Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Serà possible accedir als ensenyaments sense tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o de Batxiller, sempre que l'aspirant reuneixi els altres requisits de caràcter general i específic que s'estableixin, de conformitat amb l'assenyalat en els articles 29 i 30 del RD 1363/2007 i, a més, compleixi les condicions d'edat i superi la prova corresponent, segons s'especifica a continuació:

 

Prova d'accés al grau mitjà.

Té per objecte demostrar els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament els ensenyaments d'aquest grau.

Els continguts de la prova versaran sobre els continguts que es determinin en el currículum d'Educació Secundària Obligatòria de la corresponent Comunitat Autònoma.

Per a realitzar aquesta prova es requereix una edat mínima de 17 anys.

La prova d'accés a la formació professional de grau mitjà podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

 

Prova d'accés al grau superior.

Té per objecte demostrar la maduresa en relació amb els objectius formatius del batxillerat.

Aquesta prova versarà sobre els continguts de les matèries comunes que es determinin en el currículum de Batxillerat de la corresponent Comunitat Autònoma.

Per a realitzar aquesta prova es requereix una edat mínima de 19 anys i estar en possessió del títol de Tècnic Esportiu en la corresponent modalitat o especialitat esportiva, o de 18 anys quan es posseeixi, a més del títol anterior, un títol de Tècnic Esportiu relacionat amb aquell al qual es desitja accedir.

La part comuna de la prova d'accés a la formació professional de grau superior podrà substituir a la prova d'accés al mateix grau dels ensenyaments esportius.

 

Tant en un com en un altre cas, l'edat mínima establerta haurà de complir-se dins de l'any natural de realització de la prova.