Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per a accedir al cicle inicial de grau mitjà en hípica serà necessari superar la prova de caràcter específic que s'estableix en l'annex VIII.

La prova de caràcter específic del cicle inicial acredita la competència professional de «dominar les tècniques bàsiques de l'equitació amb nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la iniciació esportiva», recollida en l'article 8 del present reial decret, i que en el títol se li assigna una càrrega horària de formació de 240 hores sobre la durada total del cicle inicial de grau mitjà en hípica.


Per a la superació de les proves de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

ORGANITZACIÓ DE LA PROVA PER A ACREDITAR ELS REQUISITS DE CARÀCTER ESPECÍFIC:


1. PROVA PRÀCTICA:

1.1. PROVA PRÀCTICA DE MANEIG DEL CAVALL.

1.2. PROVA PRÀCTICA DE NETEJA I CONDICIONAMENT DEL CAVALL I EL BOX.

1.3. PROVA PRÀCTICA DE MUNTATGE, COL·LOCACIÓ I NETEJA DE L'EQUIP.

1.4. PROVA PRÀCTICA DE MONTA.


2. PROVA ORAL:

2.1. PROVA DE VALORACIÓ DEL CAVALL ABANS DE LA MONTA.

2.2. PROVA DE VALORACIÓ DEL CAVALL DURANT LA MONTA.


3. PROVA ESCRITA:

3.1. PROVA TEÒRICA SOBRE TÈCNICA D'EQUITACIÓ.

3.2. PROVA ASSOCIADA: PROVA TEÒRICA DE PREPARACIÓ DEL CAVALL I MATERIALS I INSTAL·LACIONS PER A LA MONTA.

PA_Cicle_Inicial_Hipica2.pdfProves d'acces Cicle Inicial Hipica.pdf