Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Convocatòria extraordinària d'ajuts públics per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 per mitjà del foment de l'economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d'inserció

Primer. Beneficiaris:

 

Son beneficiaris dels ajuts:

Per al Programa I:

Les empreses d’inserció inscrites definitivament com a tals en el Registre d’Empreses d’Inserció de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular,que a més, tinguin el seu domicili fiscal i centre de treball on presten serveis les persones en situació d’exclusió social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per al Programa II:

A) Les empreses d’inserció inscrites definitivament com a tals en el Registre d’Empreses d’Inserció de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, i a més comptin amb serveis d’intervenció i acompanyament propis i tinguin el seu domicili fiscal i centre de treball a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

B) Les empreses promotores de les empreses d’inserció inscrites definitivament com a tals en el Registre esmentat, i que proporcionin serveis d’intervenció i acompanyament a l’empresa d’inserció que han promogut mitjançant el contracte de serveis corresponent i tinguin el seu domicili fiscal i centre de treball a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

A més, han de complir amb algun dels requisits específics següents:

a)Per a entitats afectades per la COVID-19, haver realitzat un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), per força major o per causes econòmiques i productives, com a conseqüència de la COVID-19.

Per a l’acreditació d’aquest requisit és necessari que s’empleni la declaració responsable,a més, d’autoritzar a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular per a la comprovació de la veracitat de la declaració.

En cas de no autoritzar a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, s’ha d’aportar la resolució o comunicació de l’autoritat competent que acrediti la realització de l’ERTO.

b) Per a les entitats afectades per la COVID-19 que no hagin realitzat un ERTO:

Declaració responsable per la qual declaren que es troben afectats directa o indirectament per la COVID-19,i per tant s’han vist obligats a cessar l’activitat i/o han reduït la seva facturació com a mínim en un 30%.

Entenem per reducció de la facturació, la reducció de la facturació de com a mínim un 30% durant els mesos de gener a setembre de 2020 respecte als mesos de gener a setembre de 2019.

Entenem per cessament de l’activitat, la paralització de l’activitat empresarial per aplicació el Reial Decret-Llei 10/2020, de 29 de març, durant els dies 30 de març a 9 d’abril.

 

Segon. Finalitat:

 

L’objecte d’aquesta resolució és aprovar la convocatòria d’ajuts destinats a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 per mitjà del foment de l’economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció.

 

Tercer. Import:

 

L'import de l'ajut serà el següent:

 

Per a les despeses del Programa I:
Els ajuts per a les accions subvencionables previstes en aquest programa són del 40% del salari brut, exclosa la Seguretat Social. En els cas de la tramitació d’ERTOS per causes productives, son subvencionables el 100% de les despeses de seguretat social generades fins el dia 30 de setembre del 2020, excloses les bonificacions a les quotes de la Seguretat Social, amb un màxim de 255.000 €per al conjunt de totes les actuacions subvencionables.

 

Per a les despeses del Programa II:
Els ajuts per a les accions subvencionables previstes en aquest programa són del 30% del salari brut, exclosa la Seguretat Social, amb un màxim de 7.000 € per cada tècnic de producció i de 9.000 € per cada tècnic d’acompanyament. En els cas de la tramitació d’ERTOS per causes productives, son subvencionables el 100% de les despeses de seguretat social generades fins el dia 30 de setembre del 2020, excloses les bonificacions a les quotes de la Seguretat Social, amb un màxim de 70.000 €euros per al conjunt de totes les accions subvencionables.

 

Quart. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds és des del dia següent a la publicació en el Bolletí Oficial de les Illes Balears fins dia 15 d’octubre de 2020, les persones interessades han de presentar sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d’aquesta Administració, signada electrònicament. 

Documents

Annex I EICS 2020 COVID.doc

Annex II EICS 2020 COVID.doc

BOIB CAT.pdf