Torna

ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL


Cada curs de formació de qualsevol de les disciplines esportives anteriors s’estructura en blocs de duració variable, que a la vegada s’organitzen en mòduls formatius on s’imparteixen coneixements teòrics i pràctics:

 

  • Bloc comú

És el mateix a qualsevol de les modalitats esportives i els seus mòduls conformen les bases de qualsevol modalitat esportiva. Alguns dels mòduls del bloc comú són: bases del comportament esportiu, primers auxilis, activitat física adaptada i discapacitat, organització esportiva, esport i gènere, legislació esportiva, fisiologia de l’esport, gestió de l’esport...

 

  • Bloc específic

Bloc específic de cada esport, constituït per la formació referida a aspectes tècnics, organitzatius i metodològics de la pròpia modalitat esportiva. Alguns d’aquests mòduls són: formació tècnica, metodologia i iniciació a la competició, preparació física, planificació i programació d’alt rendiment, direcció d’equips, tàctica i sistemes de joc...

 

  • Bloc complementari (només per modalitats LOGSE)

Continguts relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació.

 

  • Bloc de formació pràctica

Formació en un entorn esportiu i professional real on es posa en pràctica els coneixements adquirits als blocs anteriors. La formació pràctica es durà a terme en institucions esportives de titularitat pública o entitats privades.

 

  • Projecte final

Només en el grau superior. Té la funció d'integrar els coneixements adquirits durant el període de formació. S'organitzarà sobre la base de la tutorizació individual i col·lectiva. Es presentarà en finalitzar la resta de mòduls comuns i específics d'ensenyament esportiu.