Torna

Covid19 - Mesures per a empreses i treballadors

Informació general per a empreses 

Informació sobre els ERTO

Ajudes

Situació laboral, Acomiadaments

Desescalada

 

Informació sobre l' Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO)

Tota la informació sobre els ERTO aquí.


 

Ajudes

    

Permís Retribuible Retornable

Tota la informació aquí.

 AVALS, LIQUIDITAT I FINANÇAMENT

Reestructuració de deute en préstecs Covid amb aval públic

Tota la informació aquí.

Línia de liquiditat extraordinària ISBA 

Tota la informació aquí.

Línia d'avals ICO per empreses i autònoms.

Tota la informació aquí.

Ajudes al sector comerç

Tota la informació aquí.


Situació laboral, acomiadaments 

A aquest document podeu comprovar les noves obligacions dels empresaris en matèria laboral.


Les empreses han de garantir la seguretat de les persones treballadores. 

Facilitar tant com sigui possible la conciliació i el teletreball.

Les empreses no poden usar el coronavirus per  acomiadar a treballadors o treballadores. Han de seguir el procés tal com marca la llei. Si no, Inspecció de Treball actuarà i els acomiadaments seran improcedents. Tots els acomiadaments fets durant l’estat d’alarma que utilitzin arguments econòmics, de producció, tècnics i organitzatius derivats del coronavirus són IMPROCEDENTS.

No pot suspendre contractes o reduir jornades de manera unilateral: ha de negociar-ho amb els representants legals de la plantilla. Si suspenen contractes o redueixen jornada, han de continuar abonant les cotitzacions a la Seguretat Social de la teva plantilla.

No pot al·legar abandonament de lloc de treball per decisions que hagi pogut prendre el Govern.

Si una empresa pot continuar amb la seva activitat i un treballador o treballadora es contagia de coronavirus per la realització de la seva feina: s’entendrà com accident laboral (això implica que es reconeixen les indemnitzacions per defunció, responsabilitats civils o penals si toca, recàrrec en les prestacions...). És responsabilitat de les empreses garantir les mesures de seguretat.

Salvaguarda de l'ocupació

El RD 30/2020 publicat el 29 de setembre manté vigents els compormisos de manteniment de l'ocupació dels RDL 08/2020 (disposició adicional sisena) i el RDL 24/2020 (art. 6).

Les empreses que rebin exoneracions en les quotes de la Seguretat social, quedaran compromeses, sobre la base de l'aplicació d'aquestes mesures excepcionals, a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l'ocupació.

Si l'empresa ja es trobava afectada per un compromís de manteniment de l'ocupació prèviament, l'inici del nou període es produirà quan el previ hagi acabat.

NO es considerarà incomplit aquest compromís quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament  disciplinari declarant com a procedent, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora. 

En particular, el cas dels contractes temporals el compromís de manteniment de l'ocupació no s'entendrà incomplit quan el  contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de manera immediata l'activitat objecte de contractació.

Hores extraordinàries i noves externalitzacions durant l'aplicació dels ERTOs

No podran realitzar-se hores extraordinàries, noves externalitzacions de l'activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, durant l'aplicació dels ERTO regulats en el RDL 30/2020.

S'exceptuen aquells supòsits, en els quals les persones treballadores de l'empresa no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a les noves contractacions o externalitzacions, prèvia informació sobre aquest tema per part de l'empresa a la representació legal de les persones treballadores.

L'incompliment de les mesures descrites pot constituir infraccions de l'empresa afectada sancionables per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.


Desescalada

Davant el procés de desescalada, l’institut de seguretat i salut laboral (IBASSAL) i la Conselleria de Salut han elaborat guies de salut laboral per als diferents sectors econòmics, de manera que les empreses puguin veure quines són les mesures a prendre per garantir les condicions de seguretat que evitin la propagació del virus.

Totes les guies