Per a accedir al cicle inicial de grau mitjà en atletisme serà necessari superar la prova de caràcter específic que s'estableix en l'annex VII.

La prova de caràcter específic del cicle inicial de grau mitjà en atletisme, acredita la competència professional de «dominar les tècniques bàsiques en atletisme amb nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la iniciació esportiva», recollida en l'article 7 del present reial decret, i que en el títol se li assigna una càrrega horària de formació de 120 hores sobre la durada total del cicle inicial de grau mitjà en atletisme.

Per a la superació de la prova de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Inicial_Atletisme.pdfProves d'accés Cicle Inicial Atletisme.pdf