Torna

Servei d'escolarització

Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial

S’entén per famílies en situació d’especial vulnerabilitat econòmica les famílies beneficiàries de la renda social garantida, o de la renda mínima d’inserció, o les que tenen el subsidi d’atur com únic ingrés.

Puntuació que s'atorga

  • 2 punts

Documentació

La condició de família en situació de vulnerabilitat econòmica especial es pot acreditar:

  1. En relació a la renda social garantida s'ha de presentar una resolució, certificat o ofici que confirma que la persona interessada rep aquests diners de la Direcció General de Serveis Socials del Govern Balear o de l'organisme autonòmic competent. Per la valoració d'aquesta situació, la documentació acreditativa d'aquest apartat ha de tenir data posterior a dia 1 de gener de 2020.
  2. Pel que fa a la renda mínima d’inserció s'ha de presentar una resolució, certificat o ofici acreditatiu de la seva percepció del Consell Insular o de l’organisme autonòmic competent de la seva concessió. Per a la valoració d’aquesta situació, la documentació acreditativa d’aquest apartat ha de tenir data posterior a dia 1 de gener de 2020.
  3. Correspon al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la concessió del subsidi d'ocupació. L'Administració educativa rebrà per via telemàtica les dades del SEPE i de les altres administracions que han de confirmar que aquesta prestació econòmica sigui l'únic ingrés de la unitat familiar. Per tant, no s'ha de presentar cap certificat.