Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per a accedir al cicle final de grau mitjà en mitja muntanya serà necessari superar la prova RAE-MOME214, de caràcter específic, que s'estableix en l'annex XIII.


La prova RAE-MOME214 acredita la competència professional de «Dominar les tècniques específiques de progressió en mitja muntanya estival amb el nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies del perfil professional», recollida en l'article 22 del present reial decret, a la qual en el títol se li assigna una càrrega horària de formació de 50 hores sobre la durada total del cicle final de grau mitjà en mitja muntanya.

Per a la superació de les proves de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Final_Mitja_Muntanya.pdfProves d'accés Cicle Final Mitja Muntanya.pdf