ara seminaris transnacionals, cursos de formació, visites d'estudi i de presa de contacte.

- Millorar les teves competències professionals participant a projectes de gran envergadura.

A través de l'Acció Clau 2 podràs realitzar projectes d'associacions de cooperació que poden incloure altres mobilitats i tindràs la possibilitat de conèixer el treball a l'estranger participant activament en la tasca diària de l'organització d'acollida.

3. Què puc fer jo amb aquest Programa?

Com se'n beneficia la meva entitat?

- Pots donar a conèixer el Programa entre els joves

- Impulsar la participació dels joves en programes internacionals

- Dur a terme projectes perquè l'entitat on fas feina participi activament als programes

Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat

- Pots incorporar noves tècniques i metodologies a la tasca diària de l'entitat on fas feina

- Establir xarxes de feina amb entitats nacionals i internacionals

- Posar en valor l'educació no formal i informal

IV

IV

ENTITATS

1. Quin tipus d’entitats poden participar a Erasmus+ ?

- Organitzacions, associacions o ONG sense ànim de lucre

- Una ONG juvenil europea

- Empreses socials

- Organismes públics locals, regionals o nacionals

- Una associació de regions

- Una agrupació europea de cooperació territorial

- Un organisme amb ànim de lucre actiu en la responsabilitat social empresarial

- Etc.

2. Quins requisits han de complir ?

- Ser actives dins l’àmbit de la joventut.

- Estar establertes a un país del programa (poden participar a totes les accions).

-  Les organitzacions establertes a països associats poden participar a determinades accions.

3. Passes a seguir per poder participar-hi

-  Crear compte a EU Login, que és el Servei d’Autenticació de la Comissió Europea.

-  Amb les dades que us donaran una vegada donats d’alta a la Comissió Europea, s'ha de registrar l’organització al Sistema de Registre d’Organitzacions.

Obtindreu un número d’identificació únic (OID) que haureu de fer servir a totes les sol·licituds que presenteu als programes Erasmus + i Cos europeu de Solidaritat.

4. Per quines accions poden sol·licitar subvenció?

- Mobilitat de treballadors juvenils

- Associacions de Cooperació

- Associacions a petita escala