Preguntes Freqüents sobre els Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)

Noves modalitats d'ERTO introduïdes pel RDL 30/2020
Persones Treballadores
Empreses
Autònom/a
Cooperatives

​Noves modalitats d'ERTO introduïdes pel RDL 30/2020 (29/09/2020)

Es produeix la pròrroga automàtica de tots els ERTO de força Major vigents a 30 de
setembre?


Sí, es prorroguen automàticament tots els ERTO de força major vigents a 30 de setembre
fins al 31 de gener de 2021.


Es prorroguen també automàticament les exoneracions a la Seguretat Social vigents a 30
de setembre per als ERTO de Força major?


Únicament es prorroguen les exoneracions per a aquelles empreses que pertanyen a
determinats sectors, amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació
d'activitat.
Les empreses pertanyents a aquests sectors, identificats a través d'una sèrie de CNAE 2009
que es relacionen en l'annex del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, prorroguen
el seu ERTO juntament amb les exoneracions previstes en la norma, sense necessitat de
realitzar cap tràmit.
També podran accedir a les exoneracions previstes en la norma per a aquestes CNAE, les
empreses que siguin qualificades d integrants de la seva cadena de valor o dependents
indirectament d'aquelles, prèvia sol·licitud presentada a aquest efecte davant l'autoritat
laboral.


Quines són les empreses integrants de la cadena de valor o dependents de les empreses
pertanyents als sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de
recuperació d'activitat?


Són empreses amb un ERTO per força major prorrogat la facturació de la qual, durant l'any
2019, s'hagi generat, almenys, en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de
manera directa amb les incloses en algun dels codis de la CNAE-09 referits en l'annex
indicat, així com aquelles l'activitat real de les quals depengui indirectament de la
desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis CNAE-09.


Com poden acreditar les empreses la seva condició de dependents o integrants de la
cadena de valor d'empreses pertanyents als sectors amb una elevada taxa de cobertura i
una reduïda taxa de recuperació d'activitat?

La sol·licitud de declaració d'empresa dependent o integrant de la cadena de valor d'una
empresa pertanyent a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de
recuperació d'activitat ha de presentar-se davant l'autoritat laboral competent, juntament
amb un informe o memòria explicatius i tota aquella documentació acreditativa que es
consideri oportú.
A més, l'empresa ha de comunicar aquesta circumstància a les persones treballadores de
la seva empresa i traslladar tota la documentació a la representació de les mateixes en cas
d'haver-la.


Quina és l'autoritat laboral competent per a acreditar que una empresa té la condició de
pertànyer a la cadena de valor o ser econòmicament dependent d'empreses pertanyents
als sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d'activitat?


L'autoritat laboral competent és l'autoritat laboral que va resoldre favorablement, bé per
resolució expressa, bé per silenci administratiu positiu, l ERTO de força major prorrogat.


Quan es pot sol·licitar la condició d'empresa inclosa en la cadena de valor o
econòmicament dependent d'una empresa pertanyent a un sector amb una elevada taxa
de cobertura i una reduïda taxa de recuperació?


El termini per a sol·licitar aquesta condició és del 5 al 19 d'octubre de 2020.


Quin és l'àmbit de les exoneracions tant de les empreses pertanyents, a un sector amb una
elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació, com de les que pertanyen a
la seva cadena de valor i les que són econòmicament dependent d'elles?


L'àmbit de les exoneracions tant de les empreses pertanyents a un sector amb una elevada
taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació, com de les que pertanyen a la seva
cadena de valor i les que són dependents d'elles, és l ERTO de força major prorrogat per les
persones treballadores de la qual s'apliquen les exoneracions.
Si l ERTO afectava únicament a un o diversos centres de treball d'una empresa, aquest serà
el seu àmbit.


Quin és el termini que té l'autoritat laboral per a resoldre sobre la declaració d'empresa
inclosa en la cadena de valor o econòmicament dependent d'una empresa pertanyent a un
sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació?


El termini perquè l'autoritat resolgui la sol·licitud d'empresa inclosa en la cadena de valor o
dependent d'empreses pertanyents a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una
reduïda taxa de recuperació és de 5 dies hàbils, amb silenci administratiu positiu.


Quina és la quantia de les exoneracions dels ERTO de Força Major tant de les empreses
pertanyents, a un sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de
recuperació, com de les que pertanyen a la seva cadena de valor i les que són
econòmicament dependent d'elles?


El percentatge d'exoneració dels ERTO de Força Major de les empreses pertanyents, a un
sector amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació, com de les que
pertanyen a la seva cadena de valor i les que són econòmicament dependent d'elles:
- El 85% de la cotització a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació
conjunta per a les empreses de menys de 50 persones treballadores a 29 de
febrer de 2020.
- 75% de la cotització a la Seguretat Social i pels conceptes de recaptació conjunta
per a les empreses de 50 i més persones treballadores a 29 de febrer de 2020.


Aquests percentatges s'aplicaran a totes les persones treballadores que reiniciïn la seva
activitat a partir de l'1 d'octubre, o que l'haguessin reiniciat des del 12 de maig, així com a
aquells que es mantinguin en situació de suspensió de contracte o reducció de jornada fins
al 31 de gener de 2021, en els percentatges de jornada afectats per la suspensió.


Es preveu que es puguin sol·licitar nous ERTO vinculats a exoneracions per força major
derivada de la Covid-19?


Les empreses, qualsevol que sigui el sector al qual pertanyin, afectades en la seva activitat
per la Covid-19 podran accedir a nous ERTO exonerats. Concretament els supòsits previstos
són els següents:
1. Les empreses que en algun dels seus centres de treball vegin impedit el
desenvolupament de la seva activitat a conseqüència de noves restriccions o
mesures de contenció sanitària adoptades, a partir de l'1 d'octubre de 2020, per
autoritats espanyoles o estrangeres i pels centres de treball afectats pel tancament,
prèvia tramitació d'un ERTO per força major.
2. Les empreses que en algun dels seus centres de treball vegin limitat el
desenvolupament de la seva activitat econòmica normalitzada a conseqüència de
decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles, pels centres de treball

on sofreixin aquestes limitacions i per les persones treballadores en situació de
suspensió de contracte o reducció de jornada, prèvia tramitació d'un ERTO per força
major.


Quin és el procediment perquè les empreses que vegin impedida o limitada la seva activitat
econòmica puguin exonerar-se de les quotes de la Seguretat Social?


Les empreses l'activitat econòmica de les quals es vegi impedida per noves restriccions o
mesures de contenció sanitària o es vegin limitades en el desenvolupament de la seva
activitat normalitzada per decisions o mesures de les autoritats competents en els termes
descrits a l apartat anterior i pels centres de treball afectats, hauran de tramitar un expedient
de regulació temporal d'ocupació, conforme al que es preveu en l'article 47.3 de l'Estatut
dels Treballadors.


Quins són els percentatges a aplicar en els ERTO per impediments o limitacions d'activitat
derivats de les noves restriccions o mesures de contenció sanitària?


1. Per a les empreses que tinguin la seva activitat impedida per noves restriccions o
mesures de contenció sanitària:
a) Empreses amb menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020.
El 100% de l'aportació empresarial per la cotització a la Seguretat Social, així com
la relativa a les quotes d'aportació conjunta, durant el període de tancament amb el
límit del 31 de gener de 2021, respecte de les persones treballadores, els centres de
treball afectats i pel període de durada de les noves mesures.
b) Empreses amb 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020.
El 90% de l'aportació empresarial i quotes per conceptes de recaptació conjunta,
durant el període de tancament i fins al 31 de gener de 2021, respecte de les
persones treballadores, els centres de treball afectats i pel període de durada de les
noves mesures.
2. Per a les empreses que tinguin limitacions en el desenvolupament normalitzat de la
seva activitat:
a) Empreses amb menys de 50 persones treballadores a 29 de febrer de 2020.

L'exempció respecte de l'aportació empresarial i les quotes de recaptació conjunta
reportades en els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021
serà el 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament, per a les persones treballadores
que tinguin les seves jornades suspeses o reduïdes en els centres de treball on
estigui limitada l'activitat i pels períodes i percentatges de jornada afectats per la
suspensió.
b) Empreses amb 50 o més persones treballadores a 29 de febrer de 2020.
L'exempció respecte de l'aportació empresarial i les quotes de recaptació conjunta
reportades en els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2020 i gener de 2021
serà el 90%, 80%, 60% i 50% respectivament, per a les persones treballadores que
tinguin les seves jornades suspeses o reduïdes en els centres de treball en els quals
estigui limitada l'activitat i pels períodes i percentatges de jornada afectats per la
suspensió.


Es poden transformar ERTO per Força major vigents en ERTO per causes econòmiques
organitzatives i de producció -ETOP-?


Sí, es pot tramitar un ERTO ETOP mentre estigui vigent un ERTO per força major, i en el cas
que l ERTO ETOP s'iniciï després de la finalització d'un ERTO per força major, la data
d'efectes d'aquell es retrotraurà a la data de finalització d'aquest.


Es poden prorrogar els ERTO ETOP una vegada finalitzat el termini pactat per les parts?


Sí, es poden prorrogar davant l'autoritat laboral receptora de la comunicació final de l ERTO,
sempre que s'arribi a un acord durant el període de consultes. La pròrroga haurà de ser
tramitada conforme al procediment establert en el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre
i amb les especialitats incloses en l'article 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.


Tenen dret a exoneracions de quotes a la Seguretat Social els ERTO ETOP?


Els ERTO ETOP que tenen dret a exoneracions són els següents:


1. Els ERTO ETOP, posteriors a l'1 d'octubre de 2020 que provinguin d'una
transformació d ERTO per força major o que s'iniciessin en finalitzar un ERTO per
força major, sempre que l ERTO per força major del qual provenen tingués dret a
exoneracions de quotes a partir de l'1 d'octubre de 2020 i en la mateixa quantia que
correspongués a dita ERTO.
2. Els ERTO ETOP que tinguessin dret a exoneracions a 30 de setembre de 2020,
sempre que compleixin els mateixos requisits establerts en els ERTO de força major
per a ser considerats empreses pertanyents a un sector amb una elevada taxa de
cobertura i una reduïda taxa de recuperació, o empreses dependents o integrants de
la cadena de valor d'aquelles.


Existeix alguna diferència en la protecció per desocupació de les persones treballadores
incloses en ERTO per Força Major prevists en l'article 22 del RDL 8/2020, els ERTO ETOP
de l'article 23 del RDL 8 /2020 i per ERTO per suspensió o limitació d'activitat prevists en
l'article 2 del RDL 30/2020?


No. La protecció per desocupació de les persones treballadores és idèntica amb
independència de l ERTO en el qual es trobin inclosos, sempre que aquest, sigui per força
major, ETOP o de suspensió o limitació d'activitat econòmica derivi de la crisi de la COVID-
19.


Existeix un nou compromís de manteniment de l'ocupació?


Sí, per a aquelles empreses que rebin exoneracions conforme al que es preveu en l'RDL
30/2020, de 29 de setembre, s'obre un nou període de sis mesos de salvaguarda de
l'ocupació que comença a comptar des de la primera reincorporació al treball d'un
treballador afectat per l ERTO. o des que finalitzés l'anterior compromís de l'ús de ser
aquesta data posterior.

Persones Treballadores

1. Soc treballador d’un establiment que ha tancat per força major. L’empresa em pot fer un ERTO?

Podrà fer un ERTO per força major quan l’empresa presenti pèrdues d'activitat derivades de les diferents mesures governatives adoptades a conseqüència del Covid-19 (inclosa la declaració de l'estat d'alarma) que impedeixin greument a l'empresa continuar amb la seva activitat:

Per exemple: suspensió o cancel·lació d'activitats, restriccions en la mobilitat de les persones i/o les mercaderies a nivell nacional i internacional, limitacions en el transport públic, entre altres.

2. L’empresa vol fer un ERTO, què he de fer?

No és necessari que vagis a la teva oficina del SOIB ni que demanis cita, et tramitarem automàticament l’alta de manera telemàtica i t’enviarem la targeta de demandant per correu electrònic o per correu postal. Tens dret a prestació per atur i el SEPE també la tramitarà sense que hagis de fer res: serà automàtic. Cobraràs prestació, però no consumiràs atur. El teu contracte queda en suspensió i, quan acabi el període de l’ERTO, tornaràs al teu lloc de treball amb les mateixes condicions.

 

3. Estic de baixa per maternitat/paternitat i l'empresa on faig feina aprova un ERTO, què he de fer?

L'empresa t'ha d'incorporar a l'ERTO. Cobraràs la baixa i quan acabis la baixa l'ERTO encara és vigent, passaràs a cobrar prestació (però sense consumir atur i malgrat no compleixis amb el mínim de temps cotitzat).

 

4. Estic de baixa per incapacitat temporal, l'empresa m'ha d'incloure a l'ERTO?

Sí, perquè quan acabis la baixa passaràs a cobrar l'atur.

 

5. Soc fix discontinu, encara no em tocava començar i l’empresa fa un ERTO, hi entr?

Sí. L’empresa t’ha de cridar quan estigui previst que comencis a fer feina i incloure’t a l’ERTO.

Els fixos discontinus també s’han d’incloure als ERTO: si ja havien estat cridats, s’hi inclouen amb caràcter ordinari. 

Si encara no havien estat cridats:

  • I havien d’incorporar-se abans de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar en data d’efectes d’ERTO

  • I havien d’incorporar-se després de la data en què s’aprova l’ERTO: se’ls ha d’incorporar utilitzant com a referència la data de crida de l’any 2019 o la data d’alta del 2019.

Si es tracta de persones afectades per una crida efectuada i interrompuda (i quan es va presentar l’ERTO, per tant, eren a l’atur), se’ls ha d’incloure amb data d’efectes des que l’ERTO es va presentar.

6. En cas d’ERTO, quant cobraré?

El 70% de la teva cotització mitjana dels darrers 180 dies cotitzats (o del període anterior a la teva situació d’atur derivada del COVID19), també es tindrà en compte els fills o filles a càrrec, es consideren fills o filles a càrrec si son menors de 26 anys o son majors amb discapacitat o les persones menors acollides, si conviuen amb tu i no tenen rendes mensuals superiors al salari mínim interprofessional. Si la informació de fills o filles a càrrec ja consta a la base de dades del SEPE, es calcularà automàticament a la prestació i si aquesta informació no consta a la base de dades, els serveis d’ocupació regularitzaran la nòmina d’ofici si les persones treballadores no reben la quantitat completa: no és necessari reclamar la diferència.

 

7. Aquesta prestació m’afectarà en la declaració de la renda l’any que ve?

Sí, de la mateixa manera que una prestació per atur habitual.

 

8. I si és una reducció de jornada i no una suspensió de contracte, quant cobaré?

El percentatge de jornada que deixes de fer passaràs a cobrar-lo com a prestació per atur.

(Si et redueixen un 50% la jornada, el 50% del teu sou es tramitarà com a prestació per atur)

9. I si l’ERTO dura més de 180 dies?

A partir del dia 181, en lloc del 70% de la teva cotització mitjana, la prestació es calcularà amb el 50% de la cotització mitjana.

10. Soc fix discontinu, treballo a l’hostaleria, i m’han interromput el contracte d’acord amb el Conveni Col·lectiu, què he de fer?

Contacta amb els representants legals dels treballadors de la teva empresa, o en tot cas, amb els sindicats. L’empresa ha de fer un ERTO i t’hi ha d’incloure, no pot interrompre la teva relació contractual segons el Conveni Col·lectiu. 

Si en el moment de presentació de sol·licitud de l’ERTO tu et trobaves a l’atur per la interrupció de contracte, l’empresa t’hi pot incloure en aquella mateixa data.

11. Com puc saber si, després d’un ERTO, el SEPE em tramitarà la prestació?

Has d’accedir al web del SEPE, accedir a la seu electrònica i clicar a l’apartat de procediments i serveis electrònics per a persones (hi ha una altra finestra per a empreses). A continuació, es desplegarà una llista d’opció: s’ha de seleccionar “consulti les dades i rebut de seva prestació” i, allà, “consultes de la prestació”.

Si tens DNI electrònic, certificat digital o estàs donat/da d’alta en el sistema Cl@ve PIN podran entrar-hi directament. La resta hi hauran d’accedir utilitzant l’opció “dades de contrast”. Necessitaran el DNI, el número de telèfon i les deu darreres xifres del compte bancari on l’empresa els paga la nòmina. Si la prestació ja està tramitada, es podrà visualitzar l’import i el termini de la prestació aprovada, tal i com expliquen els sindicats.

En cas contrari, s’accedirà a les dades de la darrera vegada que es va cobrar l’atur o un missatge dient que el compte bancari no figura als registres del SEPE (si és la primera vegada que es demana).

12. Si estic dins un ERTO, puc treballar a temps parcial o complet a una altra empresa?

Si comences a treballar a temps complet, se’t suspendrà la prestació per incompatibilitat. Si aquesta nova feina fos a temps parcial, tendries la possibilitat de compatibilitzar-ho.

A no ser que treballis al sector agrari, ja que el govern central va aprovar una mesura per garantir el subministrament d’aliments que permet compatibilitzar la feina al camp amb el cobrament de prestació per atur, també si estàs dins d’un ERTO (motivat per causes que no són la COVID-19).

13. Estic en període de prova i l’empresa fa un ERTO, m’hi ha d’incloure?

Sí, l’empresa t’ha d’incloure a l’ERTO. Si t’acomiada després que comenci l’estat d’alarma dient que no has passat el període de prova,  es tracta d’un acomiadament improcedent.

En cas que l'empresa on treballes no faci un ERTO i t'acomiadi a partir del 9 de març per no superar el període de prova, el SEPE reconeixerà la teva situació legal de desocupació.

14. Sóc eventual, l’empresa on faig feina fa un ERTO i se m’acaba el contracte abans de reprendre l’activitat. Em quedaré al carrer?

En cas que sigui una suspensió de contracte, la durada del contracte quedarà suspesa durant el temps que l’ERTO estigui actiu. Per exemple: si una persona es troba dins un ERTO des del dia 1 d’abril i el contracte li acaba dia 15 d’abril, quan l’estat d’alarma s’aixequi i acabi l’ERTO, el contracte es prorrogarà aquests 15 dies.

En cas que l’exemple anterior fos d’una reducció de jornada, tampoc es pot finalitzar el contracte dia 15 d’abril. La persona treballadora quedaria inclosa a l’ERTO fins que acabi l’estat d’alarma.

15. He cobrat, però hi ha hagut errors en la meva prestació, com ho he de fer?

Els errors i incidències en el cobrament de prestacions per ERTO es canalitzen a través de les gestories. Has de xerrar amb la persona responsable de l’empresa on treballes o amb la gestoria que du les seves gestions perquè enviï un correu electrònic a dp07acuerdos.ere@sepe.es i ho solucioni.

També pots emplenar un formulari (dels de prestacions, que no són per a ERTO) i a l'apartat d'Observacions fer constar el problema que tens.

Si hi ha un problema amb el compte bancari (el teu nom té el compte bancari d’un company, l’empresa ha posat el teu compte malament i ho ha cobrat una altra persona, etc.), ho ha d’arreglar l’empresa.

16. He cobrat de l’ERTO per error, què he de fer?

Si t’has incorporat per error a l’ERTO, et trobes de baixa, etc. i no et correspon haver cobrat prestació, has de tornar el rebut si encara ets a temps o esperar que el SEPE iniciï el procediment de reintegrament.

Empreses

1. La meva empresa pot fer un ERTO?

Un ERTO és un expedient de regulació temporal de l’ocupació, que pot consistir bé en una suspensió del contracte de treball, o bé en una reducció de la jornada.

Un ERTO es pot presentar en els següents casos:

  • Força major: pèrdues d'activitat derivades de les diferents mesures governatives adoptades a conseqüència del Covid-19 (inclosa la declaració de l'estat d'alarma) que impedeixin greument a l'empresa continuar amb la seva activitat. 


Per exemple: suspensió o cancel·lació d'activitats, restriccions en la mobilitat de les persones i/o les mercaderies a nivell nacional i internacional, limitacions en el transport públic, entre altres.

O Situacions urgents i extraordinàries degudes el contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats.

  • Causes productives: per exemple, caiguda de la producció en casos diferents a força major.

El poden presentar les empreses que, per l'estat d'alarma, no poden desenvolupar la seva ativitat, aquelles que, es veuen afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades al contagi o aïllament preventiu i aquelles obligades a suspendre l'activitat com a conseqüència del tancament de locals d'afluència pública, restriccions al transport públic o manca de subministraments.

2. Quines empreses s’hi poden acollir?

Aquelles empreses afectades per les causes de força major i productives.

El Reial Decret-llei del 14 de març inclou una llista d’activitats que es veuen afectades pels tancaments de l’estat d’alarma i poden presentar ERTO per força major

Les empreses de les activitats afectades segons la circular informativa publicada per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Teball dia 26/03/20 també poden presentar ERTO per força major. 

3. Quant de temps dura un ERTO?

L’ERTO dura el temps que dura l’emergència: en aquest cas, l'estat d'alarma. En principi, hauria de presentar-se per un període de 2 mesos. A més, l’empresa ha d’informar a la plantilla de la data d’inici de l’ERTO i de la seva durada.

4. Com puc tramitar un ERTO?

Per via telemàtica.

En cas de ser un ERTO per força major

En cas de ser un ERTO per causes productives

Si una empresa no pot  presentar la documentació per vies telemàtiques

IMPORTANT: Perquè els treballadors puguin cobrar, l’empresa, una vegada tramiti l’ERTO amb la Direcció General de Treball, haurà de fer arribar al SEPE una sol·licitud col·lectiva de prestacions per als seus treballadors i treballadores. El model de sol·licitud es pot descarregar aquí.

Després, poden enviar la sol·licitud a dp07acuerdos.ere@sepe.es 

Aquesta sol·licitud s’ha de presentar en els cinc dies després a presentar l'ERTO (No s'ha d'esperar a tenir la resolució)

5. Després de fer-lo, el puc ampliar i afegir-hi més persones?

Sí. Per fer-ho ho hauràs de comunicar a l’Autoritat Laboral (la Direcció General de Treball) a través de la via telemàtica: https://rec.redsara.es

 

6. L’assessoria que em du els comptes la setmana passada va donar de baixa alguns treballadors fixos discontinus de la meva empresa. Els puc recuperar i incloure’ls a l’ERTO?

Els ha de fer la crida i incloure’ls a l’ERTO. Si la gestoria pot, ha de modificar la situació anterior dels treballadors i treballadores a la Seguretat Social.

 

7. Tenc contractades persones que són fixes discontínues, les he d’incloure a l’ERTO? Com?

Sí. Si ara mateix estan treballant, sí. Si encara no les has cridat, les has d’incloure a l'ERTO en la data prevista de la crida per al 2020 o la data de crida ordinària que es produís durant el 2019 (la data habitual en què la persona s'incorpora a l'empresa).

 

8. Després d’un ERTO no puc acomiadar els meus treballadors durant sis mesos, com ho faig si són fixos discontinus i acaba la temporada?

En aquest cas (només en cas que siguin fixos discontinus), el compromís de mantenir l’ocupació durant sis mesos és flexible i podria complir-se durant la temporada que ve. D’aquesta manera, una persona fixa discontínua que acaba de sortir d’un ERTO podria treballar, per exemple, un mes a finals de temporada d’enguany i els altres cinc del compromís de mantenir l’ocupació els treballaria la temporada que ve.

9. Les persones que estan de baixa per incapacitat temporal o per maternitat/paternitat, han d'entrar a l'ERTO?

Sí. Quan acabin la seva baixa, passaran a cobrar l'atur com la resta de la plantilla.

 

10. Tenc problemes per presentar la documentació per fer l’ERTO, puc enviar-la en algun altre format?

No. Si tens problemes, contacta amb la Direcció General de Treball, però recorda que has d’entregar la documentació com se’t demana perquè es pugui fer arribar al SOIB i al SEPE.

 

11. La meva empresa té dos codis patronals i un únic CIF, quin codi ha d'utilitzar per fer l'ERTO?

El codi del compte de cotització que es vegi afectat per l'ERTO

 

12. Tenc una empresa de construcció i no m'arriben els materials per continuar treballant, puc fer un ERTO per força major?

13. Puc aprovar un ERTO que agrupi mesures de reducció de jornada i mesures de suspensió de contracte?

14. Si la meva empresa ha tancat voluntàriament, es poden acollir a aquestes ajudes?

En cas de voler tancar, la teva empresa haurà de dur a terme un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació. En cas contrari, contacta amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, qui pot sancionar a l’empresa per aquesta conducta.

 

15. Amb el Reial Decret-llei publicat diumenge, puc fer un ERTO o obligatòriament he de donar els permisos retribuïts retornables?

Pots presentar un ERTO de suspensió i de reducció de jornada tant per causes productives com per força major. En aquest segon cas, el pots presentar si l’activitat de l’empresa es veu afectada per el RDL del 14 de març (estat d’alarma) o el del 29 de març, que amplia el confinament i limita les activitats econòmiques considerades com a servei essencial (només fins al 9 d’abril).

També es pot presentar ERTO per força major si es produeix un contagi important a la plantilla o pels efectes de la suspensió i/o cancel·lació d’activitats, les limitacions al moviment de persones i mercaderies, la falta de subministraments...

16. Si ja havia presentat un ERTO per a part de la meva plantilla, he de donar els permisos retribuïts retornables a la resta?

Sí, però només afectarà a les persones treballadores que no estaven incloses dins l’ERTO.

 

17. Vull aprovar un ERTO, però els treballadors no poden venir a signar perquè estan en confinament, com ho puc fer?

Pots presentar, amb la documentació de l'ERTO, una declaració responsable que afirmi que has notificat la plantilla.

18. He presentat un ERTO per força major i me l'han denegat, puc presentar-ne un per raons productives?

Sí. PERÒ NO podràs mantenir la data de suspensió de contractes que havies proposat per a l'ERTO per força major. Det fet, els dies de diferència entre la data proposada per l'inici de l'ERTO per força major i l'inici de l'ERTO per causes productives s'hauran de pagar salaris

19. Vaig fer un ERTO i m’agradaria que algunes de les persones incloses poguessin tornar a treballar, com ho he de fer?

Has de fer la incorporació segons fixa el conveni d’hoteleria: per cada un dels departaments (oficis) s’haurà de fer segons l’antiguitat i pel lloc de feina que ocupen. A més, s’ha de fer una comunicació al SEPE amb els formularis habilitats.

20. M'han denegat un ERTO, però el SEPE ja havia reconegut les prestacions a la meva plantilla, he de fer alguna cosa?

Sí. L'empresa és la responsable de comunicar al SEPE que l'ERTO s'ha denegat. Has d'adjuntar la denegació per correu electrònic a dp07acuerdos.ere@sepe.es i el SEPE anul·larà els reconeixements. Si es fa un pagament indegut, el SEPE reclamarà aquests doblers a través de l'empresa.

Si presentes un recurs contra la denegació de l'ERTO, hauràs d'esperar que es resolgui per, en cas de tornar-se a denegar, fer la comunicació al SEPE.

21. Després de fer-lo, el puc modificar?

Sí. A través dels tràmits que el SEPE ha habilitat per notificar-ho.  

22. L'assessoria que em du els comptes la setmana passada va donar de baixa alguns treballadors fixos discontinus de la meva empresa. Els puc recuperar i incloure'ls a l'ERTO?

Els ha de fer la crida i inloure'ls a l'ERTO. Si la gestoria pot, ha de modificar la situació anterior dels treballadors i treballadores a la Seguretat Social.

23. D'esprés d'un ERTO no puc acomiadar els meus treballadors durant 6 mesos, com ho faig si són fixos discontinus?

En aquest cas (només en cas que siguin fixos discontinus), el compromís de mantenir l'ocupació durant sis mesos és flexible i poodria complir-se durant la temporada que ve. D'aquesta manera, una persona fixa discontínua que acaba de sortir d'un ERTO podria treballar, per exemple, un mes a finals de temporada d'enguany i els altres cinc del compromís de mantenir l'ocupació els treballaria la temporada que ve.

24. Les persones que estan de baixa per incapacitat temporal o per maternitat/paternitat, han d'entrar a l'ERTO?

Sí. Quan acabin la seva baixa, passaran a cobrar l'atur com la resta de la plantilla.

Autònom/a

1. Si soc autònom, em puc acollir a un ERTO?

Si tens al teu càrrec treballadors per compte aliè sí, sempre i quan concorrin les causes de força major o productives. Si no tens al teu càrrec treballadors NO pots demanar un ERTO, però SI pots demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels treballadors autònoms sense haver-te de donar de baixa.

 

2. En cas de pluriactivitat, quins requisits haig de complir per a accedir a la prestació?

Pots demanar la prestació extraordinària per cessament d’activitat si se suspèn la teva activitat com a autònom/a o la teva facturació es redueix un 75% com a conseqüència de l’estat d’alarma, independentment de si l’empresa on treballes per compte d’altri (com a empleat o empleada) t’inclou a un ERTO, t’acomiada o hi continues treballant al 100%.

No obstant això, en cas que t'acomiadin o et facin un ERTO, per cobrar la prestació per atur t'hauràs de donar de baixa del RETA (és a dir: la prestació per cessament d'activitat i la prestació d'atur no són compatibles).

Cooperatives

1. Una cooperativa pot aprovar un ERTO?

Les cooperatives també poden aprovar ERTO si els seus socis i sòcies són al Règim General de la Seguretat Social. Si són al Règim d'Autònoms, han de tenir persones contractades. En cas que tots els socis treballadors siguin autònoms, es poden acollir a les ajudes per a treballadors autònoms.

El SEPE ha anunciat que s’apliquen les mateixes mesures que per a les persones treballadores afectades per un ERTO.

Per a més dubtes, les cooperatives poden contactar amb la UCTAIB escrivint a orientacio@uctaib.coop, a administracio@uctaib.coop o telefonant al 971 205 028.

2. Com es fa?

Per poder presentar un ERTO, la cooperativa necessita un acord de l'assemblea general. En cas de poder fer-la a través de mitjans virtuals, es pot fer un acord on quedi especificat que s'ha celebrat. Si no fos possible reunir l'assembla, es pot fer un acord a través del qual el consell rector de la cooperativa pren la decisió i n'assumeix totes les responsabilitats.