Regulació d'activitats

Seguidament s'exposen els aspectes bàsics respecte a les activitats regulades dins la reserva marina.

En cas de necessitar més informació o resoldre algun dubte, o bé es pot consultar l'apartat de normativa, o bé contactar amb el Servei de Recursos Marins ja sigui telefònicament o enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic: reservesmarines@dgpesca.caib.es.

A) Pesca professional d'arts menors

  • Dins la reserva marina es pot practicar excepte a l'àrea de protecció especial.
  • Només poden pescar les embarcacions d'arts menors adscrites a la confraria de Palma, i les que adscrites a una altra confraria, puguin demostrar l'habitualitat en la pesca a la zona de la reserva marina.

peix1

  • Les embarcacions autoritzades han de dur un registre de la seva activitat. Les dades d'aquest seguiment són de gran importància per saber els resultats de les mesures de gestió adoptades a la reserva.
  • Els ormeigs permesos són: el tremall, les xarxes molleres, les soltes, les almadraves, la moruna, la jonquillera, el palangró, el volantí, la fluixa, el curricà de fons i la potera.

B) Pesca recreativa i marisqueig

1. Normes per a totes les modalitats

  • Es prohibeix específicament la pesca amb peix viu com a esca.
  • Els hams del volantí han de ser d’una amplada superior als 7 mm (sinus), excepte per a la pesca del raor que han de ser superiors als 5,7 mm.
  • S’estableix un límit de captura d’un exemplar per dia i pescador per a les espècies indicades a l’apartat: Talles mínimes i límits de captura a les reserves.
2. Terra

Es pot practicar els dimarts, els divendres, els dissabtes, els diumenges i els dies festius, excepte a l'àrea de protecció especial, on no hi està permesa.

Els ormeigs i modalitats permeses són: : la canya, amb rodet o sense; l’spinning; la potera per a cefalòpodes, amb un màxim d’una per persona; el volantí, amb un màxim de 6 hams, que han de ser d’una amplada superior als 7 mm; la fitora; el salabre i els ormeigs específics per a la captura de puu (baveró, corda, bou i estaca). També es pot autoritzar el rall com a ormeig tradicional.

vista

3. Embarcació

Es pot practicar els dimarts, els divendres, els dissabtes, els diumenges i els dies festius, excepte a l'àrea de protecció especial. No obstant això, la pesca amb potera i la fluixa es pot practicar cada dia.

Els ormeigs permesos són: el curricà de fons; la fluixa; la potera per a cefalòpodes, amb un màxim d’una línia amb dues poteres per pescador; la canya, amb rodet o sense; el volantí, amb un màxim d’una línia/canya per pescador i un màxim de quatre hams; i els estris imprescindibles per pujar les peces a bord, com el salabre.

Per pescar des d'embarcació cal una autorització triennal específica. L'autorització es pot sol·licitar de forma telemàtica en el següent enllaç: autorització pesca d'embarcació.

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de les captures obtingudes, o bé formalitzant els registres de captura que es poden descarregar clicant sobre l’enllaç: Registre activitats Palma_Ca.pdfRegistre activitats Palma, o bé a través de l'aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa.

Per a més informació sobre l'aplicació mòbil, cal clicar sobre l'enllaç: Diari de pesca recreativa

No presentar el registre de captures comportarà la pèrdua de la llicència.

Per obtenir més informació sobre les llicències de pesca. Podeu visitar l’Enllaç web.

4. Submarina

Està permesa excepte a la zona de protecció especial.

Es pot practicar els dilluns, dimarts, dissabtes, diumenges i festius.

peix2

Cal una autorització individual específica, que té una durada d’un any. Enllaç per obtenir l’autorització.

Els pescadors submarins han de comunicar les captures obtingudes a la Direcció General. Enllaç per obtenir el full de captures.

C) Busseig recreatiu

El busseig amb escafandre autònom es pot practicar, excepte a l'àrea de protecció especial.

Requereix d'un permís individual o col·lectiu, que lliura l'òrgan competent en la matèria. Enllaç web.

Les immersions en apnea són lliures a tota la reserva marina.

Està prohibit que els bussejadors d'escafandre o en apnea dur tant en la immersió com en les embarcacions, qualsevol tipus d'instrument que es pugui utilitzar per a la pesca o l'extracció d'espècies marines (llevat del ganivet de seguretat).

Les immersions nocturnes requeriran d’una autorització especial.

Per a bussejar en aquelles zones de la reserva incloses dins l’àmbit del LIC i ZEPA Cap Enderrocat–Cap Blanc s’haurà de complir amb el marc normatiu revist en el seu pla de gestió.

D) Altres activitats

La pràctica del busseig i la presa de mostres de flora i de fauna amb finalitats científiques, les ha d’autoritzar expressament la Direcció General competent.

Esquema Reserva Marina de la badia de Palma

Resum