Torna

Procés d'Escolarització Curs 2018-2019

Mobilitat forçosa de la família

  • Es considera mobilitat forçosa del treballador tant la del treballador que ve de fora (territori nacional o l’estranger) a fer feina a les Illes Balears com la que es dona entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i la que es dona entre municipis d’una mateixa illa.
  • Només es pot al·legar el trasllat forçós del treballador si aquest es produeix amb posterioritat a la finalització del període de sol·licitud de places del curs anterior (2017-2018).

Puntuació que s'atorga

  • 1 punt

Documentació

  • No es possible realitzar la consulta telemàtica d'aquesta documentació.
  • S’ha d’acreditar mitjançant algun dels documents següents:
    • Un certificat emès per l’empresa en el qual s’expressi literalment el motiu del canvi de lloc de feina i l’obligatorietat d’aquest canvi.
    • Una carta emesa per l’empresa mitjançant la qual es notifiqui al treballador el trasllat forçós.