Torna

Servei d'escolarització

Ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor/a o de l'alumne/a

 • La puntuació d'aquest criteri es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda.
 • Per canvi de domicili del centre de feina, només s’acumularà la puntuació si aquest es fa dins la mateixa zona escolar.
 • En els casos de contractes amb modalitat fixa-discontínua, es podrà tenir en compte l'antiguitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de la mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupcions.
 • En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.
 • Si es produeix un canvi de lloc de feina dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat del lloc de feina.
 • S'han d'afegir 2,75 punts més durant la fase de barem en aquells casos en què es produeixi un canvi de zonificació per part de l'Administració educativa i que això suposi quedar fora de la zona d'influència en relació als quatre cursos anteriors, per a aquells alumnes que tenguin germà en el centre; o pare, mare o tutor que hi treballi.
 • En el cas d'adscripcions:
  1. S'atorgaran els punts per lloc de treball al sol·licitant d'un centre d'origen d'infantil que no ofereixi educació primària si treballa a la zona del centre de destí.
  2. En el cas de centres d'origen i destí que no es troben a la mateixa zona, en el moment que es produeix el canvi de centre propi de l'adscripció, s'atorgaran els punts per lloc de treball propis de la zona del centre de destí al qual estigui adscrit el centre d'origen del sol·licitant, sempre i quan el sol·licitant treballi a la zona del centre d'origen.

 

Puntuació que s'atorga (màxim: 5,5 punts)

Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.
 • 2 punts per 1 any d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.
 • 1,5 punts per 2 anys o més d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.

 

Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 1 punt per 1 any d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 0,75 punts per 2 anys o més d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.

 • 2,75 punts de compensació pel motiu indicat més amunt, si es dona el cas.

Documentació

 • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
 • Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i un informe de vida laboral o equivalent d’altra mutualitat.
 • Els treballadors autònoms que facin feina per compte propi han de presentar, a més de la vida laboral o equivalent d’altra mutualitat, un certificat de la situació en el cens d’activitats econòmiques.
 • En els casos de contractes amb modalitat fixa-discontínua, es podrà tenir en compte l'antiguitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de la mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupcions temporals significatives.
 • En cas de voler justificar la condició de família reconstituïda, s'ha de presentar un dels següents documents:
  • Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el registre de parelles estables.
  • Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i custòdia del menor.
  • Document que justifiqui la tutela legal, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.