Informació general per a persones treballadores

Infromació sobre ERTO

Informació sobre el SOIB i el SEPE

Ingrés Mínim Vital

Situació Laboral, Acomiadaments  

 

Informació sobre l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)

Les persones treballadores poden veure’s afectades per un ERTO de dues maneres:

  1. Amb mesures de suspensió del contracte. Existeix suspensió quan el cessament de l’activitat que venia desenvolupant la persona treballadora afecta a dies complets, continuats o alterns durant al manco una jornada ordinària de treball.
  2. Amb mesures de reducció de la seva jornada laboral. La disminució temporal d’entre un 10% i un 70% de la jornada de treball computada en base a una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Durant aquest període no es poden realitzar hores extraordinàries.
    En ambdues modalitats es veu afectada la seva jornada laboral habitual.

El coronavirus no és excusa: les empreses no poden acomiadar.

T’afecta un ERTO? Per més informació Clica aquí.

Ets un treballador fixo discontinu? Clica aquí per saber més de la NOVA prestació extraordinària per treballadors fixos discontinus


Informació sobre el SOIB i el SEPE

Tots els tràmits i les cites es poden gestionar de manera telefònica o telemàtica. Si els usuaris demanen cita, els telefonaran des del SOIB per fer-la.

A la pàgina web del SOIB trobaràs els serveis que ofereix el SOIB relatiu a la pandèmia.

A partir del 17/06/2020 les oficines del SOIB tornen a fer atenció al públic de manera presencial, però NOMÉS en aquells casos en què, després de fer una cita telefònica, es consideri necessari que la persona acudeixi a l'oficina.

La cita es pot demanar a través de l’app Cita Prèvia del Govern, a la web del SOIB o al 971 225 791 (012).

Per inscriure’s al SOIB, es pot fer a través dels tràmits en línia, però també sol·licitant cita prèvia.

Les persones afectades per un ERTO no han de fer cap tràmit, el SOIB els donarà d'alta de manera automàtica i l'empresa tramitarà amb el el SEPE la prestació.

Més informació sobre el SOIB aquí.

 

Les prestacions les gestiona el SEPE

A partir del 17 de juny es torna a fer atenció presencial a les oficines del SEPE. A més, es mantenen els canals telefònics i telemàtics. 971 998 798 / 901 119 999

Altres línies telefòniques d’atenció: 900 81 24 00 (per a la ciutadania) / 900 81 24 01 (per a empreses)

Només atenen sol·licituds que els arriben a través de Ratel i a través d’aquest formulari (NO APTE per a persones afectades per un ERTO):

No obstant això, també s’han flexibilitzat els terminis per sol·licitar una prestació: no es retallen drets per presentar sol·licituds fora de termini.

A més, el SEPE pot prorrogar automàticament el dret a rebre un subsidi d’atur per evitar que el fet de no presentar la sol·licitud suposi perdre l’ajut. En el cas del subsidi per a majors de 52 anys, no s’interromprà el pagament del subsidi ni la cotització a la Seguretat Social encara que es presenti la declaració anual de rendes fora de termini.

En el cas de fixos discontinus a qui se’ls interromp l’activitat després d’haver-la començada, el SEPE els torna dret a la seva prestació per atur durant un màxim de 90 dies.

El SEPE demana que les persones treballadores evitin contactar amb ells per saber quin és l'estat de la seva prestació: la tramitació es farà automàticament per a casos d'ERTO. 

Per comprovar si la prestació ja està tramitada i quina serà la prestació, la persona treballadora pot:

Accedir a la seu electrònica del sepe.

Si tens DNI electrònic, certificat digital o estàs donat/da d’alta en el sistema Cl@ve PIN podran entrar-hi directament. La resta hi hauran d’accedir utilitzant l’opció “dades de contrast”.

Necessitaran el DNI, el número de telèfon i les deu darreres xifres del compte bancari on l’empresa els hi paga la nòmina. Si la prestació ja està tramitada, es podrà visualitzar l’import i el termini de la prestació aprovada, tal i com expliquen els sindicats.

 

En cas contrari, s’accedirà a les dades de la darrera vegada que es va cobrar l’atur o un missatge dient que el compte bancari no figura als registres del SEPE (si és la primera vegada que es demana).

 

Si una persona treballadora es veu afectada per un ERTO i té fills a càrrec: ha d’esperar a rebre la resolució aprovatòria del SEPE i, si al document no s’hi inclou el reconeixement de fills a càrrec, ha de contactar amb el SEPE a través de RATEL: 971 99 87 98. En qualsevol cas, els serveis d’ocupació regularitzaran la nòmina d’ofici si les persones treballadores no reben la quantitat completa: no és necessari reclamar la diferència. Si la prestació ja està tramitada, es podrà visualitzar l'import i el termini de la prestació aprovada.

També es demana la data de sol·licitud de la prestació, però no és necessari posar-la.

 

Les persones afectades que hagin d'acreditar càrregues familiars, han de tenir en compte que tant elles mateixes com l'empresa, poden enviar la documentació amb aquesta plantilla del SEPE a: dp07familiar@sepe.es

Si una persona és acomiadada (l'empresa no fa un ERTO, sinó que tanca): ha de fer la sol·licitud de prestació. Com? Ha de fer una sol·licitud de prestació a través d'una d'aquestes vies:

-Telemàticament a la seu electrònica si la persona treballadora té DNI electrònic, certificat digital o cl@ve

-Telefònicament (vies col·lapsades)

-A través del formulari de pre-sol·licitud

 

Si el SEPE no té les dades personals actualitzades, es poden modificar a la seu electrònica i a través d'aquests canals.

Sobre errors de pagament de les prestacions ERTO:

Si hi ha un problema al compte bancari (el meu nom té el compte bancari d’un company, l’empresa ha posat el meu compte malament i ho ha cobrat una altra persona, etc.) ho ha d’arreglar l’empresa.

Si la persona treballadora ha cobrat per error perquè l’han ficada a un ERTO i no tocava, perquè estava de baixa i no li tocaria cobrar del SEPE, etc., ho ha d’arreglar la persona treballadora amb el SEPE. Com? Tornant el rebut si encara és a temps o esperant que el SEPE iniciï el procediment de reintegrament.

Si algú està en un ERTO i no ha cobrat, o ha cobrat malament, poden emplenar un formulari i a l’apartat d’Observacions fer constar el problema que tenen.


INGRÉS MÍNIM VITAL

L’Ingrés Mínim Vital es pot sol·licitar a partir del 15 de juny a través de la seu electrònica i el registre electrònic de la Seguretat Social.

L’IMV és una ajuda complementària amb altres ingressos i es demana per unitat de convivència, no per persona, en situacions de vulnerabilitat econòmica. Va des dels 462 euros als 1.015 en funció de les característiques de la unitat de convivència. Les persones que ho sol·licitin han d’estar d’alta com a demandants d’ocupació.

Situació laboral i acomiadaments

A aquest document tens informació dels nous drets i obligacions laborals dels treballadors a la nova normalitat.

El coronavirus no és excusa: les empreses no poden acomiadar.

Tots els acomiadaments fets a partir de l’estat d’alarma que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

Les persones treballadores FIXES DISCONTÍNUES també s'han d'incloure als ERTO per garantir la seva protecció.

Si estàs en PERÍODE DE PROVA després d’haver deixat una feina anterior i t’acomiaden a partir del 9 de març del 2020 per no superar-lo, el SEPE reconeixerà la teva situació legal de desocupació. Podràs demanar prestacions i subsidis (en cas que l'empresa fes un ERTO, t'hi hauria d'incloure).

També es trobaran en aquesta situació les persones que deixessin una feina de manera voluntària a partir de l’1 de març del 2020 per començar-ne una altra i, degut a la situació derivada de la COVID-19, l’empresa on havien de començar ha decidit no signar el contracte. Perquè es reconegui la situació d’atur, la persona treballadora necessita una comunicació escrita per part de l’empresa on havia de començar a treballar on diu que, a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19, no se signarà finalment el contracte.

 

Les persones treballadores que no s'han inclòs a un ERTO, però que tampoc no han pogut incorporar-se al seu lloc de feina hauran de continuar cobrant la prestació per atur fins esgotar-la i, després, el subsidi. Una vegada consumits, podran rebre una nova prestació per un màxim de 90 dies. Si, en canvi, no tenen temps cotitzat (i, per tant, no tenen dret a prestació contributiva), podran sol·licitar aquesta prestació sense haver d'esperar.

Les persones treballadores amb CONTRACTE TEMPORAL passaran a tenir la durada del contracte també suspesa. És a dir: quan acabi l’estat d’alarma el contracte s’ha de prorrogar (a no ser que l’activitat per la qual havien estat contractades s’hagi finalitzat).

L'empresa ha de facilitar que la seva plantilla faci TELETREBALL, garantir la SEGURETAT LABORAL i facilitar la CONCILIACIÓ

Plan MECUIDA: Les mesures de conciliació, reducció de jornada per cures de menors o persones amb dependència i adaptació de jornada que les empreses han de facilitar es prorroguen durant tres mesos després que s’aixequi l’estat d’alarma. L’empresa ha d’afavorir preferentment el teletreball (quan sigui tècnicament possible) i té la obligació d’adaptar o reduir la jornada de la seva plantilla.

Totes les persones que cobren un SUBSIDI PER CURES d’una persona menor amb malaltia greu el podran compatibilitzar amb la prestació per atur si els afecta un ERTO o amb la prestació de cessament d’activitat per a persones autònomes durant l’estat d’alarma. Quan l’empresa presenti l’ERTO, indicarà quines persones tenen reduïda la jornada de treball per ser titulars d’aquest subsidi, assenyalant la part de la jornada que es veu afectada per l’ERTO.

Si una persona està en EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA en una empresa, finalitza el seu contracte i l’empresa on vol tornar ha aplicat un ERTO i:

  • El temps d’excedència no ha acabat

Té dret a prestació durant el temps que li queda d’excedència. Després, aquesta prestació se suspendrà i la persona ha de demanar reincorporar-se a l’empresa. En cas que l’empresa denegui la reincorporació per manca de vacant adequada o postposa la reincorporació per a un altre moment, la persona treballadora podrà cobrar prestació per atur fins a la seva reincorporació o fins que la prestació finalitzi.

  • El temps d’excedència ha acabat

La persona treballadora ha de demanar, en primer lloc, la reincorporació a l’empresa. Fins que no tingui resposta no es pot resoldre la sol·licitud de prestació. En cas que l’empresa denegui la reincorporació, aquesta persona ja es trobaria en situació legal de desocupació i es podria resoldre la seva sol·licitud de prestació.

 

Si per incorporar-te al teu lloc de feina has de VIATJAR, has de contactar amb la Delegació del Govern: 971 989 102.
També pots enviar un correu a  oiac.illesbalears@correo.gob.es