Personal de la CAIB

Davant la declaració d’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Consell de Govern ha acordat establir mesures organitzatives a la funció pública amb la finalitat de garantir el manteniment dels serveis públics, reforçar els que són més essencials en aquest moment i, a la vegada, complir amb les obligacions de confinament general de la població i de prevenció de riscos per al personal funcionari i laboral al servei de la Comunitat Autònoma.

Els titulars dels òrgans directius, amb el suport dels caps de departament o de servei, determinen la modalitat de feina de cada empleat públic. I el cap de personal de cada conselleria o ens públic (gerent, secretari general) és la persona encarregada de la tramitació.

Els torns de presència i teletreball s’han d’establir per dies. Amb caràcter general s’intentarà, sempre que sigui possible, que les persones amb càrregues familiars quedin excloses dels torns rotatoris i s’acullin al teletreball.

Totes les mesures adoptades han estat comunicades a tots els empleats i empleades públics de la CAIB i als representants sindicals