Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Preguntes Freqüents - Autònoms 

Preguntes generals 

1. Soc autònom/a i tenc un petit comerç que és la meva única font d’ingressos, m’he de donar de baixa?

No, continua d’alta i contacta amb la teva mútua per poder cobrar la prestació (ajuda) extraordinària que el govern central ha aprovat per a autònoms.

2. Em dedic a fer reparacions d'electricitat/fontaneria/etc., puc anar a una casa a treballar?

Sí, sempre i quan sigui en una situació de necessitat i afecti a productes de primera necessitat (com l'aigua, el gas, l'electricitat o les telecomunicacions).

3. Si soc autònom, em puc acollir a un ERTO?

Si tens al teu càrrec treballadors per compte aliè sí, sempre i quan concorrin les causes de força major o productives. Si no tens al teu càrrec treballadors NO pots demanar un ERTO, però SI pots demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors autònoms sense haver-te de donar de baixa.

4. En cas de pluriactivitat, quins requisits haig de complir per a accedir a la prestació?

Pots demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat si se suspèn la teva activitat com a autònom/a o la teva facturació es redueix un 75% com a conseqüència de l’estat d’alarma, independentment de si l’empresa on treballes per compte d’altri (com a empleat o empleada) t’inclou a un ERTO, t’acomiada o hi continues treballant al 100%.

No obstant això, en cas que t'acomiadin o et facin un ERTO, per cobrar la prestació per atur t'hauràs de donar de baixa del RETA (és a dir: la prestació per cessament d'activitat i la prestació d'atur no són compatibles).

Ajudes i Prestacions 

1. Si soc autònom, puc cobrar prestació?

Si ets autònom o autònoma i les teves activitats queden suspeses per l’estat d’alarma o la teva facturació cau més d’un 75% respecte del període de facturació del semestre passat, pots demanar una prestació fins que acabi l’estat d’alarma. A més, durant aquest període cotitzaràs a la Seguretat Social i no se't reduirà la prestació que puguis cobrar en un futur.

2. Hi ha un mínim de cotització per sol·licitar-la?

No, no hi ha un mínim de temps cotitzat. Els requisits són estar d'alta abans del 14 de març del 2020 i estar al dia en el pagament de cotitzacions.

3. I si tenc deutes amb la Seguretat Social?

La Seguretat Social permetrà a qui no estigui al dia amb els pagaments en la data de suspensió de l'activitat o de la reducció de facturació que ingressin les quotes degudes en un termini de 30 dies. Una vegada produït el pagament, es podrà accedir a la prestació.

4. En cas d’obtenir aquesta prestació, quant cobraré?

El 70% de la teva cotització mitjana dels darrers 12 mesos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

5. Què ocorre amb els autònoms que estan obligats a continuar prestant servei, com els taxistes?

Podran acollir-se, en el seu cas, a la prestació si acrediten la caiguda en la facturació d'almenys un 75%. Si acrediten la reducció dels seus ingressos en el 75% previst, no hi hauria cap problema a compatibilitzar la prestació i l'activitat. 

6. Com justifico que els meus ingressos han minvat un 75%?

Tota sol·licitud haurà d'anar acompanyada d'una declaració jurada en la qual es faci constar que compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.
Haurà d'aportar la informació comptable que ho justifiqui: còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. Si no està obligat a portar aquesta documentació de comptabilitat, per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

7. Per a justificar la caiguda d'ingressos es poden prendre mesos mòbils (per ex.,del 15 de març al 15 d'abril) o han de ser naturals?

Es tenen en compte mesos naturals, és a dir, comptaria el mes de març, respecte del semestre natural anterior. Quan el treballador autònom no porti d'alta els sis mesos naturals exigits per a acreditar la reducció dels ingressos, la valoració es durà a terme tenint en compte el període d'activitat.

8. Haig de pagar la cotització de març?

S'haurà de pagar la cotització corresponent als dies previs a la declaració d'estat d'alarma. No obstant això, si es pagués tot el mes per no haver-li estat concedida la prestació abans del gir de les quotes, la TGSS retornarà la part corresponent al període que estigués percebent la prestació de cessament d'activitat, aquesta devolució es farà d'ofici, però res impedeix a l'interessat la seva reclamació a través del sistema XARXA.

9. Si un autònom té la cobertura amb l'INSS, i no està adscrit a cap mútua com sol·licita la prestació?

Tens tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma per adherir-te a una mútua.

Si el treballador no formalitza l'adhesió a cap mútua, s'entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats a la província del domicili de l'interessat. L'Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a aquesta mútua les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessaris.

La Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador l'adhesió amb indicació expressa de la data d'efectes i la cobertura per les contingència protegides.

10. En cas de pluriactivitat, quins requisits haig de complir per a accedir a la prestació?

No cobrar cap altra prestació. Aquesta prestació és incompatible amb el cobrament de qualsevol altra, per la qual cosa l'autònom en pluriactivitat pot cobrar-la sempre que compleixi els requisits i no percebi cap altra prestació.

11. Com puc demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat per a autònoms?

Tens tota la informació aquí

12. Quines ajudes hi ha per liquiditat dels autònoms i les empreses?

La línia d’aval d’ISBA, Societat de Garantia Recíproca. Aquesta ajuda es tramita directament amb ISBA SGR,  a través de la seva pàgina web.

També hi ha una línia de finançament de l'ICO (Instituto de Crédito Oficial) per a empreses i autònoms amb necessitats de liquiditat. Es poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del 1,50%TAE, sense comissió d'obertura. 

Més informació

A més, l’ICO ha aprovat una línia d’avals per a empreses i autònoms per garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms. 

Més informació

Document ICO Empreses i Emprenedors

13. Puc demanar una moratòria de quotes a la Seguretat Social?

Sí, sempre i quan la teva activitat econòmica sigui una de les recollides dins l'ordre ministerial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions de dia 28 d'abril

Aquest llistat inclou activitats com establiments d'alimentació, perruqueries, fontaneria i altres tipus de reparacions i alguns tipus d'activitats agràries.