Preguntes Freqüents Empresa 

RECORDAU: L'EMPRESA NO POT ACOMIADAR ELS TREBALLADORS EN LA SITUACIÓ ACTUAL
Ajudes i Prestacions

1. Quines ajudes hi ha per liquiditat dels autònoms i les empreses?

Hi ha una línia de finançament de l'ICO per a empreses i autònoms amb necessitats de liquiditat. Es poden sol·licitar fins a 500.000 € amb un tipus fix màxim anual del 1,50%TAE, sense comissió d'obertura.

No es pot fer servir per a refinançaments i l'operació financera té un termini de dos, tres o quatre anys (un any obligatori de manca).

Totes les operacions compten amb el 50% de garantia, atorgada per l'ICO.

Es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020 o fins esgotament de fons.

Més informació

A més, l’ICO ha aprovat una línia d’avals per a empreses i autònoms per garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms.

Més informació

Document Ico Empreses i Emprenedors

Telèfon gratuït d’atenció: 900 121 121

També pots sol·licitar la línia d’aval d’ISBA, Societat de Garantia Recíproca.

Aquesta ajuda es tramita directament amb ISBA SGR,  a través de la seva pàgina web.

A més, hi ha ajudes a la internacionalització, com una línia extraordinària de cobertura asseguradora. És una ajuda de Companyia Espanyola d'Assegurances de Crèdit a l'Exportació, S.A, Cia. d'Assegurances i Reassegurances (CESCE) per a petites, mitjanes i grans empreses (les grans empreses només si són internacionals/estan en procés d’internacionalització o si tenen un problema de liquiditat derivat del COVID-19).

2. Què és ISBA, SGR?

És la societat de garantia recíproca de les Illes Balears, que ajuden a aconseguir finançament mitjançant la concessió de garanties avalant les propostes enfront dels principals bancs i caixes, permetent als emprenedors, autònoms i pimes l'accés al finançament amb les millors condicions del mercat.

3. En què me pot ajudar ISBA, SGR?

ISBA SGR m’avalarà davant el banc amb pòlisses de crèdit de 1 a 3 anys o amb un préstec de circulant fins a 5 anys, i el Govern financi les despeses financeres d’aquesta operació.

4. Puc demanar una moratòria de quotes a la Seguretat Social?

Sí, sempre i quan la teva activitat econòmica sigui una de les recollides dins l'ordre ministerial del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions de dia 28 d'abril.

Aquest llistat inclou activitats com establiments d'alimentació, perruqueries, fontaneria i altres tipus de reparacions i alguns tipus d'activitats agràries.

Més informació.NOUS ERTO

1. Es produeix la pròrroga automàtica de tots els ERTO de Força Major vigents a 30 de setembre?
Sí, es prorroguen automàticament tots els ERTO de força major vigents a 30 de setembre fins al 31 de gener de 2021.
2.Es prorroguen també automàticament les exoneracions a la Seguretat Social vigents a 30 de setembre per als ERTO de Força major?

Únicament es prorroguen les exoneracions per a aquelles empreses que pertanyen a determinats sectors, amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat.

Les empreses pertanyents a aquests sectors, identificades a través d'una sèrie de CNAE 2009 que es relacionen en l'annex del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, prorroguen el seu ERTO juntament amb les exoneracions previstes en la norma, sense necessitat de realitzar cap tràmit.

També podran accedir a les exoneracions previstes en la norma per a aquestes CNAE, les empreses que siguin qualificades com a integrants de la seva cadena de valor o dependents indirectament d'aquelles, prèvia sol·licitud presentada a aquest efecte davant l'autoritat laboral.

3. Quines són les empreses integrants de la cadena de valor o dependents de les empreses pertanyents als sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat?

Són empreses amb un ERTO per força major prorrogat la facturació de la qual, durant l'any 2019, s'hagi generat, almenys, en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de manera directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits en l'annex indicat, així com aquelles l'activitat real de les quals depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis CNAE-09.

4. Com poden acreditar les empreses la seva condició de dependents o integrants de la cadena de valor d'empreses pertanyents als sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat?

La sol·licitud de declaració d'empresa dependent o integrant de la cadena de valor d'una empresa pertanyent a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat ha de presentar-se davant l'autoritat laboral competent, juntament amb un informe o memòria explicatius i tota aquella documentació acreditativa que es consideri oportú.

A més, l'empresa ha de comunicar aquesta circumstància a les persones treballadores de la seva empresa i traslladar tota la documentació a la representació de les mateixes en cas d'haver-hi.

5.Quina és l'autoritat laboral competent per a acreditar que una empresa té la condició de pertànyer a la cadena de valor o ser econòmicament dependent d'empreses pertanyents als sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat?

L'autoritat laboral competent és l'autoritat laboral que va resoldre favorablement, bé per resolució expressa, bé per silenci administratiu positiu, l’ERTO de força major prorrogat.

6. Quan es pot sol·licitar la condició d'empresa inclosa en la cadena de valor o econòmicament dependent d'una empresa pertanyent a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació?

El termini per a sol·licitar aquesta condició és del 5 al 19 d'octubre de 2020.

7. Quin és l'àmbit de les exoneracions tant de les empreses pertanyents, a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació, com de les que pertanyen a la seva cadena de valor i les que són econòmicament dependent d'elles?

L'àmbit de les exoneracions tant de les empreses pertanyents a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació, com de les que pertanyen a la seva cadena de valor i les que són dependents d'elles, és l’ERTO de força major prorrogat per les persones treballadores de la qual s'apliquen les exoneracions.

Si l’ERTO afectava únicament a un o diversos centres de treball d'una empresa, aquest serà el seu àmbit.

8. Quin és el termini que té l'autoritat laboral per a resoldre sobre la declaració d'empresa inclosa en la cadena de valor o econòmicament dependent d'una empresa pertanyent a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació?

El termini perquè l'autoritat resolgui la sol·licitud d'empresa inclosa en la cadena de valor o dependent d'empreses pertanyents a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació és de 5 dies hàbils, amb silenci administratiu positiu.

9. Quina és la quantia de les exoneracions dels ERTO de Força Major tant de les empreses pertanyents, a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació, com de les que pertanyen a la seva cadena de valor i les que són econòmicament dependent d'elles?

El percentatge d'exoneració dels ERTO de Força Major de les empreses pertanyents, a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació, com de les que pertanyen a la seva cadena de valor i les que són econòmicament dependent d'elles:

• El 85% de la cotització a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta per a les empreses de menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020.

• 75% de la cotització a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta per a les empreses de 50 i més persones treballadores a 29 de febrer de 2020.

Aquests percentatges s'aplicaran a tots les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de l'1 d'octubre, o que l'haguessin reiniciat des del 12 de maig, així com a aquells que es mantinguin en situació de suspensió de contracte o reducció de jornada fins al 31 de gener de 2021, en els percentatges de jornada afectats per la suspensió.

10. Es preveu que es puguin sol·licitar nous ERTO vinculats a exoneracions per força major derivada de la Covid-19?

Les empreses, qualsevol que sigui el sector al qual pertanyin, afectades en la seva activitat per la Covid-19 podran accedir a nous ERTO exonerats. Concretament els supòsits previstos són els següents:

1. Les empreses que en algun dels seus centres de treball vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades, a partir de l'1 d'octubre de 2020, per autoritats espanyoles o estrangeres i pels centres de treball afectats pel tancament, prèvia tramitació d'un ERTO per força major.

2. Les empreses que en algun dels seus centres de treball vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat econòmica normalitzada a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles, pels centres de treball on sofreixin aquestes limitacions i per les persones treballadores en situació de suspensió de contracte o reducció de jornada, prèvia tramitació d'un ERTO per força major.

11. Quin és el procediment perquè les empreses que vegin impedida o limitada la seva activitat econòmica puguin exonerar-se de les quotes de la Seguretat Social?

Les empreses l'activitat econòmica de les quals es vegi impedida per noves restriccions o mesures de contenció sanitària o es vegin limitades en el desenvolupament de la seva activitat normalitzada per decisions o mesures de les autoritats competents en els termes descrits en l’Item anterior i pels centres de treball afectats, hauran de tramitar un expedient de regulació temporal d'ocupació, conforme al que es preveu en l'article 47.3 de l'Estatut dels Treballadors.

12. Quins són els percentatges a aplicar en els ERTO per impediments o limitacions d'activitat derivats de les noves restriccions o mesures de contenció sanitària?

1. Per a les empreses que tinguin la seva activitat impedida per noves restriccions o mesures de contenció sanitària:

a) Empreses amb menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020.

El 100% de l'aportació empresarial per la cotització a la Seguretat Social, així com la relativa a les quotes d'aportació conjunta, durant el període de tancament amb el límit del 31 de gener de 2021, respecte de les persones treballadores, els centres de treball afectats i pel període de durada de les noves mesures.

b) Empreses amb 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020.

El 90% de l'aportació empresarial i quotes per conceptes de recaptació conjunta, durant el període de tancament i fins al 31 de gener de 2021, respecte de les persones treballadores, els centres de treball afectats i pel període de durada de les noves mesures.

2. Per a les empreses que tinguin limitacions en el desenvolupament normalitzat de la seva activitat:

a) Empreses amb menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020.

L'exempció respecte de l'aportació empresarial i les quotes de recaptació conjunta reportades en els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021 serà el 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, per a les persones treballadores que tinguin les seves jornades suspeses o reduïdes en els centres de treball on estigui limitada l'activitat i pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

b) Empreses amb 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020.

L'exempció respecte de l'aportació empresarial i les quotes de recaptació conjunta reportades en els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021 serà el 90%, 80%, 60% i 50% respectivament, per a les persones treballadores que tinguin les seves jornades suspeses o reduïdes en els centres de treball en els quals estigui limitada l'activitat i pels períodes i percentatges de jornada afectats per a suspensió.

13. Es poden transformar ERTO per Força major vigents en ERTO per causes econòmiques organitzatives i de producció -ETOP-?

Sí, es pot tramitar un ERTO ETOP mentre estigui vigent un ERTO per força major, i en el cas que el ERTO ETOP s'iniciï després de la finalització d'un ERTO per força major, la data d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.

14. Es poden prorrogar els ERTO ETOP una vegada finalitzat el termini pactat per les parts?

Sí, es poden prorrogar davant l'autoritat laboral receptora de la comunicació final del ERTO, sempre que s'arribi a un acord durant el període de consultes. La pròrroga haurà de ser tramitada conforme al procediment establert en el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre i amb les especialitats incloses en l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

15. Tenen dret a exoneracions de quotes a la Seguretat Social els ERTO ETOP?

Els ERTO ETOP que tenen dret a exoneracions són els següents:

1. Els ERTO ETOP, posteriors a l'1 d'octubre de 2020 que provinguin d'una transformació de ERTO per força major o que s'iniciessin en finalitzar un ERTO per força major, sempre que l’ERTO per força major del qual provenen tingués dret a exoneracions de quotes a partir de l'1 d'octubre de 2020 i en la mateixa quantia que correspongués a dita ERTO.

2. Els ERTO ETOP que tinguessin dret a exoneracions a 30 de setembre de 2020, sempre que compleixin els mateixos requisits establerts en els ERTO de força major per a ser considerats empreses pertanyents a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació, o empreses dependents o integrants de la cadena de valor d'aquelles.

16. Existeix alguna diferència en la protecció per desocupació de les persones treballadores incloses en un ERTO per Força Major prevists en l'article 22 del RDL 8/2020, els ERTO ETOP de l'article 23 del RDL 8 /2020 i per ERTO per suspensió o limitació d'activitat prevists en l'article 2 del RDL /20?

No. La protecció per desocupació de les persones treballadores és idèntica amb independència del ERTO en el qual es trobin inclosos, sempre que aquest, ja sigui per força major, ETOP o de suspensió o limitació d'activitat econòmica derivi de la crisi del COVID-19.

17. Existeix un nou compromís de manteniment de l'ocupació?

Sí, per a aquelles empreses que rebin exoneracions conforme al que es preveu en el RDL 30/2020, de 29 de setembre, s'obre un nou període de sis mesos de salvaguarda de l'ocupació que comença a comptar des de la primera reincorporació al treball d'un treballador afectat pel ERTO. o des que finalitzés l'anterior compromís de l'ús de ser aquesta data posterior.

Altres preguntes 

1. Tenc un comerç minorista, es pot treballar dins l'establiment si està tancat al públic?

Sí, sempre que no es faci venda al públic ni sigui un dels establiments inclosos a la llista publicada pel Ministeri.

2. . Puc fer arribar productes als meus clients a domicili, encara que no siguin aliments?

Sí, però no qualsevol cosa: el Reial Decret-llei no limita el comerç per Internet de productes de primera necessitat (estam parlant de, per exemple, una persona a qui durant l'estat d'alarma se li ha romput un electrodomèstic essencial. L'empresa pot enviar-li'n un).

3. Els tallers de reparació de vehicles poden continuar oberts?

NO, amb el RDL del 29/03, queden amb l’activitat suspesa a no ser que facin reparacions de vehicles de necessitat o urgència.

4. Si soc una entitat que ha contractat persones a través d’un programa del SOIB, com els afecta l’estat d’alarma?

Aquelles persones contractades per aquestes entitats, són treballadors d’aquestes entitats a tots els efectes. Per això, han de ser tractats com la resta de treballadors que no formen part dels programes de contractació finançats pel SOIB.

L'entitat/empresa han de consultar les mesures del SOIB, arran de la declaració de l’estat d’alarma, adreçades a entitats amb projectes de foment de l’ocupació publicades al web soib.es.

5. Si la meva plantilla es nega a venir a treballar tot i tenir permís per obrir, què puc fer?

Si tens permís per obrir, has de garantir la seguretat i salut de la teva plantilla i els treballadors i treballadores han de continuar assistint al seu lloc de feina: això sí, amb les mesures de prevenció necessàries.

6. Puc tancar permanentment l’empresa?

No es pot acomiadar perquè la situació que vivim és temporal. Si vol tancar, ha de ser definitiu: no pot tancar per l’estat d’alarma i després tornar a obrir. En cas contrari, la Inspecció de Treball podria actuar.

7. Tenc un gimnàs, puc continuar cobrant la quota d’aquestes setmanes tot i tenir tancat?

No. El Reial Decret Llei 11/2020 aprovat l’1 d’abril protegeix les persones consumidores en aquest sentit. Tant els gimnasos com locals que ofereixen serveis no prestats per l’estat d’alarma (classes de ball...) paralitzen el cobrament de noves quotes fins que torni la normalitat.

8. Tenc una empresa turística, he de tornar als meus clients el doblers de les activitats que no podran realitzar?

Segons el Reial Decret—llei 11/2020, que inclou mesures per protegir les persones consumidores, has d’entregar als teus clients un bonus que podran utilitzar durant un any des de la finalització de l’estat d’alarma. Si passa el temps de validesa del bonus sense haver-se gaudit, la persona consumidora pot demanar el reintegrament complet.

 

9. Tenc una empresa al sector turístic i he aprovat un ERTO per força major. Quan aixequin l'estat d'alarma, no hi haurà demanda... He d'obrir igualment?

El Govern està treballant en un model simplificat perquè puguis transfromar el teu ERTO per força major en un ERTO per causes productives. et permetrà tenir la flexibilitat com per incloure gent a l'ERTO i tornar-la a treure en funció  de com evolucioni la demanda aquest estiu i, a més, protegeix la plantilla (seguirà cobrant atur) i et protegeix a tu (no hauràs de pagar salaris des de l'endemà de l'aixecament de l'estat d'alarma).

10. Vaig fer un ERTO i m'agradaria que algunes de les persones incloses poguessin tornar a treballar, com ho he de fer?

Has de fer la incorporació segons fixa el conveni d'hoteleria: per cada un dels departaments (oficis) s'haurà de fer segons l'antiguitat i pel lloc de feina que ocupen. A més, s'ha de fer una comunicació al SEPE amb els formularis habituals.