Per a accedir al cicle final de grau mitjà en les disciplines hípiques de salt, domatge i concurs complet serà necessari superar la prova de caràcter específic que s'estableix en l'annex IX.

La prova de caràcter específic del cicle final de grau mitjà en les disciplines hípiques de salt, domatge i concurs complet acredita la competència professional de «dominar les tècniques específiques de l'equitació amb el nivell suficient per al desenvolupament de les tasques pròpies de la tecnificació esportiva en les disciplines hípiques de salt, domatge i concurs complet», recollida en l'article 12 del present reial decret, i que en títol se li assigna una càrrega horària de formació de 180 hores sobre la durada total del cicle final de grau mitjà en les disciplines hípiques de salt, domatge i concurs complet.

Per a la superació de les proves de caràcter específic serà necessària l'avaluació positiva en la totalitat dels criteris d'avaluació descrits en aquestes.

PA_Cicle_Final_Hipica.pdfProves d'accés Cicle Final Hipica.pdf