Torna

Servei d'escolarització

NORMATIVA ESPECÍFICA DEL PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ.

PDFResolució del director general de Planificació, Ordenacio i Centres per la qual s'autoritza excepcionalment, per al curs 2020-2021 i a tots els nivells educatius, l'ocupació de les places reservades per ais alumnes amb necessitat específica de suport educatiu ais centres educatius de les Iles Balears sostinguts amb fons públics.

Pàgina Web Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears Calendari modificat perl'estat d'alarma pel COVID-19

Pàgina Web Decret 64/2019 de 2 d'agost -BOIB Num. 107 del 03/08/2019

Pàgina Web Ordre de 7 d'abril (BOIB Núm. 45 del 09/04/2016), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.

PDF Canvis introduïts a la resolució 2020-2021

PDFDecret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19

PDFCorrecció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i
Centres de 5 de març de 2020

PDFResolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d’11 maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de 2020