Torna

Xarxa Natura 2000

Sol·licitud per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000

1. ACTIVITATS QUE NO REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

D'acord amb l'article 1.4. de la Circular del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de 21 de setembre de 2017 sobre la tramitació i l’avaluació de l’afecció de les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000, es considera que no comporten una intervenció en el medi natural ni en el paisatge les activitats de producció audiovisual que COMPLEIXEN TOTES LES CONDICIONS següents:

  • Que es duguin a terme amb equipament tècnic portàtil, com ara càmeres digitals, reflectors solars o altres mitjans materials senzills.
  • Que no necessitin sistemes d'ancoratge ni cap tipus d'instal·lació en el medi que requereixi excavació, a excepció d'envelats o para-sols desmuntables per resguardar-se del sol o de la pluja (de com a màxim 2 x 2 m d'ocupació total). En aquest cas, els envelats o els para-sols s'han d'ubicar en una zona sense vegetació a una distància de 6 m com a mínim del sistema dunar.
  • En les quals no s'emprin generadors elèctrics.
  • En les quals no s'emprin aparells de reproducció de música ni megafonia.
  • Que es duguin a terme entre juliol i febrer (per tant, fora del període reproductor de la major part de les espècies animals).
  • En les quals no s'emprin drons o aparells voladors similars.
  • Que es duguin a terme durant l'horari diürn.

Així, les activitats que compleixin aquests condicionants NO HAURAN DE TRAMITAR L'AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS, tot i que el promotor haurà de presentar davant l'òrgan substantiu (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit) la sol·licitud d'autorització pertinent que faciliti l'òrgan substantiu i el MODEL DE DECLARACIÓ DE COMPLIMENT DE BONES PRÀCTIQUES.

kisspng-computer-icons-exclamation-mark-free-content-clip-important-cliparts-5aa9b9eacad134.2395026815210726188308.png Les activitats que no necessitin tramitar una avaluació de repercussions ambientals pel fet que compleixen les condicions anteriors però que es duen a terme dins un ESPAI NATURAL PROTEGIT (parc natural, paratge natural, reserva natural, monument natural, paisatge protegit i lloc d'interès científic i microreserva), NECESSITEN L'AUTORITZACIÓ DE L'ÒRGAN GESTOR DE L'ESPAI d'acord amb la seva normativa reguladora.

2. ACTIVITATS QUE REQUEREIXEN UNA AVALUACIÓ DE REPERCUSSIONS AMBIENTALS

Les activitats de filmació, les sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals professionals en els espais de rellevància ambiental que NO COMPLEIXIN TOTES LES CONDICIONS assenyalades, i que per tant puguin produir una alteració en el medi, s'han de subjectar a l'avaluació de les repercussions ambientals, d'acord amb l'article 39 de la LECO i l'article 2 de la Circular. 

Documentació a presentar

Els promotors hauran de presentar davant l'òrgan substantiu corresponent (consells insulars, ajuntaments, òrgan gestor de l'espai natural protegit)

  1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ
  2. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT amb el contingut de l’article 2.1.b. de la Circular.
  3. DOCUMENT AMBIENTAL amb el contingut de l’article 2.1.c. de la Circular.

kisspng-computer-icons-exclamation-mark-free-content-clip-important-cliparts-5aa9b9eacad134.2395026815210726188308.pngEn el cas de realitzar únicament vols amb dron (finalitat professional o comercial) es podrà presentar la documentació esmentada directament al registre de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural o a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració, adreçada a la Direcció general de Medi Natural i Gestió Forestal. Per a més informació de l'ús del dron, clicau aquí.

Taxes

Aquestes activitats, d'acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 9 de gener de 2023 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, estan sotmeses a les taxes següents:

Nombre de participants en la producció  Euros/dia
 Entre 1 i 4 120
 Entre 5 i 20 480
 Més de 21 960
Recàrrec per treball nocturn 50%

Al efecte de l’aplicació d’aquesta taxa, es consideren incloses les fotografies, les filmacions i les produccions audiovisuals realitzades amb RPA (dron).

Una vegada presentats tots els documents per expedir l'autorització corresponent, des del Servei de Planificació al Medi Natural s'obrirà un expedient i es notificarà al sol·licitant el procediment i la quantitat exacta de la taxa que correspon a l'activitat segons el detall del informe tècnic.

SEU ELECTRÒNICA

Procediment per a activitats de filmació, sessions fotogràfiques i altres tipus de produccions audiovisuals dins espais de la Xarxa Natura 2000 (clicau aquí)