Torna

Servei d'escolarització

Família reconstituïda

La condició de família reconstituïda es pot al·legar en alguns criteris, per poder tenir dret a la puntuació corresponent. Aquesta circumstància es podrà al·legar quan:

  • Ambdós progenitors aportin fills al nucli familiar i, simultàniament, en tenguin la guarda i custòdia, en el cas de matrimonis o parelles estables. Aquests fills es consideren germans a efectes de puntuació.
  • El cònjuge del progenitor o tutor que té la guarda i custòdia del nin que sol·licita plaça, en el cas de matrimonis o parelles estables, també atorgarà punts.
  • Sense haver-hi una relació paternofilial, algun dels progenitors del nin que sol·licita plaça, ostenti una tutela legal o una guarda de fet.

Documentació:

La condició de família reconstituïda es pot acreditar amb la següent documentació:

  • Certificat d'inscripció del matrimoni en el Registre Civil o certificat d'inscripció en el Registre de parelles estables.
  • Sentència judicial o conveni en què s'indiqui que es té la guarda i custòdia dels menors als quals fa referència el criteri al·legat.
  • Document que justifiqui la tutela legal o una guarda de fet, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.

Criteris on es pot al·legar

La condició de família reconstituïda es pot al·legar en els següents criteris:

  • Hi ha germans matriculats al centre o el pare, la mare o els tutors hi fan feina.
  • Ubicació del lloc de feina del pare, de la mare, d’algun dels tutors legals.
  • Discapacitat del pare, la mare, algun dels tutors legals o algun germà.
  • Mobilitat forçosa de la unitat familiar.