Torna

Procés d'Escolarització Curs 2017-2018

Què és el procés d'adscripció?

Procés d'adscripció: hi participen els alumnes de 6è d'Educació Infantil i 6è d'Educació Primària que han de continuar els seus estudis a un altre centre (centre de destí) de la línia d'adscripció corresponent. Hi ha casos d'adscripció directa (tots els alumnes obtenen plaça al centre de destí) i d'adscripció múltiple (els alumnes poden indicar el seu ordre de preferència per als centres de destí de la línia d'adscripció).

També hi ha el procés d'adscripció de batxillerat, on els alumnes poden accedir als estudis de batxillerat del centre que tenen adscrit.

 

Què és el procés d'admissió?

Procés d'admissió: és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2014) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

 

Si he participat al procés d'adscripció, puc participar també al d'admissió?

La participació i obtenció de plaça escolar en el procés d'adscripció és compatible amb la posterior participació al  procés d'admissió. No obstant això, el fet d'obtenir una plaça en el procés d'admissió comporta la pèrdua automàtica de la plaça obtinguda en el procés d'adscripció.

 

Tots els centres públics i concertats apliquen el mateix procés d’admissió?

L’admissió en centres sostinguts amb fons públics, tant públics com concertats,  ve regulada per la mateixa normativa autonòmica i, per tant, en aquests centres s’hi apliquen els mateixos criteris de baremació.

 

Com puc tramitar la sol·licitud ?

De forma presencial indicant la documentació que es presenta en paper i la que es vol que es consulti telemàticament (a efectes de barem).

De forma telemàtica a través de l'aplicació d'internet creada a tal efecte, on hi ha un formulari electrònic i tota la informació necessària (escolaritzacio.caib.es). En el resguard s'indicarà quina documentació s'ha de presentar en paper i quina és consultarà telemàticament.

En ambdós casos, presencial o telemàtica, és IMPRESCINDIBLE lliurar la sol·licitud signada al centre escollit en primera opció.

 

On he de presentar la sol·licitud de preinscripció?

Procés d'adscripció: La sol·licitud de preinscripció, només en els casos d'adscripció múltiple, s'ha de presentar en el centre on l'alumne o alumna està cursant estudis de 6è d'infantil o 6è de primària durant el curs escolar 2016-17. En el cas de l'adscripció directa, no cal presentar cap sol·licitud.

Procés d'admissió: es pot presentar en el centre escollit en primera opció. 

 

Si deman diferents centres, he de presentar una sol·licitud a cada un d’ells?

No, només heu de presentar una sol·licitud en el centre que demanau en primer lloc. En cas que en presenteu més d’una, els vostres drets de prioritat quedaran invalidats i se us serà adjudicada una plaça d’ofici.

 

Quants de centres puc demanar?

Com a màxim, es pot demanar un total de 5 centres per ordre de preferència, tots a la mateixa sol·licitud.

 

Si no hi ha cap  vacant per al curs que ha de fer el meu fill o filla, puc presentar la sol·licitud d’admissió?

Sí. Encara que no hi hagi cap vacant, el centre té l’obligació d’admetre totes les sol·licituds que se li presenten. A més, heu de pensar que potser al llarg del procés de preinscripció i matrícula es pot generar alguna vacant que no apareix en el seu inici.

 

Quan i com donen punts els germans?

Donen punts tots els germans matriculats a qualsevol centre de la línia d'adscripció durant el curs actual. En el cas de centres d'infantil i primària i instituts de secundària de la mateixa línia d'adscripció, un germà a qualsevol curs del centre sol·licitat de secundària donaria punts a un germà més petit, tant si vol accedir a un IES com a un CEIP de la mateixa línia. A la vegada, un germà de qualsevol curs d'un centre d'infantil i primària donaria punts a un germà més gran, tant si vol accedir a un IES o un CEIP de la mateixa línia.

 

Quan i com donen punts els pares o tutors treballadors del centre sol·licitat?

S'apliquen els mateixos criteris que en els casos de germans matriculats, sempre que la relació laboral sigui directa amb el centre o la Conselleria d'Educació i Universitat.

Com puc calcular la puntuació que em correspon per la renda?

Podeu calcular la vostra puntuació per renda amb aquest manual.

 

Si el nom del meu fill  o filla apareix a la llista definitiva d’alumnes admesos vol dir que ja té plaça en aquest centre?

Té una plaça assignada, però per confirmar que realment voleu aquesta plaça heu de formalitzar la matrícula en el termini que estableix el calendari oficial.

En cas que no faceu efectiva la matrícula en el temps establert, el vostre fill o filla perdrà la plaça que se li havia assignat i se n’hi adjudicarà una d’ofici, en cas de no disposar-ne ja d'una dins la zona.

 

Si el meu fill o filla no té cap plaça assignada a la llista definitiva, quina és la passa següent?

A la mateixa llista definitiva apareixerà una cita amb dia i hora per anar a l’oficina d’escolarització que us correspon. En aquesta cita se us adjudicarà una plaça escolar en un centre que disposi de vacants en aquell moment.

 

Què passarà si es produeix una vacant en el centre on el meu fill o filla no ha estat admès?

Si es genera una plaça vacant en un centre la direcció d’aquest es posarà en contacte amb el primer alumne que quedà exclòs a la llista definitiva d’admesos i aquest, tot i que estigui ja matriculat en un altre centre, podrà fer el canvi de matrícula.

En cas que el primer alumne de la llista refusi la plaça o no respongui en un termini de 24 hores, la direcció del centre l’ha d’oferir  al segon  i així successivament.

Aquest procés serà possible fins a dia 29 de setembre de 2017.

 

Què passa si vull sol·licitar plaça a batxillerat durant el procés d'admissió i estic pendent dels exàmens de setembre?

Heu de presentar la sol·licitud el mes de juny durant el periode establert en el calendari, pero mentre que no siguin publicades les notes del mes de setembre, per a comprovar que es tenen els requisits per a cursar el batxillerat, no se li adjudicarà cap plaça de les que restin vacants.