Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per a accedir al cicle inicial de grau mitjà en piragüisme serà necessari superar la prova RAE-PIPI101, de caràcter específic, que s'estableix en l'annex IX.

La prova RAE-PIPI101 acredita la competència professional de «Dominar les tècniques bàsiques del piragüisme en un caiac polivalent en aigües tranquil·les amb nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la iniciació esportiva» recollida en l'article 9 del present reial decret, i que en el títol se li assigna una càrrega horària de formació de 120 hores sobre la durada total del cicle inicial de grau mitjà en piragüisme.

Per a la superació de les proves de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Inicial_Piraguisme1.pdfProves d'accés Cicle Inicial Piraguisme.pdf