Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per a accedir al cicle inicial de grau mitjà en vela amb aparell fix i aparell lliure serà necessari superar la prova de caràcter específic que s'estableix en l'Annex VIII.

La prova de caràcter específic del cicle inicial acredita la competència professional de «Dominar les tècniques bàsiques de la navegació esportiva a vela amb aparell fix i lliure, amb nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la iniciació esportiva en condicions de vent fins a 10 nusos» recollida en l'article 7 del present reial decret, que en el títol se li assigna una càrrega horària de la formació de 220 hores sobre la durada total del cicle inicial de grau mitjà en vela amb aparell fix i aparell lliure.

Per a la superació de la prova de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Inicial_Vela.pdfProves d'accés Cicle Inicial Vela.pdf