Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor/a o de l'alumne/a

 • La puntuació d'aquest criteri es pot obtenir al·legant la situació de família reconstituïda.
 • Per canvi de domicili del centre de feina, només s’acumularà la puntuació si aquest es fa dins la mateixa zona escolar.
 • En els casos de contractes amb modalitat fixa-discontínua, es podrà tenir en compte l'antiguitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de la mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupcions.
 • En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.
 • Si es produeix un canvi de lloc de feina dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat del lloc de feina
 • En els casos en què l’Administració educativa hagi duit o dugui a terme un canvi de zonificació per al curs 2018-2019 i 2019-2020 i això suposi, per als alumnes que tenen un germà al centre sol·licitat o que tenen el pare, la mare o el tutor que hi fan feina, quedar fora de la zona d’influència o de la zona limítrofa en relació amb l’any anterior, s’afegiran 2,75 punts més durant la fase de valoració, excepcionalment i només per al procés d’admissió 2019-2020.
 • Es consideren zona d’influència d’un centre les que s’estableixen en l’annex 3 de la Resolució, a més de les zones escolars on hi ha els centres que hi estan adscrits, d’acord amb l’annex 4 de la Resolució.

 

Puntuació que s'atorga (màxim: 5,5 punts)

Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir el centre de feina dins la zona d'influència del centre.
 • 1.5 punts per cada any d'antiguitat en el centre de feina dins la zona d'influència del centre (màxim 2 anys).
 • 0.5 punts per fracció d'any d'antiguitat en el centre de feina dins la zona d'influència del centre (mínim 2 mesos)

 

Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir el centre de feina dins una zona limítrofa del centre.
 • 0.75 punts per cada any d'antiguitat en el centre de feina dins una zona limítrofa del centre (màxim 2 anys)
 • 0.25 punts per fracció d'any d'antiguitat en el centre de feina dins una zona limítrofa del centre (mínim 2 mesos)
 • 2.75 punts de compensació pel motiu indicat més amunt, si es dona el cas.

PDFQuins criteris se m'han d'aplicar amb el canvi de zonificació?

Documentació

 • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
 • Certificat d’empresa amb indicació de l’antiguitat i l’adreça exacta del lloc de feina i un informe de vida laboral o equivalent d’altra mutualitat.
 • Els treballadors autònoms que facin feina per compte propi han de presentar, a més de la vida laboral o equivalent d’altra mutualitat, un certificat de la situació en el cens d’activitats econòmiques.
 • En els casos de contractes amb modalitat fixa-discontínua, es podrà tenir en compte l'antiguitat del primer contracte amb la mateixa modalitat i de la mateixa empresa, sempre i quan no hi hagi interrupcions temporals significatives.
 • En cas de voler justificar la condició de família reconstituïda, s'ha de presentar un dels següents documents:
  • Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el registre de parelles estables.
  • Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i custòdia del menor.
  • Document que justifiqui la tutela legal, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.