Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per a accedir al cicle inicial de grau mitjà en salvament i socorrisme serà necessari superar la prova de caràcter específic que s'estableix en l'Annex VII.

La prova de caràcter específic del cicle inicial, acredita la competència professional de «Dominar les tècniques bàsiques de la natació relacionades amb el salvament i socorrisme, i les tècniques bàsiques de salvament i socorrisme amb nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la iniciació esportiva», recollida en l'article 7 del present reial decret, i que en el títol té assignada una càrrega horària de 120 hores sobre la durada total del cicle inicial de grau mitjà en salvament i socorrisme.

Per a la superació de la prova de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquesta.

PA_Cicle_Inicial_Salvament_i_Socorrisme.pdfProves d'accés Cicle Inicial Salvament i Socorrisme.pdf