Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL

Per a accedir al cicle inicial de grau mitjà en bàsquet serà necessari superar la prova de caràcter específic que s'estableix en l'ANNEX VII o acreditar el mèrit esportiu d'haver competit durant almenys una temporada en qualsevol categoria de competició federativa des de la categoria infantil fins a categoria absoluta.

Tant la prova de caràcter específic del cicle inicial RAE-BCBC101 com el mèrit esportiu, acrediten la competència professional de: «Identificar les habilitats tècniques ofensives i defensives, les situacions tàctiques pròpies i les principals normes del reglament utilitzades en les etapes inicials del bàsquet, amb el nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la iniciació esportiva», recollida en l'article 7 del present reial decret, i que en el títol se'ls assigna una càrrega horària de formació de 105 hores sobre la durada total del cicle inicial de grau mitjà en bàsquet.

La Federació Espanyola de Bàsquet emetrà el corresponent certificat que acrediti la possessió del mèrit esportiu establert en el present reial decret.

Per a la superació de la prova de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Inicial_Basquet.pdfProves d'accés Cicle Inicial Basquet.pdf