Torna

Servei d'escolarització

Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat

Aquest apartat inclou:
a) Les famílies en les quals hi viuen persones que tenguin reconeguda la situació de dependència en grau II i grau III, d’acord amb la normativa vigent.
b) Les famílies amb persones amb discapacitat a càrrec en les quals hi viu algun descendent, ascendent o parent en línia directa o de consanguinitat fins el segon grau que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Puntuació que s'atorga

  • 2 punts.

Documentació

Aquesta situació es pot acreditar mitjançant una resolució o certificat de reconeixement de la situació de discapacitat o dependència, respectivament, de la Direcció General d’Atenció a la Dependència del Govern Balear o de l’organisme autonòmic competent.