Torna

Xarxa Natura 2000

Sol·licitud per dur a terme proves i competicions esportives i activitats en espais de rellevància ambiental i finques públiques

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 3 de març de 2018 (núm. 028) es publica la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 14 de febrer de 2018, sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les proves esportives als espais de rellevància ambiental.

L’auge de les proves esportives a espais de rellevància ambiental, cada vegada més nombroses i amb més participants, ha generat un nou escenari de pressions i impactes als espais naturals, que en molts casos són especialment sensibles i fràgils i pateixen els efectes acumulatius de les activitats antròpiques sobre l’entorn.

Davant aquesta situació, aquesta Direcció General ha considerat convenient elaborar unes directrius, en forma de Circular, per guiar els promotors d’aquestes activitats, que serveixin per projectar-les i executar-les de manera que s’evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d’interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000

Aquests criteris es van consensuar amb la Direcció General d’Esports i Joventut i amb la Fundació per a l’Esport Balear.

Aquesta Circular defineix:

1. ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge les proves esportives terrestres que compleixin totes les condicions següents:

a) Que transcorrin íntegrament per la xarxa viària de carreteres.

b) Que els punts d'avituallament i de públic siguin o bé damunt la xarxa viària de carreteres o bé fora de la Xarxa Natura 2000.

Pel que fa a les proves esportives de natació, es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge quan compleixin totes les condicions següents:

a) Que no tinguin punts d'avituallament dins la mar.

b) Que emprin boies existents o bé que en cas d'haver-ne de col·locar alguna, aquesta s'ubiqui sobre fons arenós.

c) Que no hagin d'instal·lar elements fixos en la zona dunar dins la Xarxa Natura 2000.

d) Que el circuït transcorri a més de 100 m dels illots.

e) Que no es desembarqui en els illots.

Documentació a presentar

Amb la finalitat que l'òrgan substantiu tengui constància que una prova esportiva que compleixi aquests requisits esmentats no pugui comportar una intervenció en el medi natural, el promotor de la cursa haurà de presentar, juntament amb la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ davant l'òrgan substantiu (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit), el MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE BONES PRÀCTIQUES per dur a terme activitats esportives a espais de rellevància ambiental.

PDF SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PROVES I COMPETICIONS ESPORTIVES I ACTIVITATS ESPORTIVES

PDF MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE BONES PRÀCTIQUES

Les activitats que no necessiten tramitar una avaluació de repercussions ambientals pel fet que compleixen les condicions anteriors però que es duen a terme dins un espai natural protegit (parc natural, paratge natural, reserva, etc.), NECESSITEN L'AUTORITZACIÓ DE L'ÒRGAN GESTOR DE L'ESPAI d'acord amb la seva normativa reguladora.

2. ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Les proves esportives als espais de rellevància ambiental que NO COMPLEIXIN TOTES LES CONDICIONS assenyalades, i que per tant puguin produir una alteració en el medi, s'han de subjectar a l'avaluació de les repercussions ambientals.

Documentació a presentar

Amb la finalitat que la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat avaluï l'afecció d'una activitat esportiva dins un espai de la Xarxa Natura 2000, els promotors han de presentar davant l'òrgan substantiu (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit) la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques, així com la documentació indicada a l'apartat 2.1 de la Circular esmentada que és la DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT i EL DOCUMENT AMBIENTAL, i el justificant del pagament de la taxa corresponent.

PDF SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PROVES I COMPETICIONS ESPORTIVES I ACTIVITATS ESPORTIVES


SEU ELECTRÒNICA: Procedimient d'Autorització/Resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques (clicau aquí)