Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Els requisits que s'han de tenir per poder iniciar els estudis d'ensenyaments esportius que començaran a finals de setembre són:

Cicle inicial o nivell I

  • Títol de graduat en ESO (o equivalent) o superar la prova d’accés de caràcter general (prova de maduresa) amb 17 anys, o complir-los dins l’any natural de realització de la prova.
  • També, s'ha de superar una prova específica d’accés a aquests ensenyaments. 

Cicle final o nivell II

  • Tenir el Certificat de Cicle inicial o Nivell I, en la modalitat o especialitat corresponent. Excepcionalment, es pot començar el cicle final o nivell II sense haver finalitzat el bloc de formació pràctica del cicle inicial o nivell I de la mateixa modalitat esportiva.
  • També, només per algunes modalitats esportives, superar un prova específica d’accés en aquests ensenyaments.

 

Grau superior

  • Tenir el títol de batxillerat (o un títol equivalent) o superar la prova d’accés de caràcter general (prova de maduresa). Per realitzar aquesta prova es requereix una edat mínima de 19 anys, o complir 19 anys dins l’any natural en què es fa la prova. També es pot fer aquesta prova amb 18 anys, o si es compleixen 18 anys dins l’any natural en què es fa la prova, i, a més, es té un títol de tècnic relacionat amb els ensenyaments als quals es vol accedir.
  • També, s'ha de tenir el títol de Tècnic Esportiu, en la corresponent modalitat o especialitat esportiva.
  • En algunes modalitats esportives, serà necessari superar una prova o acreditar mèrits esportius.