Torna

Mou-te per Europa

CICLE DE VIDA D'UN PROJECTE

Passes a fer: Què hem de fer o tenir en compte? Documentació:
FASE PRÈVIA
Revisar els criteris d'elegibilitat

Criteris d'elegibilitat

Criteris d'exclusió

Criteris de selecció

Condicions de finançament

Guia del Programa

Comprovar l'adequació del nostre projecte

Principis i objectius

Modalitats

Web del CES de l'INJUVE

Web del CES de la Comissió Europea

FASE INICIAL
Registre a EU Login

Obtenció compte EU Login

Registre a EU Login

Registrar l'Organització al Sistema de Registre d'Organitzacions 

Aportar documentació legal

Obtenció codi OID

Web on registrar-la

Instruccions per a registrar la organització.odtInstruccions per a registrar la organització.odt

Manual

Sol·licitud Segell de Qualitat  Formulari ESC50-QLA

Formulari sol·licitud Segell de Qualitat

Obtenció del Segell de Qualitat

Obtenció del número de referència
Preparació del projecte Recerca de socis i participants

El sistema PASS

Redacció del projecte Formulari de sol·licitud ESC11

Formularis de sol·licitud

Ajuda per a emplenar els formularis.odtAjuda per a emplenar els formularis.odt

Instruccions per a emplenar els formularis

Presentació del projecte Ronda 1, Ronda 2, Ronda 3

Veure els terminis de presentació als webs

Avaluació L'ANE avalua

Guia d'experts en avaluació de projectes

Criteris d'elegibilitat i de finançament segons la Guia

Notificació d'aprovació Recepció del Conveni

Signatura del Conveni i annexos

Accés a Mobility Tool 

Signatura del Conveni Enviament del Conveni signat

Recepció del 80% de l'import concedit

Inici de les despeses

Control de les despeses

Acord Activitats.odtAcord Activitats.odt
  REALITZACIÓ DEL PROJECTE
FASE FINAL
Avaluació i certificació

Emissió del Youthpass

Emissió del Certificat CES

Youthpass
Informe Final i justificants

Realització informe final

Presentació informe final a la Mobility Tool

Atenció a les normes de justificació

Mobility Tool
Recepció del 20% restant
Difusió dels resultats del projecte