Torna

Servei d'escolarització

Criteris elegits pel centre

  1. Alumnes amb necessitats educatives especials motrius, sensorials i auditives que optin a ocupar una plaça a algun dels centres especialment dotats i adaptats per atendre les necessitats educatives especials associades a aquestes tipologies.
  2. Per al primer curs del segon cicle d'educació infantil, haver estat escolaritzat (un mínim de 4 mesos) a una escoleta de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca o a una escoleta de primer cicle d'educació infantil autoritzada (EI, CEI).

Puntuació que s'atorga

  • Els centres poden triar les circunstàncies que considerin pertinents i valorar-les segons el seu criteri, i donar una fracció de punt (no superior a 0,5) cada una de les circunstàncies, la puntuació màxima serà de 1 punt.
  • En els següents documents podeu consultar els criteris elegits per cada centre. Si un centre no surt és que no atorga cap puntuació en aquest apartat.

PDFCriteris dels centres de Mallorca (ACTUALITZAT)

PDF Criteris dels centres de Menorca (ACTUALITZAT)

PDF Criteris dels centres d'Eivissa (ACTUALITZAT)

PDF Criteris dels centres de Formentera (ACTUALITZAT)

Documentació

  • En general, no es poden consultar telemàticament.
  • Aquests criteris s'han de justificar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre, és a dir, amb la documentació que justifiqui clarament cada circumstància.
  • El criteri de fill de família monoparental s’ha d’acreditar mitjançant un document oficial en el qual ha de constar que la pàtria potestat recau en un sol progenitor, o amb el llibre de família o certificat de naixement, en el qual ha de figurar un sol progenitor.