Torna

Xarxa Natura 2000

Sol·licitud per dur a terme proves i competicions esportives i activitats en espais de rellevància ambiental i finques públiques

1. ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

D'acord amb la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 14 de febrer de 2018, sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les proves esportives als espais de rellevància ambiental, es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge les proves esportives terrestres que COMPLEIXIN TOTES LES CONDICIONS següents:

a) Que transcorrin íntegrament per la xarxa viària de carreteres.

b) Que els punts d'avituallament i de públic siguin o bé damunt la xarxa viària de carreteres o bé fora de la Xarxa Natura 2000.

Pel que fa a les proves esportives de natació, es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge quan COMPLEIXIN TOTES LES CONDICIONS següents:

a) Que no tinguin punts d'avituallament dins la mar.

b) Que emprin boies existents o bé que en cas d'haver-ne de col·locar alguna, aquesta s'ubiqui sobre fons arenós.

c) Que no hagin d'instal·lar elements fixos en la zona dunar dins la Xarxa Natura 2000.

d) Que el circuït transcorri a més de 100 m dels illots.

e) Que no es desembarqui en els illots.

Així, les activitats que compleixin aquests condicionants NO HAURAN DE TRAMITAR L'AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS, tot i que el promotor haurà de presentar davant l'òrgan substantiu (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit) la sol·licitud d'autorització pertinent que faciliti l'òrgan substantiu i el MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE BONES PRÀCTIQUES.

Les activitats que no necessitin tramitar una avaluació de repercussions ambientals pel fet que compleixen les condicions anteriors però que es duen a terme dins un ESPAI NATURAL PROTEGIT (parc natural, paratge natural, reserva natural, monument natural, paisatge protegit i lloc d'interès científic i microreserva), NECESSITEN L'AUTORITZACIÓ DE L'ÒRGAN GESTOR DE L'ESPAI d'acord amb la seva normativa reguladora.

2. ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Les proves esportives en els espais de rellevància ambiental que NO COMPLEIXIN TOTES LES CONDICIONS assenyalades, i que per tant puguin produir una alteració en el medi, s'han de subjectar a l'avaluació de les repercussions ambientals, d'acord amb l'article 39 de la LECO i l'article 2 de la Circular. 

Documentació a presentar

Els promotors hauran de presentar davant l'òrgan substantiu corresponent (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit):

 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ
 2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT amb el contingut de l’article 2.1.1. de la Circular:
  1. Nom de l’activitat esportiva. S’haurà d’especificar si es tracta d’una prova nova o bé si aquesta ja s’ha fet en anys anteriors. En cas de que s’hagi realitzat anteriorment, aquesta es podrà subjectar al que estipula l’epígraf 1.4 d’aquesta Circular
  2. Identificació de la persona o entitat sol·licitant i organitzadora
  3. Data/es de la cursa
  4. Termes municipals per on transcorre
  5. Tipus de cursa
  6. Nombre màxim de corredors
  7. Quilòmetres del traçat
  8. Horaris de començament i acabament i temps estimats de pas
  9. Nombre i tipus de vehicles (organització, emergències, policia, etc.) associats a la cursa, així com les vies d’accés de vehicles als membres dels controls, avituallaments, emergències, etc.
  10. Pla de comunicació ambiental per a tots els actors de la prova. Els organitzadors, els voluntaris, els participants i el públic han de conèixer els valors de l’espai de rellevància ambiental pels quals transcorre l'activitat. La informació es pot trametre per diferents vies (missatge de correu electrònic previ, xarxes socials, reunió prèvia amb els participants, etc.). Els promotors de les curses han d’especificar en la sol·licitud com es comunicaran les prescripcions ambientals als participants.
  11. Nomenament del supervisor ambiental, que serà el responsable de vetllar pel compliment de les mesures correctores i els condicionants establerts per l’òrgan ambiental. També serà el responsable d’elaborar un informe final d'avaluació ambiental de la prova, que inclogui, entre altres aspectes, els impactes ocasionats, les incidències, el compliment de les mesures preventives i/o correctores executades, etc.
  12.  Tipus de senyalització, període d’instal·lació i retirada
  13. Localització i tipus dels punts d’avituallament i control
  14. Pla de neteja i programa de gestió de residus i control de l’autoavituallament
  15. Traçat de la cursa i dels punts d’avituallament i voluntariat en format digital (shape, KML, GML, etc.) dels trams que transcorren per espais de rellevància ambiental. S’ha d’evitar lliurar rutes obtingudes mitjançant un navegador GNSS (GPS), sense la precisió suficient per determinar si el traçat passa per camins existents o empra dreceres. La línia traçada ha de quedar sempre clarament dins els límits dels camins de la base cartogràfica emprada.

3. DOCUMENT AMBIENTAL amb el contingut de l’article 2.1.2. de la Circular.

1. Descripció del medi

a) Marc geogràfic general. Espais de rellevància ambiental per on transcorre l’activitat i trams afectats. Es recomana aportar imatges georeferenciades de l’itinerari.

b) Medi físic: Tipus de vies per on transcorre la cursa i longitud de cada tipus segons les condicions especificades en l’apartat 3 (Criteris, epígraf 8.a) i identificació dels trams amb erosió avançada o en mal estat de conservació.

c) Medi biòtic: Vegetació i fauna (hàbitats d’interès comunitari i espècies protegides o amenaçades)

2. Repercussions ambientals

a) Activitats susceptibles de produir impactes

b) Impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de l’espai

c) Mesures correctores o protectores per minimitzar els impactes ambientals en la fase de preparació, realització i fase posterior a la finalització de la prova.

La documentació completa s’ha de presentar dos mesos abans de la data de la prova, per poder-se tramitar d’acord amb la Llei 5/2005, i s’ha de completar segons les esmenes tècniques que sol·liciti la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, si s’escau.

Taxes

Aquestes activitats, d'acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, estan sotmeses a les taxes següents:

Conceptes

Euros

1. Per dur a terme proves i competicions esportives en un espai de rellevància ambiental o en una finca pública
a) Proves i competicions esportives fins a 50 participants 65,49
b) Proves i competicions esportives de 51 fins a 75 participants 117,89
c) Proves i competicions esportives de 76 fins a 100 participants 183,38
d) Proves i competicions esportives de 101 fins a 150
participants
314,34
e) Proves i competicions esportives de 151 fins a 200
participants
471,52
f) Proves i competicions esportives de 201 fins a 300 participants 785,86
g) Proves i competicions esportives de 301 fins a 500
participants
1.440,75
h) Proves i competicions esportives de més de 500 participants 2.619,55
2. Per dur a terme activitats esportives en un espai de rellevància ambiental o en una finca pública 62,87 anuals per espai o finca pública autoritzats i
activitat

Una vegada presentats tots els documents per expedir l'autorització corresponent, des del Servei de Planificació al Medi Natural s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

SEU ELECTRÒNICA

Procediment d'autorització/resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques (clicau aquí)