ASSOCIACIONS DE COOPERACIÓ

Què són?

Quant pot durar el projecte?

Quan el present?

Quines activitats es poden fer?

Què es finança?

Un cop aprovat el projecte

Quines organitzacions hi poden participar?

Com es presenta la sol·licitud?

 

q

Què és?

És un tipus de projecte amb l'objectiu de permetre que les organitzacions incrementin la qualitat i idoneïtat de les seves activitats, ampliïn i reforcin les seves xarxes d'organitzacions associades i incrementin la capacitat de treballar de manera conjunta a l'àmbit internacional.

Les associacions de cooperació es fan per ajudar a desenvolupar, transferir o implementar pràctiques innovadores, executar iniciatives conjuntes que fomentin la cooperació, l'aprenentatge entre iguals i l'intercanvi d'experiències a escala europea.

Han de produir resultats tangibles, reutilitzables, transferibles i ampliables. 

Els projectes que aconsegueixin el finançament, han de compartir els resultats a l'àmbit local, regional, nacional i internacional.

q

Quines activitats es poden fer?

Els projectes d'associacions de cooperació poden desenvolupar una àmplia gama d'activitats: 

- Activitats nacionals o internacionals d'aprenentatge, ensenyament i formació per al personal propi, per a treballadors juvenils o per a joves (cursos, tallers, job shadowing...)

- Reunions de coordinació internacionals per a executar el projecte de manera correcta.

- Producció de material per al treball amb joves, guies, recursos, eines, anàlisis, estudis...

- Si s'ha creat un producte, pot haver conferències, seminaris per posar-ho en comú i per difondre'l...

Les activitats d'aprenentatge i formació poden tenir una durada de fins a 365 dies. És una oportunitat perquè els treballadors en l'àmbit de la joventut puguin conèixer com es treballa a les entitats sòcies.

q

Quines organitzacions hi poden participar?

Qualsevol organització pública o privada de l'àmbit de la joventut, esport, educació, formació, o altres sectors socioeconòmics, com autoritats locals, regionals, nacionals, cambres de comerç... amb experiència amb aquest tipus de projectes (Acció clau 2 del programa Erasmus+).

Per a aquelles que no tenen experiència, s'han dissenyat les Associacions a petita escala.


PAÏSOS QUE HI PODEN PARTICIPAR

Països que hi poden participar.odt

q

Quant pot durar el projecte?

Entre 12 i 36 mesos.

q

Què es finança?

Una novetat per l'any 2022 és que desapareixen les partides de subvenció i l'entitat sol·licitant ha de triar entre tres imports: 120.000€, 250.000€ o 400.000€.

Quan presentin els seus projectes, han de triar l'import més adequat per cobrir les despeses dels projectes, basant-se en les necessitats i els objectius.

Han de complir amb els principis d'economia, eficiència i eficàcia.

Els sol·licitants han de garantir l'ús eficaç dels fons i han de respectar el principi de co-finançament (és a dir, el cost total del projecte ha de ser superior a la quantitat fixa sol·licitada).

REQUISITS:

El projecte ha d'incloure:

- Metodologia detallada (que mostrarà un anàlisis que condueixi a la determinació de les necessitats, fixació objectius, sistema de seguiment, mecanisme de garantia de qualitat i una estratègia d'avaluació amb indicadors cuantitatius i qualitatius)

- Una distribució de tasques

- Les disposicions financeres establertes entre els socis

- Calendari detallat amb els principals productes o resultats del projecte

- El sistema de seguiment i control

- Les eines posades en pràctica per garantir la puntual execució de les activitats del projecte.

- A la descripció del projecte s'han de dividir les activitats en "paquets de treball". Cada un d'ells aglutinarà les activitats que contribueixin a la consecució d'objectius específics comuns. Ha de quedar clarament descrit el vincle entre els objectius i resultats de cada paquet.

q

Com es presenta la sol·licitud?

Un cop tingueu decidit què voleu fer i el soci o els socis amb qui voleu fer l’activitat, heu d’omplir el formulari de sol·licitud.

La sol·licitud es presenta en línia a una plataforma de la Unió Europea.

Però abans d'això, heu de crear un compte EU Login al Servei d'autenticació de la Comissió Europea.

Podeu consultar com fer-ho a aquest Manual d'instruccions per a registrar-se en EU-Login (abans ECAS).

Amb les dades que us donaran una vegada donats d'alta a la Comissió Europea, heu de registrar la vostra associació en el Sistema de Registre d'Organitzacions.

Obtindreu un número d'identificació únic (OID) que haureu de fer servir a totes les sol·licituds que presenteu als programes Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat.

q

Quan la present?

Per a l'any 2023 hi ha dues rondes:

 23 de març de 2023

 Per a projectes que comencin entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2023

 4 d'octubre de 2023

 Per a projectes que comencin entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2024

q

Un cop aprovat el projecte:

L’Agència Nacional Espanyola del Programa us enviarà l’acord de concessió de la subvenció. 

Signareu el conveni mitjançant el qual us comprometeu a complir els terminis que estableix el programa.

Rebreu el pagament del prefinançament.

És el moment d’encetar el projecte, de concretar amb els socis els darrers detalls, de començar amb les primeres feines, recerques, reunions que heu programat, les primeres despeses...

Recordau donar l’alta del vostre projecte a la Mobility tool

Per percebre la subvenció íntegra s'han d'haver completat totes les activitats programades. Hi ha una avaluació de l'informe final.

q