Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

MESURES DE REESTRUCTURACIÓ DE DEUTE FINANCER EN PRÉSTECS COVID AMB AVAL PÚBLIC PER A EMPRESES I AUTÒNOMS

 

Concepte de la mesura

Mesures estatals de reestructuració del deute financer COVID en préstecs amb aval públic establertes al Reial decret llei 5/2021 de recolzament a la solvència empresarial i regulades al Codi de bones pràctiques al qual poden adherir-se voluntàriament les entitats financeres.

  1. Ampliació addicional de terminis de venciment dels préstecs amb aval públic.
  2. Conversió en préstec participatiu d’un préstec ordinari, amb manteniment de l’aval públic.
  3. Transferències de l’Estat per a reduir el deute, com a darrer recurs i a negociar amb les entitats financeres.

PDF Descarregau-vos aquí el tríptic informatiu de les mesures

 

Beneficiaris

Empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que travessen un desequilibri patrimonial temporal com a conseqüència de la caiguda significativa dels seus ingressos derivada de la pandèmia de la COVID 19.

Àmbit d'aplicació

Operacions de finançament que comptin amb aval públic (ICO, CESCE, CERSA, entre les quals s’inclouen els préstecs ISBA), concedides per entitats financeres amb seu social a Espanya que s’hagin acollit al Codi de Bones Pràctiques, i que s’hagin formalitzat entre el 17 de març de 2020 i l’11 de maig de 2021.

Punts d’informació:

    • Atenció presencial: Oficina d’ISBA SGR. C/ Genil, 30. Palma
    • Línia telefònica:  900701400
    • Correu electrònic: avalcovid@caib.es

 

AJUTS

1. Ampliacions venciments avals públics. Automàtica per aquells deutors o deutores que ho demanin i que compleixin els requisits d’elegibilitat; en cas contrari, caldrà  acord entre les parts.

En cas de rebre Ajuts d’Estat iguals o inferiors als límits establerts pel Marc Nacional Temporal.

a. Fins a 2 anys, per a aquelles operacions que hagin estat objecte d’extensió de termini a l’empara del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre; sempre i quan el termini total de l’operació avalada no superi els 10 anys des de la data de formalització de l’operació.

b. Fins a 5 anys, per a aquelles operacions que no s’hagin beneficiat de les extensions de terminis a l’empara del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre; sempre i quan el termini total de l’operació avalada no superi els 10 anys des de la data de formalització de l’operació.

En cas de rebre Ajuts d’Estat superiors al límits establerts pel Marc Nacional Temporal.

a. Fins a 2 anys, per a aquelles operacions que hagin estat objecte d’extensió de termini a l’empara del Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre; sempre i quan el termini total de l’operació avalada no superi els 8 anys des de la data de formalització de l’operació.

b. Fins a 5 anys, per a aquelles operacions que no s’hagin beneficiat de les extensions de terminis a l’empara del Reial Decret-llei 34/2020, de 17 de novembre; sempre i quan el termini total de l’operació avalada no superi els 8 anys des de la data de formalització de l’operació.

Termini de sol·licitud dels ajuts: fins al 15 d’octubre de 2021
Termini per realitzar la modificació dels termes de l’aval: fins a l’1 de desembre de 2021.

2. Manteniment d’aval públic en aquells casos que un préstec ordinari es converteixi, per acord voluntari entre les parts, en préstec participatiu. En el termes regulats en l’art. 20 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica.

Termini de sol·licitud dels ajuts: fins al 15 d’octubre de 2021.
Termini per realitzar la modificació dels termes de l’aval: fins a l’1 de desembre de 2021.

3. Mesures per a la reducció de l’endeutament. Serà necessari un acord de renegociació del deute entre les entitats financeres creditores i el deutor.

a. Transferències fins el 50% del principal avalat pendent de cada operació, en el cas que la caiguda de la facturació en 2020 respecte de la facturació de 2019 no sigui superior al 70%;

b. Transferències fins el 75% del principal avalat pendent de cada operació, en el cas que la caiguda de la facturació en 2020 respecte de la facturació de 2019 sigui superior al 70%

Termini de sol·licitud dels ajuts: fins que s’esgotin els fons destinats a aquesta mesura, o fins a l’1 de desembre de 2022, el que passi abans.

 

CONDICIONS APLICABLES I REQUISITS D’ELEGIBILITAT

Requisits generals:
    • Operacions de finançament que comptin amb aval públic (ICO, CESCE, CERSA, entre les quals s’inclouen els préstecs ISBA), concedides per entitats financeres amb seu social a Espanya, i que s’hagin formalitzat entre el 17 de març de 2020 i l’11 de maig de 2021
    • Haver sol·licitat prèviament, sempre que el termini estigués vigent, les mesures d’ampliació de terminis i carències recollides en el RDL 34/2020, de 17 de novembre.
    • Que el deutor o deutora no estigui subjecte a cap procediment concursal
    • Que el deutor o deutora compleixi amb els límits establerts en la normativa d’Ajuts d’Estat de la Unió Europea
    • No haver estat condemnat per sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat de rebre subvencions o ajuts públics, o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
    • No donar peu, per causa de la qual haver estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
    • Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
    • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la seguretat social.
    • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat com a paradís fiscal.

1. Requisits d’elegibilitat específics en la mesura d’ampliació de venciments d’aval públic:
    • Caiguda mínima de la facturació del 30% en 2020 respecte de la facturació de 2019.
    • En cas que la caiguda de facturació sigui inferior, i sempre que es compleixin la resta de requisits, es podrà gaudir d’aquesta mesura sempre i quan hi hagi acord per part de l’entitat creditora que concedeix el finançament.
    • Que l’operació avalada no estigui en mora (impagada més de 90 dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat financera al mateix deutor o deutora.
    • Que el deutor o deutora no figuri en situació de morositat a la Central d’Informació de Riscs del Banc d’Espanya (CIRBE)
    • Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat que concedeix l’aval cap impagament de l’operació avalada al deutor o deutora.

2. Requisits d’elegibilitat específics en la mesura de manteniment d’avals públics en aquells casos que un préstec ordinari es converteixi en préstec participatiu.
    • Caiguda mínima de la facturació del 30% en 2020 respecte de la facturació de 2019.
    • Que el compte de pèrdues i guanys del deutor o deutora, corresponent a l’exercici 2020, presenti un resultat després d’imposts negatiu.
    • Que l’operació avalada no estigui en mora (impagada més de 90 dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgats per l’entitat financera al mateix deutor o deutora.
    • Que el deutor o deutora no figuri en situació de morositat a la Central d’Informació de Riscs del Banc d’Espanya (CIRBE)
    • Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat que concedeix l’aval cap impagament de l’operació avalada al deutor o deutora.

3. Requisits d’elegibilitat específics en la mesura per a la reducció de l’endeutament.
    • Caiguda mínima de la facturació del 30% en 2020 respecte de la facturació de 2019.
    • Que el compte de pèrdues i guanys del deutor o deutora, corresponent a l’exercici 2020, presenti un resultat després d’imposts negatiu.

 

NORMATIVA D'APLICACIÓ

    • Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID 19
    • Resolució de 12 de maig de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Recolzament a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de dia 11 de maig de 2021 d’aprovació del Codi de Bones Pràctiques per al marc de renegociació per a clients amb finançament avalat previst en el Reial decret llei 5/2021 i es desenvolupen les mesures extraordinàries de recolzament públic a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

 

PREGUNTES FREQÜENTS

On i quan puc acudir per demanar aquests ajuts?

Els ajuts seran d’aplicació a la sol·licitud del deutor o deutora. El deutor o deutora s’ha de dirigir a l’entitat financera amb la qual tingui una major posició global del deute amb aval públic i que aparegui a la web de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional com entitat adherida al Codi de Bones Pràctiques aprovat pel Consell de Ministres de dia 11 de maig de 2021.

Les entitats financeres han d’informar adequadament als seus clients sobre la seva adhesió o no al Codi de Bones Pràctiques i de la possibilitat d’acollir-se a allò aquí disposat.

Compta l’aval d’ISBA amb aval públic?

Sí, les operacions de finançament avalades per ISBA compten amb un percentatge de reaval de CERSA (Companyia Espanyola de Refiançament SA). A més a més, aquestes operacions són complementades amb el reaval de la Comunitat autònoma Illes Balears, segons el cas.

Som autònom, puc demanar la mesura de mantenir l’aval en convertir un préstec ordinari en préstec participatiu?

No. Els autònoms no hi entren a l’àmbit d’aplicació de l’art. 20 del Reial decret llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal i de foment i liberalització de l’activitat econòmica.

Es poden demanar més d’una de les mesures?

Sí. El deutor o deutora podrà sol·licitar l’aplicació d’una o vàries de les mesures, d’una vegada o de forma successiva.

Pot l’entitat financera condicionar la concessió dels ajuts amb altres productes?

No. Les entitats no podran condicionar la concessió de cap de les mesures a la comercialització dels seus productes.

Pot l’entitat financera incrementar el cost de les operacions de finançament?

No. Les entitats no podran incrementar el cost de les operacions de finançament concedides en un import superior al que suposi l’increment, si n’hi ha, del cos de l’aval públic.

En quant de temps l’entitat financera ha de respondre a la meva sol·licitud d’ampliar els venciments d’avals públics?

Les entitats disposaran de 45 dies naturals per a resoldre la sol·licitud del deutor o deutora i, en cas de ser estimada, comunicar a l’ICO, a CERSA o a CESCE la sol·licitud de la modificació dels termes de l’aval. En cas que el deutor o deutora compleixi amb tots els requisits d’elegibilitat, l’ampliació serà obligatòria per a l’entitat financera.

En quant de temps l’entitat financera ha de respondre a la meva sol·licitud de mantenir l’aval en convertir un préstec ordinari en préstec participatiu?

Les entitats disposaran de 45 dies naturals per a resoldre la sol·licitud del deutor o deutora i, en cas de ser estimada, comunicar a l’ICO, a CERSA o a CESCE la sol·licitud de la modificació dels termes de l’aval.

Es suficient demanar qualcuna de les mesures, perquè l’entitat financera estigui obligada a concedir-me-la?

No, la mesura d’ampliar els venciments dels avals públics serà obligatòria en el cas que es donin el requisits d’elegibilitat, per a la resta de mesures, l’entitat financera es compromet a estudiar i decidir sobre les mesures a adoptar en relació amb les operacions del deutor o deutora.

Puc amb aquesta mesura cancel·lar anticipadament el deute?

No, les mesures adoptades no seran causa de venciment anticipat per cap de les operacions que el deutor o deutora mantingui amb l’entitat adherida al Codi de Bones Pràctiques.

Puc demanar aquest ajut si la meva empresa va tenir pèrdues l’exercici 2019?

No, empreses i/o autònoms, el compte de pèrdues i guanys dels quals presentin un resultat després d’imposts negatiu, a l’exercici 2020 no poden accedir a aquestes mesures.

A quina entitat he d’acudir si tinc vàries operacions concertades amb distintes entitats financeres?

L’entitat a la qual vagi dirigida la sol·licitud assumirà la labor de coordinació i informació amb la resta d’entitats creditores, que prendran una decisió conjunta i vinculant sobre les mesures que aplicaran a empreses i autònoms, de forma que les possibles pèrdues a assumir es reparteixin entre elles de forma equilibrada i proporcional.

Quin es el marc d’Ajuts d’Estat de la Unió Europea que s’aplica a aquests ajuts?

Aquests ajuts estaran subjectes al punt 3.1 del Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinats a donar suport a l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19, aprovat el 26 de març de 2020 per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics i declarat compatible amb el mercat interior per la Comissió Europea el 2 d'abril de 2020 per Decisió SA.56851 (2020/N).

Límit aplicable: rebre ajuts de l’Estat inferiors a 1.800.000 d’euros o 270.000 d’euros si l’empresa és del sector de la pesca o aqüicultura, o 225.000 d’euros si l’empresa és del sector de producció primària de productes agrícoles.

A més, en el cas de la mesura de reducció de deute, estarà també subjecte al punt 3.2 del Marc Nacional Temporal.

Tinc qualque compromís, si som beneficiari dels ajuts?

Sí. Els beneficiaris dels ajuts hauran de:
    - Mantenir l’activitat fins al 30 de juny de 2022
    - No podran repartir dividends durant el 2021 i 2022
    - No podran aprovar increments retributius d’alta direcció durant un període de 2 anys a partir de l’aplicació de qualcuna de les mesures.