Torna

Procés d'Escolarització Curs 2019-2020

Renda per càpita del 2017

  • Per valorar aquest criteri es tindrà en compte la declaració de la renda de les persones físiques de l’exercici de 2017.
  • Si la guarda i custòdia és compartida, es consultarà la declaració de la renda d’ambdós progenitors.
  • Si la guarda i custòdia és exclusiva, i es justifica documentalment, només es consultarà la declaració de la renda del progenitor custodi.
  • Si a la sol·licitud només consten les dades d’un sol progenitor i no es justifica que aquest té la guarda i custòdia en exclusiva, no es valorarà aquest apartat de barem.

PDF  Manual del càlcul de la renda 2017

Documentació

  • No és necessari presentar cap certificat de  l’Agència Tributària Estatal. L’Administració educativa consultarà directament aquestes dades.
  • Els sol·licitants que hagin d’acreditar, a l’efecte de valorar la renda, que la guarda i custòdia de l’alumne, si és menor d’edat, no és compartida han de presentar un document que acrediti quines són les persones que en tenen la guarda i custòdia (sentència judicial, en els casos de nul·litat matrimonial, separació o divorci, i pàgina corresponent del llibre de família, en els altres casos).