Treball presencial

Els centres de treball han establert mesures de seguretat per a la ubicació del personal que hagi de prestar serveis presencials, mesures com la de garantir que entre els treballadors hi hagi com a mínim un metre de distància entre si. Aquesta distància és la mateixa per als treballadors que prestin els seus serveis de cara al públic. S’ha penjat cartelleria amb la informació bàsica d’higiene personal, s’han ofert guants de plàstic a treballadors públics... S’ha limitat l’aforament màxim permès als espais comuns dels centres de treball i les reunions es faran per videoconferència sempre que sigui possible.

Romandran al seu lloc de feina presencialment:

  • Els titulars dels òrgans directius i dels òrgans unipersonals de direcció dels ens del sector públic instrumental, tret de raons justificades.
  • Tot el personal funcionari de naturalesa directiva. En cas d’absència, se n’ha de garantir la suplència amb personal funcionari del seu servei.
  • El personal de neteja i seguretat.
  • Tots els membres dels gabinets de les conselleries i de les secretaries autonòmiques.