Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Línia d’avals ICO per empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19

La línia d’avals té per objectiu cobrir els nous préstecs i altres modalitats de finançament i les renovacions concedides per entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre altres, els pagaments dels salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d’obligacions financeres o tributàries.

 

  • Els préstecs avalats hauran d’haver estat formalitzats a partir de dia 17 de març de 2020.

  • Els acreditats no han d’estar subjectes a un procediment concursal a data de 17 de març de 2020.Avals

a) 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a autònoms i pimes.

  • Màxim 80% de l’operació

  • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

b) 10.000 milions d’euros per a renovacions i nous préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.

  • Màxim 70% de noves operacions i 60% d’operacions de renovació.

  • Termini: coincidirà amb termini operació fins un màxim de 5 anys

 

Remuneracions dels avals: segons anexe I de la Resolució.

Normativa d’aplicació

Resolució de 25 de març de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Recolzament a l’Empresa, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 24 de març de 2020, pel que s’aproven les característiques del primer tram de la línia d’avals de l’ICO per empreses i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics del COVID-19.

 

BOE num 83 de 26 de març de 2020
Preguntes freqüents

1. Què és l’ICO?

ICO és una entitat de crèdit pública que actua com a banc públic d’inversió i finançament a empreses, pimes i autònoms, i com a Agència Financera de l’Estat. 

2. Qui pot demanar l’aval?

Treballadors autònoms, pimes i empreses de tots els sectors d’activitat, amb domicili social a Espanya i l’activitat de la qual es vegi afectada pels efectes del COVID 19


3. Per a què puc demanar l’aval?

Per a garantir els préstecs o renovacions concedits a empreses i autònoms per atendre necessitats de finançament com:

  • Pagament salaris

  • Factures

  • Necessitat de circulant

  • Altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de terminis d' obligacions financeres i tributàries.


4. Té qualque cost l’aval?

El cost de l’aval serà assumit per l’entitat financera que formalitzi l’operació del préstec.


5. Pot l’entitat financera traslladar al client el cost de l’aval?

L’entitat financera té l’obligació de garantir que el cost dels nous préstecs i renovacions que es beneficiïn d’aquests avals es mantinguin en línia amb els costs aplicats abans de la crisi del COVID 19


6. On es pot sol·licitar l’aval?

En qualsevol de les entitats de crèdit, establiments financers de crèdit, entitats de pagament o entitats de doblers electrònic que hagin subscrit amb l’ICO els corresponents acords de col·laboració. Les entitats financeres seran les encarregades d’analitzar i aprovar la nova operació de préstec o renovació.


7. On puc acudir per demanar aquest préstec ICO?

Tota la informació està a la web www.ico.es i a www.mineco.gob.es