Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Resolució d'afecció corresponent per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques fora d'Espais Naturals Protegits

La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat ha de valorar l'afecció que aquestes activitats poden provocar al medi segons l'article 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental de les Illes Balears (LECO). A més, s'ha publicat una Circular per guiar als promotors d'aquestes activitats, que serveixi per projectar-les de manera que s'evitin o es reduexin les repercussions ocasionades sobre els hàbitats i les espècies d'interès comunitari i facilitin que siguin compatibles amb la conservació dels llocs de la Xarxa Natura 2000.

Codi SIA

772717

Persones destinatàries

Persones físiques, jurídiques i administracions

Termini per a resoldre i notificar

Dos mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques

Requisits

La Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 14 de febrer de 2018, sobre la tramitació i l'avaluació de l'afecció de les proves esportives als espais de rellevància ambiental (BOIB núm. 028 de data 03/03/2018) especifica:

1. ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge les proves esportives terrestres que compleixin totes les condicions següents:

a) Que transcorrin íntegrament per la xarxa viària de carreteres.

b) Que els punts d'avituallament i de públic siguin o bé damunt la xarxa viària de carreteres o bé fora de la Xarxa Natura 2000.

Pel que fa a les proves esportives de natació, es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge quan compleixin totes les condicions següents:

a) Que no tinguin punts d'avituallament dins la mar.

b) Que emprin boies existents o bé que en cas d'haver-ne de col·locar alguna, aquesta s'ubiqui sobre fons arenós.

c) Que no hagin d'instal·lar elements fixos en la zona dunar dins la Xarxa Natura 2000.

d) Que el circuït transcorri a més de 100 m dels illots.

e) Que no es desembarqui en els illots.

Les activitats que no necessiten tramitar una avaluació de repercussions ambientals pel fet que compleixen les condicions anteriors però que es duen a terme dins un espai natural protegit (parc natural, paratge natural, reserva, etc.), necessiten l'autorització de l'òrgan gestor de l'espai d'acord amb la seva normativa reguladora.

2. ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Les les proves esportives als espais de rellevància ambiental que NO COMPLEIXIN TOTES LES CONDICIONS assenyalades, i que per tant puguin produir una alteració en el medi, s'han de subjectar a l'avaluació de les repercussions ambientals.

Taxes

R51 . Taxa per dur a terme activitats esportives en un espai de rellevància ambiental o en una finca pública (62,37 € anuals per espai o finca pública autoritzats i activitat) - https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9781

R51. Proves i competicions esportives . Taxa per l'autorització o resolució d'afecció de proves i competicions esportives i d'activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques publiques - https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx

Documentació a presentar

1. ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Amb la finalitat que l'òrgan substantiu tengui constància que una prova esportiva que compleixi aquests requisits esmentats no pugui comportar una intervenció en el medi natural, el promotor de la cursa haurà de presentar, juntament amb la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ davant l'òrgan substantiu (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit), el MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE BONES PRÀCTIQUES per dur a terme activitats esportives a espais de rellevància ambiental.

2. ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Amb la finalitat que la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat avaluï l'afecció d'una activitat esportiva dins un espai de la Xarxa Natura 2000, els promotors han de presentar davant l'òrgan substantiu (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit) la SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ per a proves i competicions esportives i activitats esportives en espais de rellevància ambiental i finques públiques, així com la documentació indicada a l'apartat 2.1 de la Circular esmentada que és la DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT i EL DOCUMENT AMBIENTAL, i el justificant del pagament de la taxa corresponent.

Models:

Termini màxim

dos mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació al Medi Natural

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176666 - Fax: 971176679

(xarxanatura@dgmambie.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar