Passa 1. Informació prèvia a la tramitació

A què fa referència la «potència instal·lada»?

A la potència activa màxima que pot assolir una unitat de producció. En cas d'instal·lacions fotovoltaiques, la potència instal·lada és la menor d'entre les dues següents:

a) la suma de les potències màximes unitàries dels mòduls fotovoltaics que configuren aquesta instal·lació, mesures en condicions estàndard segons la norma UNE corresponent.

b) la potència màxima de l'inversor o, en el seu cas, la suma de les potències dels inversors que configuren aquesta instal·lació.

Participació local en instal·lacions de generació renovable

D’acord amb el que estableix l’article 49 de la Llei de canvi climàtic i transició energètica, els projectes de generació renovable que estiguin ubicats a terra i tenguin una potència igual o superior a 5 MW han d’oferir la possibilitat de participació local. 

Tipus d'instal·lació sobre el terreny d'acord amb l'establert en el Pla Director Sectorial de les Illes Balears

Fotovoltaiques:

  • Tipus A: les que tenen una ocupació territorial inferior a 0,3 ha i potència no superior a 100 kW. En el cas d'Eivissa i Formentera, formen part d'aquesta categoria les instal·lacions amb una ocupació territorial inferior a 0,15 ha i potència no superior a 100 kW.
  • Tipus B: aquelles amb una ocupació territorial inferior a 1 ha i potència no superior a 500 kW, i que no són del tipus A.
  • Tipus C: les que tenen una ocupació territorial inferior o igual a 10 ha, i que no són del tipus A ni del tipus B.
  • Tipus D: les que tenen una ocupació territorial superior a 10 ha.

Eòliques:

  • Tipus A: les que tenen una potència total no superior a 10 kW.
  • Tipus B: les que tenen una potència total inferior a 100 kW, nombre total d'aerogeneradors no superior a dos i que no siguin del tipus A.
  • Tipus C: les que tenen una potència total no superior a 4 MW, nombre total d'aerogeneradors no superior a quatre i que no siguin de tipus B.
  • Tipus D: les que no pertanyen a cap de les categories anteriors.

Classificació segons el tipus d'ubicació de la instal·lació (en sòl urbà, en sòl rústic o en sòl rústic protegit)

a) Situades en el terra en sol rústic

Si la instal·lació està situada sobre el terreny en sòl rústic o en sòl rústic protegit, s'ha de tenir en compte el grau d'aptitud d'acord amb els mapes d'aptitud. Aquests mapes i zones d'aptitud es poden consultar a la web IDEIB - Infraestructura de dades espacials de les Illes Balears.

En funció del grau d'aptitud la tramitació és la següent:

Tramitació per la via d'utilitat pública: fotovoltaiques i eòliques tipus B i C.

Tramitació per interès general: fotovoltaiques i eòliques tipus B, C i D.

b) Instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny en sòl urbà i urbanitzable

La implantació d’instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny en sòl urbà i urbanitzable es regeix per la normativa urbanística aplicable en cada cas.

Les instal·lacions fotovoltaiques sobre el terreny en sòl urbà i urbanitzable es poden admetre amb caràcter provisional sempre que no estiguin expressament prohibides pel planejament urbanístic, ni puguin dificultar-ne l’execució, i sempre que se’n justifiqui la necessitat i el caràcter no permanent, ateses les seves característiques tècniques o la temporalitat del seu règim de titularitat o explotació.

c) Instal·lacions fotovoltaiques sobre coberta o integrades en l'edificiació

Es permet la implantació d’instal·lacions fotovoltaiques sobre coberta o de forma integrada a qualsevol edificació tant en sòls urbans i urbanitzables com en rústics i rústics protegits, en aquests últims només per a autoconsum. També es permeten en les construccions dedicades a dotacions, sistemes generals i equipament, i les vinculades a activitats turístiques, industrials, comercials i a l’activitat agrària o complementària en sòl rústic.

En cas que la normativa urbanística no permeti la instal·lació total o parcial de sistemes fotovoltaics en la coberta o integrats en l’edificació, els ajuntaments hauran de permetre la ubicació de la instal·lació fotovoltaica de potència màxima equivalent a la que s’hagi pogut instal·lar sobre coberta sobre els terrenys on es troba l’edificació afectada, que tindrà amb caràcter general —excepte en allò que pertoca a la tramitació d’avaluació d’impacte ambiental— la consideració d’instal·lació sobre coberta.

Les instal·lacions de producció d’energia renovable ubicades en aparcaments en sòl urbà o sobre coberta, així com els suports i els elements auxiliars necessaris, no computen urbanísticament en ocupació, en edificabilitat, en distància a llindars ni en altura, tot i que s’han de sotmetre al que prevegi la normativa de protecció del patrimoni històric i el paisatge pel que fa a les condicions d’integració o a la impossibilitat d’instal·lar-se d’acord amb el que determinin els instruments d’ordenació o de catalogació de béns protegits.

Mòdul de generació d'electricitat (MGE)

És un mòdul de generació d'electricitat síncron o un mòdul de parc elèctric que es correspondrà amb la instal·lació de producció d'energia elèctrica per a la qual s'obtinguin els permisos d'accés i de connexió, ja sigui de manera individual o, en el seu cas, com a part d'una instal·lació de generació d'electricitat i que finalment s'inscrigui en registre administratiu d'instal·lacions de producció (RAIPEE) o, si escau, en el registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica.

Notificacions operacionals per a la posada en servei

Notificació Operacional d'Energització (EON): notificació emesa per el gestor de la xarxa al titular d'un mòdul de generació (MGE) abans de l'energització de la seva xarxa interna.

Notificació Operacional Provisional (ION): una notificació emesa pel gestor de la xarxa al titular
d'un MGE que li permet operar mitjançant l'ús d'una connexió a la xarxa durant un
període de temps limitat, així com iniciar les proves de conformidad per a garantir
el compliment de les especificacions i dels requisits pertinents.

Notificació Operacional Definitiva (FON): notificació emesa pel gestor de la xarxa al titular d'un
MGE i li permet operar un MGE mitjançant l'ús de la connexió a la xarxa.

Notificació Operacional Limitada (LON): notificació emesa pel gestor de la xarxa al titular d'un
MGE segons la disposició transitòria primera del Reial decret 647/2020 que estableix la
concessió transitòria de notificacions operacionals limitades fins a l'acreditació de compliment
dels requisits derivats dels codis de xarxa de connexió europeus segons està definit en els PO de Red Eléctrica.

Document pel qual s'aclareixen el procediment i documentació  que se presentarà per tramitar les autoritzacions  e inscripcions necessaries

Nota aclaridora tramitació instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus amb autorització administrativa prèvia. (Veure document aclaridor)

Operador del sistema i gestor de la xarxa de transport

Red Eléctrica de España

Empreses distribuïdores

 e-distribución,  Vall de Sóller Energía, Sampol Energía

 

 

Passa següent >>