Execució del fons MRR a les Illes Balears

A 31 de març de 2024 s’han mobilitzat un total de 834,94M € mitjançant la posada en marxa de 357 actuacions d’execució (convocatòries de subvencions, licitacions de contractes públics i altres instruments).


 

Evolució acumulada del nombre d'actuacions MRR iniciades


 
 

Percentatge de fons MRR CAIB mobilitzats per conselleria a 31 de març de 2024


 
 

Percentatge fons MRR executats per conselleria a 31 de març de 2024


 
 

Resum percentual MRR mobilització, execució i pendents per àrees a 31 de març de 2024

Beneficiaris i import de les actuacions AGE fons MRR. Variació anual

Imports en milions d'euros (excepte nombre de beneficiaris)

Nombre total de beneficiaris CAIB de fons MRR per tipus d’actuació. Variació trimestral i anual