Torna

Servei d'escolarització

Infomació Útil

Informació prèvia

  • Escollir el centre educatiu preferent (com a màxim, 5 centres).
  • Informació dels centres a l'Oferta Educativa de les Illes Balears.
  • Conèixer el procés: informació a la web (a l'apartat "webs de centres" de la secció de Centres del web educatiu de les Illes Balears, hi trobareu un enllaç a les pàgines web dels centres educatius que en disposen) o a les oficines d'escolarització.

Procés d'escolarització per al curs 2020-2021

Esdeveniment

Lloc

Què s'ha de fer?

Període de presentació de sol·licituds

Centres educatius, oficines d'escolarització, pàgina web.

Emplenar la sol·licitud.

Recopilar la documentació a presentar.

Presentació de sol·licituds i documentació

Adscripció: Centre d'origen

Admissió:Centre escolar sol·licitat en primer lloc.

Entregar la sol·licitud i la documentació.

Una sol·licitud per alumne.

Publicació de les llistes provisionals

Centre sol·licitat en primera opció.

Adscripció:També en el centre d'origen

Revisar si les dades i puntuació del llistat són correctes.En cas d'errada, presentar la reclamació al centre de primera opció.

Reclamacions a les llistes de puntuació provisionals

Centre sol·licitat en primera opció.

Termini de 3 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació dels llistat de puntuació provisional.

Publicació de les llistes definitives d'admesos i no admesos

Centre sol·licitat en primera opció.

Adscripció: També en el centre d'origen

Consultar el llistat definitiu.

RESERVAT: té plaça. La següent passa és formalitzar la matrícula.

NO RESERVAT: no té plaça. Si no s'ha renunciat a la cita, consultar el lloc, dia i hora de la cita on se li oferiran centres que disposin de vacants.

Reclamacions a les llistes definitives

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Recurs d'alçada. Termini:1 mes comptador des de l'endemà de la publicació de les llistes definitives.

Formalització de la matrícula

Centre on ha estat admès.

Formalitzar la matrícula aportant la documentació complementària que demani el centre.

Si no es fa en el termini previst, es perd la plaça.

Cita a l'oficina d'escolarització

Oficina d'escolarització que consti en el llistat definitiu

En cas de no haver obtingut plaça al llistat definitiu, se li oferirà una plaça en un centre on disposin de vacants.

Llistat d'espera

Centre sol·licitat en primera opció.

Consulta del llistat.

En cas de produir-se una vacant, el centre l'oferirà al primer alumne segons l'ordre de la llista. 

La família ha d'acceptar la plaça en un termini de 24 hores des de que el centre hagi intentat contactar amb ells. En cas contrari, es passa al següent de la llista.