Personal a disposició

El personal que no tengui atribuïdes funcions en remot i no resulti necessari per a la realització de tasques presencials en el lloc de feina, queda a disposició inicial de la seva conselleria per a l’encomanament d’altres tasques o funcions que siguin essencials.

En última instància, es posarà a disposició de la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització per a l’eventual atribució de tasques de reforç d’aquells serveis que ho necessitin. Això pot suposar la destinació immediata o en qualsevol moment, mitjançant atribució temporal de funcions, als departaments o serveis de l’Administració autonòmica, o els seus ens públics instrumentals, que necessitin reforçar la plantilla. Serveis com ara emergències, telefonia d’atenció al públic del 061, de l’112, de gestió d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), entre d’altres.