Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Ubicació del domicili de l'alumne/a

 • Per canvi de domicili, només s’acumularà la puntuació si el canvi de domicili es fa dins la mateixa zona escolar.
 • Per als casos d’acolliment familiar, es podrà tenir en compte l’antiguitat d’empadronament de la família d’acolliment.
 • En cap cas no es poden sumar la puntuació obtinguda pel domicili i la puntuació obtinguda pel lloc de feina.
 • En els casos en què l’Administració educativa dugui a terme un canvi de zonificació per al curs 2018-2019 i això suposi, per als alumnes que tenen un germà al centre sol·licitat o que tenen el pare, la mare o el tutor que hi fan feina, quedar fora de la zona d’influència en relació amb l’any anterior, s’afegiran 2,75 punts més durant la fase de valoració, excepcionalment i només per al procés d’admissió 2018-2019.

 

Puntuació que s'atorga (màxim: 5,5 punts)

 • 5.5 punts si l'alumne/a està en règim d'acolliment residencial.

Zona d'influència

 • 2 punts pel simple fet de tenir l'empadronament dins la zona d'influència del centre.
 • 1.5 punts per cada any d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre (màxim 2 anys).
 • 0.5 punts per fracció d'any d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre (mínim 2 mesos)

 

Zona limítrofa

 • 1 punt pel simple fet de tenir l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.
 • 0.75 punts per cada any d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre (màxim 2 anys)
 • 0.25 punts per fracció d'any d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre (mínim 2 mesos)
 • 2.75 punts de compensació pel motiu indicat més amunt, si es dona el cas.

PDFQuins criteris se m'han d'aplicar amb el canvi de zonificació?

Documentació

  • En el cas d’un infant en situació d’acolliment familiar simple o permanent, preadopció o adopció, es pot de presentar un certificat d’empadronament del pare, la mare, els tutors legals o els acollidors.
  • Certificat d’empadronament de l’alumne expedit per l’ajuntament, amb indicació de l’antiguitat de les darreres variacions padronals.
  • No és necessari presentar el certificat d'empadronament de l'alumne si es resideix a algun dels següents municipis, ja que es pot fer la consulta telemàticament, sempre i quan la família l'autoritzi en la seva sol·licitud:

Alaior

Ciutadella de Menorca

Maó

Ses Salines

Alaró

Consell

Maria de la Salut

Sant Lluís

Algaida

Ferreries

Es Mercadal

Sineu

Calvià

Lloret de Vistalegre

Es Migjorn Gran

Valldemossa

Es Castell

Lloseta

Palma