Torna

Mou-te per Europa

desc_Imatge Tutors retallada.jpg

ASSOCIACIONS A PETITA ESCALA

Què són?

Trets característics

Quines activitats es poden fer?

Què es finança?

Qui hi pot participar?

Com present el projecte?

Quant pot durar el projecte?

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

Quan el present?

Com trob socis d'altres països?

q

Què són?

És un tipus de projecte pensat perquè entitats de base, menys experimentades o noves al programa hi puguin participar.

Són projectes que pretenen desenvolupar i reforçar xarxes, incrementar la capacitat de les entitats de treballar a l'àmbit internacional, compartir i confrontar idees, pràctiques i mètodes i així incrementar la qualitat de les organitzacions.

Aquests projectes poden produir resultats tangibles i s'han de difondre els resultats de les activitats que es dugin a terme sota el finançament d'aquest programa.

q

Quines activitats poden fer?

Els projectes d'associacions a petita escala poden desenvolupar una àmplia gama d'activitats: 

- Activitats nacionals o internacionals d'aprenentatge, ensenyament i formació per al personal propi, per a treballadors juvenils o per a joves (cursos, tallers, job shadowing...)

- Reunions de coordinació internacionals per executar el projecte de manera correcta.

- Producció de material per al treball amb joves, guies, recursos, eines, anàlisis, estudis...

- Si s'ha creat un producte, pot haver conferències, seminaris per posar-ho en comú i per difondre'l...

Tot això realitzant intercanvi d'experiències, bones pràctiques i coneixement per a la promoció del compromís social i l’esperit emprenedor en els joves.

q

Qui hi pot participar?

Qualsevol organització pública o privada sense experiència o amb poca experiència a l'acció clau 2 del programa.

Les organitzacions han d'estar establertes a un estat membre de la Unió Europea o a un tercer país associat al Programa.

q

Quant pot durar el projecte?

Entre 6 i 24 mesos.

q

Quan el present?

Per aquests tipus de projectes hi ha dues convocatòries que venen determinades per la data d'inici del projecte:

 Data límit  Data inici projecte
 23 de març 2022

 Entre l'1 de setembre i 31 de desembre de 2022

 4 d'octubre 2022

 Entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2023

q

Com trob socis d'altres països?

Hi ha un lloc web on podeu trobar entitats i els seus projectes. És un bon lloc per trobar socis nous.

Base de dades de SALTO

q

Trets característics de les associacions a petita escala:

Les entitats no han de tenir experiència, o n'han de tenir poca a la KA2.

El formulari és més senzill i està obert a qualsevol activitat que planifiqui l'entitat.

No hi ha partides pressupostàries, només un import global.

Què es finança?

Aquests tipus de projecte no té un finançament per partides o conceptes. Té un import fix a decidir per sol·licitant. Poden ser 30.000€ o 60.000€.

Quan presentin els seus projectes, han de triar l'import més adequat per cobrir les despeses dels projectes, basant-se en les necessitats i els objectius.

Han de complir amb els principis d'economia, eficiència i eficàcia.

Els sol·licitants han de garantir l'ús eficaç dels fons i han de respectar el principi de co-finançament (és a dir, el cost total del projecte ha de ser superior a la quantitat fixa sol·licitada).

REQUISITS:

El projecte ha d'incloure:

- Objectius

- Activitats proposades

- Resultats esperats

Tots tres han de mantenir vincles entre sí i han d'estar presentats de manera coherent.

Les sol·licituts han d'incloure un calendari amb les dates previstes de consecució de les activitats principals.

S'ha de presentar un pressupost enumerant les activitats previstes i indicant el percentatge de la subvenció imputat a cada una.

Q

Com present el projecte?

El primer és pensar què voleu fer. Pensau de quina manera podeu millorar els serveis que oferiu als joves, ja sigui des del camp de l' educació, la formació o el temps lliure.

Amb quins socis us agradaria intercanviar idees, opinions, mètodes de feina...De quins socis us agradaria aprendre mètodes de feina i d'intervenció amb joves, etc.

Un cop tingueu decidit què voleu fer i el soci o els socis amb els que voleu fer l’activitat, heu d’omplir el formulari de sol·licitud.

La sol·licitud es presenta en línia a una plataforma de la Unió Europea.

Però abans d'això, heu de crear un compte EU Login al Sevei d'autenticació de la Comissió Europea.

Podeu consultar com fer-ho a aquest Manual d'instruccions per a registrar-se en EU-Login (abans ECAS).

Amb les dades que us donaran una vegada donats d'alta a la Comissió Europea, heu de registrar la vostra associació en el Sistema de Registre d'Organitzacions.

Obtindreu un número d'identificació únic (OID) que haureu de fer servir a totes les sol·licituds que presenteu als programes Erasmus + Joventut i Cos Europeu de Solidaritat.

q

Ens han aprovat el projecte, i ara què?

L’Agència Nacional Espanyola del Programa us enviarà l’acord de concessió de la subvenció.

Signareu el conveni mitjançant el qual us comprometeu a complir els terminis que estableix el programa.

Rebreu el pagament del prefinançament.

Ja podreu començar a efectuar despeses amb càrrec a la subvenció.

És el moment d’encetar el projecte, de concretar amb els socis els darrers detalls, de començar amb les primeres feines, recerques, reunions que heu programat.

Haureu de donar l’alta del vostre projecte a la Mobility tool

Per percebre la subvenció íntegra s'han d'haver completat totes les activitats programades. Hi ha una avaluació de l'informe final.