Per a accedir al cicle final de grau mitjà en barrancs serà necessari superar la prova RAE-MOBA201, de caràcter específic, que s'estableix en l'annex XI.

La prova RAE-MOBA201 acredita la competència professional de «Dominar les tècniques específiques de progressió en mitja muntanya estival i en barrancs secs i aquàtics, amb el nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies del perfil professional», recollida en l'article 14 del present reial decret, a la qual en el títol se li assigna una càrrega horària de formació de 100 hores sobre la durada total del cicle final de grau mitjà en barrancs.

Per a la superació de les proves de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Final_Barranquisme.pdfProva d'accés Cicle Final Barranquisme