Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Ubicació del domicili de l'alumne/a

 • Per canvi de domicili, només s’acumularà la puntuació si el canvi de domicili es fa dins la mateixa zona escolar.
 • Per als casos d’acolliment familiar, es podrà tenir en compte l’antiguitat d’empadronament de la família d’acolliment.
 • Quan es tracti d’alumnes que es troben dins centres d’acolliment residencial en institucions públiques o privades, s’atorgarà la màxima puntuació prevista en l’apartat de domicili dins la zona d’influència, prèvia justificació de la situació.
 • En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.
 • En els casos en què l’Administració educativa hagi duit o dugui a terme un canvi de zonificació per als cursos 2018-2019 i 2019-2020 i això suposi, per als alumnes que tenen un germà al centre sol·licitat o que tenen el pare, la mare o el tutor que hi fan feina, quedar fora de la zona d’influència en relació amb l’any anterior, s’afegiran 2,75 punts més durant la fase de valoració, excepcionalment i només per al procés d’admissió 2019-2020.
 • Si es produeix un canvi de domicili dins la mateixa zona escolar, es respectarà l'antiguitat en el domicili anterior. En el cas de zones escolars que comprenen més d’un municipi, si el canvi inclou distints municipis, s’haurà de presentar el certificat d’empadronament en paper del municipi on s’ha causat baixa.
 • Es consideren zona d’influència d’un centre les que s’estableixen en l’annex 3 de la Resolució, a més de les zones escolars on hi ha els centres que hi estan adscrits, d’acord amb l’annex 4 de la Resolució.

 

Puntuació que s'atorga

 • 5.5 punts si l'alumne/a està en règim d'acolliment residencial.

Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir l'empadronament dins la zona d'influència del centre.
 • 1.5 punts per cada any d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre (màxim 2 anys).
 • 0.5 punts per fracció d'any d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre (mínim 2 mesos)

 

Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.
 • 0.75 punts per cada any d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre (màxim 2 anys)
 • 0.25 punts per fracció d'any d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre (mínim 2 mesos)
 • 2.75 punts de compensació pel motiu indicat més amunt, si es dona el cas.

PDFQuins criteris se m'han d'aplicar amb el canvi de zonificació?

Documentació

  • En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, es pot presentar un certificat d’empadronament del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors.
  • El el cas d'infants en situació d'acolliment residencial, documentació que ho justifiqui.
  • Certificat d’empadronament de l’alumne expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals.
  • No és necessari presentar el certificat d'empadronament de l'alumne si resideix en algun dels següents municipis, ja que es pot fer la consulta telemàticament:

Alaior

Ciutadella de Menorca

Maó

Ses Salines*

Alaró

Consell*

Maria de la Salut

Sant Lluís

Algaida*

Ferreries

Es Mercadal

Sineu

Calvià

Lloret de Vistalegre

Es Migjorn Gran

Valldemossa

Es Castell

Lloseta

Palma

* Per canvis recents en el servei que proporciona les dades, encara que estigui publicat a la resolució que es podran realitzar les consultes telemàtiques del padró als municipis de Algaida, Consell i Ses Salines, aquesta no serà possible i, per tant, és necessari que es presenti el certificat d'empadronament en paper.