Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Hi ha germans matriculats al centre o al centre adscrit

 • Els germans han de tenir matrícula activa el darrer dia de presentació de sol·licituds.
 • En aquests casos es dona el mateix tractament als infants que es troben en situació d’acolliment familiar simple o permanent, de preadopció o adopció. També reben el mateix tractament els infants que es troben en règim d’acolliment residencial.
 • També es dona el mateix tractament als infants que, encara que no són germans, conviuen en el mateix nucli familiar degut a la formació d'una nova família (família reconstituïda). Per justificar aquest fet, cal que els dos caps de la nova família estiguin casats o siguin parella de fet i que cada un d'ells tengui la guarda i custòdia (exclusiva o compartida) dels fills propis.
 • Es podrà al·legar família reconstituïda quan, sense haver-hi una relació paternofilial, algun dels progenitors del sol·licitant ostenti una tutela legal.

Puntuació que s'atorga:

 • 4 punts pel primer germà/ana.
 • 3 punts per cada un dels germans següents.

Documentació:

 • Només es necessari justificar la condició de família reconstituïda, si és el cas, mitjançant la següent documentació:
  • Llibre de família per acreditar el matrimoni o un certificat d’inscripció en el registre de parelles estables.
  • Sentència judicial o el conveni en què s’indiqui que es té la guarda i custòdia dels menors.
  • Document que justifiqui la tutela legal, en el cas de relacions que no siguin paternofilials.