Torna

Xarxa Natura 2000

Sol·licituds

D’acord amb l’article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) i les seves modificacions, i arran de la sentència del Tribunal Suprem STS1706/2020:

"1. Les repercussions dels plans, els programes, els projectes i les activitats que, sense tenir relació directa amb la gestió d’un lloc de la Xarxa Natura 2000, o sense que siguin necessaris per a aquesta gestió, puguin afectar de manera apreciable els llocs o espais esmentats, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes, s’han d’avaluar tenint en compte els objectius de conservació del lloc, de conformitat amb el que disposa la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat."

"4. La direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000, amb informe tècnic previ, ha de dictar una resolució que certifiqui si el pla, el programa, el projecte o l'activitat:

a) Té relació directa amb la gestió del lloc de la Xarxa Natura 2000 o és necessari per gestionar-lo.

b) Pot afectar el lloc de manera apreciable, ja sigui individualment o en combinació amb altres plans, programes o projectes."

Com sol·licitar activitats a la Xarxa Natura 2000?

Donat l'auge de peticions d'activitats en espais Xarxa Natura 2000 (XN 2000) dels quals el Servei de Planificació al Medi Natural ha de tramitar la Resolució d'autorització/afecció, la Direcció general competent en matèria de la Xarxa Natura 2000 ha elaborat directrius per les activitats més demandades per guiar als promotors i per evitar l'afecció als espais.

A continuació s'indica com sol·licitar activitats a la Xarxa Natura 2000 pel que fa als tràmits a realitzar al Servei de Planificació al Medi Natural. Clicant a cada títol trobareu la informació.

Sol·licitud reportatges a la XN2000

Sol·licitud reportatges amb dron a la XN2000

Autorització espeleologia

Sol·licitud activitats i competicions esportives a la XN 2000

Sol·licitud plans, programes, projectes i activitats turístiques de caire comercial a la XN2000 no subjectes a impacte ambiental

Sol·licitud plans, programes i projectes a la XN2000 subjectes a impacte ambiental